Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SCT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.O.O.
Sedež ali naslov: TIŠINSKA UL 29B
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5497027000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DELAVCEV IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV TER BIVŠIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), dijaki, študenti na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, urejanje pravic in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, statistična raziskova
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacionarnega/GSM telefona interna osebna številka (matična številka), delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, štipendija podjetja med šolanjem, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrstva izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, povračilo stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo) delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerm je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, organizacijska enota, podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktivni, bivši, umrli) delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitveplača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšavenezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata), skupina izobrazbe za M4 obrazec, regionalna zdravstvena skupnost, samoprispevek, odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠOdružinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcudrugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail intranet, e-mail internet, pohvale, zaščitna sredstva, sredstva družbe v uporabi (službeni telefon - GSM ali službeni ISDN oz. ADSL na domu, prenosni računalnik, osebno vozilo)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu podjetja oz. pripadajočem arhivu.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacionarnega/GSM telefona, interna osebna številka (matična številka)podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časapodatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme podjetja, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, …
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu podjetja oz. pripadajočem arhivu.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, invalidi dela, ki uveljavljajo pri podjetju pravice iz preostale delovne zmožnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja.datum priznanja pravicedatum začetka uveljavljanja pravicevrsta pravice, ki se uveljavljadatum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu podjetja oz. pripadajočem arhivu.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji: dobavitelji in kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dobaviteljev in kupcev iz te evidence se z
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oz. priimek in ime, naslov, država, transakcijski račun, Id za DDV, davčna številka standardna klasifikacija dejavnosti, SKIS, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Davčni urad Republike Slovenije in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v prostorih komercialnega oddelka, likvidature in finančnega oddelka in pripadajočih arhivih.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejjo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu:priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, delovno mesto. podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že prej kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovan del telesa, podlaga zavarovanja. podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni podi od kraja dela domov, na službenem potovanju; koliko oseb se je skupaj poškodovalo, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni uslužbenca, ki skrbi za varstvo pri delu podjetja oz. pripadajočem arhivu.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREIZKUSIH ZNANJ IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so opravljali obdobne preizkuse znanj iz varstva pri delu in požarnega varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zahtev Zakona o varstvu in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, delovno mesto podatki o opravljenem preizkusu: izpolnjen testni list, podatki o pravilno rešenih nalogah, rezultat opravljenega testa: pozitiven, negativen,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni uslužbenca, ki skrbi za varstvo pri delu podjetja oz. pripadajočem arhivu.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O OPRAVLJENIH ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, napoteni na obdobne zdravstvene preglede.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zahtev Zakona o varstvu in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, delovno mesto, strokovna izobrazba. podatki o delovnem mestu: podatki o oceni tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve vezane na delovno mesto. podatki o zdravstvenem stanju delavcev: navedba izvajalca zdravstvenega varstva delavcev o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, navedene omejitve, začasno neizpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev, predlogi za drugo delovno mesto, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni uslužbenca, ki skrbi za varstvo pri delu podjetja oz. pripadajočem arhivu.Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIDEONADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni lis RS št. 94/2007 - uradno p
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v družbi obiskovalci družbe - stranke, poslovni partnerji in drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje potrebne stopnje varstva osebnih podatkov v zavodu, varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora praviloma hranijo 10 dni in največ 45 dni, v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video zapis (slika) datum, čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom, v posebnih primerih Ministrstva za notranje zadeve, odvetniku in sodišču
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov, pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi SCT Tovarna kovinske opreme d.o.o., Tišinska 29b, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. : 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam