Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobozdravstvena ordinacija Zupančič d.o.o.
Sedež ali naslov: Staničeva 4A
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1192337000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca obravnavanih pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): -79.b člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju( Ur.list št.100/05 – uradno prečiščeno bese
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti oziroma stranke Zobozdravstvene ordinacije Zupančič d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopkov izvajanja zobodravstvene dejavnosti in vodenja evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v elektronski obliki hranijo 10 let po prenehanju pravice ali do preklica osebne privolitve posameznika oz. dokler je to potrebno za dosego namena zaradi katerega so se zbirali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, diagnoza, izvidi preiskav, opravljene storitve, napotitev, datum stika, načrtovani stiki
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom, razen na podlagi izrecne zahteve uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Ti prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 19. 11. 2007 izdelala Majda Zupančič, dr. dent. med., odgovorna oseba, ki zastopa Zobozdravstveno ordinacijo Zupančič d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člana Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam