Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Helena Polič Kosi - ODVETNICA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA HELENA POLIČ KOSI
Sedež ali naslov: Kolodvorska cesta 6
Poštna številka: 2270
Kraj: Ormož
Matična številka: 1885928000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljlcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), izobrazba. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, kraj dela, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, naziv delovnega mesta ter opis del in nalog, po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu odvetnici in pooblaščeni osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06) ali pisno soglasje osebe, ki ima z upravljalcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o polslovnem sodelovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljalcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene sodnih in drugih popstopkov ter zagotavljanja komuniciranja s stranko.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o sklenjeni pogodbi o poslovnem sodelovanju: datum sklenitve pogodbe, datum začetka veljave in razlog za sklenitev pogodbe. Podatki o prenehanju pogodbe o poslovnem sodelovanju: datum prenehanja pogodbe, način prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, zaposleni pri odvetnici, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeniv osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu odvetnici oziroma od nje pooblaščeni osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z radnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki jih zastopa odvetnica po pooblastilu, ex offo, po brezplačni pravni pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se potrebujejo zaradi zastopanja strank v vseh postopkih, zaradi uveljavljanja pravic posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek stranke, naslov stranke, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Odvetnica, zaposleni v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo izključno v odvetniški pisarni, v zato pripravljenih ustreznih predalih oz. ognjevarnih omarah, ki se zaklepajo. Ko je pisarna odprta za stranke je vedno prisotna pooblaščena oseba pisarne, izven delovnega časa pa je pisarna zaklenjena. Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki. Pristop v računalniško bazo podatko je kodiran. Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme je dovoljen samo z vednostjo osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema pri odvetnici, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki imajo z upravljalcem osebnih podatkov sklenjeno ustrezno pogodbo. Dostop do programske opreme je varovan tako, da je dovoljen dostop samo zaposlenim ali pravnim in fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve. Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu in prispejo v pisarno odvetnice na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko komunikacijskih kanalov, so pred uporabo preverjeni z vidika prisotnosti računalniških virosov. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam