Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zumtobel Licht d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 159
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2098342000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni, pogodbeno zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za izplaöilo plaö, za potrebe notranjega informiranja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMÜO, davüna ütevilka, vrsta zaposlitve, nastop dela, ürenekjanje dela, stopnja izobrazbe in naziv delovnega mesta, plaöa, tarifni razred, telefo, Elektronska poüta, transakcijski raöun zaposlenih
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje o.p. podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika oz. pog. razmerju...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirkke so shranjene v varovanih prostorih in se brez predhodnega soglasja odgovornih oseb ne odnaüajo iz dru#be
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z javnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Thomas Lausegger, Prokurist in Christian Warum, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovenga öasa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni, pogodbeno zaposleni, ütudenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ´za izplaöilo plaöe in za izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, DURS; na podlagi posebnega pooblastila üe druge inütitucije, ki imajo podlago v zakonu za o.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podrobneje doloöeni v pravilniku o varovanju OP
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje z nobeno od zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Thomas Lauseggerm Christian Warunm
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preizkusih znanja delvcev glede usposobljenosti za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v dru#bi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zaposlitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Naslov, kraj rojstva, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Inüpekcija za delo, zdravstvena inüpekcija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje z nobeno od uradnih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Thomas Lausegger, Christian Warum
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri dru#bi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imw in priimek, kraj rojstva, datum rojstva, EMÜO., delovno mesto, podatki o zdravstvenem stanju posameznika, invalidnost, poklic in izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Delovna inüpekcija in Zdravstvena inüpekcija (organi nadzora)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave z uradnimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Thomas Lausegger, Christian Warum
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o ütudentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delo dijakov in ütudentov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za plaöilo in izvajanje ütudentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMÜO, DÜ, naslov, opis dela, ki ga opravlja, transakcijski raöun pri banki, dokumentacija o üolanju
 • Uporabniki zbirke: Ütudentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Thomas Lausegger, Christian Warum
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam