Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA P.O.
Sedež ali naslov: CESTA 6. MAJA 011
Poštna številka: 1360
Kraj: VRHNIKA
Matična številka: 5158834000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. OBRAMBA IN ZAŠČITA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvrševalci nalog
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ni podatka
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, zadolžitve ter ostali podatki na podlagi predpisov s področja obrambe in zaščite.
 • Uporabniki zbirke: Ni podatka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni podatka
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL PO DELOVRŠNIH NALOGAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeni odnos - delovršna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni izvajalci, ki z upravljalcemsklenejo pogodbo o delu ali pogodbo o zagotavljanju zdravstvenih storitev ali drugo obliko delovršnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje delovršne pogodbe - urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, TRR in ime banke, predmet pogodbe, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: 1.Pooblaščeni delavci upravljavca, 2. Zavod RS za zaposlovanje, 3. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kartotečnih omarah v tajništvu upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1 (Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ČAKALNIH SEZNAMIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS št. 15/08 - 15. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotoviti pacientom obveščenost o vrstnem redu in spoštovanju vrstnega reda ter obveščenost o čakalni dobi oz. zagotoviti hiter in enakopraven dostop do zdravstvneih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesecev po opravljeni zdravstveni storitvi oziroma izbrisu podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Zaporedna številka vpisa, 2. Datum in ura vpisa, 3. Ime in priimek pacienta, 4. Naslov in kontaktni podatki pacienta, 5. EMŠO pacienta, 6. ZZZS šrtevilka zavarovane osebe, 7. Predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve, 8. Datum izvedene zdravstvene storitve, 9. Šifra programa oz. zdravstvene stroitve, 10. Stopnja nujnosti, 11. Izvajalec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu) 12. Izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil (šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu).
 • Uporabniki zbirke: 1. Pooblaščeni delavci upravljavca, 2. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04 in naprej).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v kartotečnih omaraha v ambulantah. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo u uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1 (Ur. l. RS št. 86/04 in naprej).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evideco pacientov uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, spol, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum obiska, načrtovani obiski, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne nezmožnosti , vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, načrt zdravstvene nege, socialna anamneza družine
 • Uporabniki zbirke: pacient; izvajalci zdrastvene dejavnosti; delavci v zdravstveni administraciji; ZZZS, ZPIZ, drug uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljalca ter v računalniških bazah podatkov uporavljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega razmerja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatek o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehnaja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah in v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniki o varovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in pogodbeni izvajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen (skrajšani delovni čas); - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom; - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila: - plača, - zaostalo izplačilo; - nadomestilo plače; - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom; - regres za letni dopust; - jubilejna nagrada; - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje (KAD); - solidarnostna pomoč; - odpravnina; - stroški izobraževanja delavcev, - - davki na izplačane plače; - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo; - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah ter v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS, Inšpektorat RS za delo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, štev. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 UPB-1); Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Ur. l. RS, št. 80/04); Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: razporejanje uslužbencev na delovna mesta po vojno organizacijski shemi
 • Rok hrambe (neobvezno): za čas razporeditve na delovno dolžnost s področja obrambe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebniih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov prebivališča, delovno mesto, enota, telefonska številka (doma, služba, mobilni telefon)
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavaroavnje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca zdravniških poročil o umrlih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: umrli pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: analiziranje vzrok umrljivosti prebivalstva v RS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno prebivališče, narodnostna skupnost, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, poklic vzdrževalca, družbenoekonomski položaj vzdrževalca, dan, mesec in leto smrti, ura smrti, kraj smrti, mesto smrti, šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime in šifra lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, priimek in šifra zdravnika, ki je v imenu zdravstvenega zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega dogodka, podatki za otroka umrlega pred izpolnjenim 15 letom starosti: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega preglednika, priimek, ime in šifra obducenta.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljalca ter v računalniških bazah podatkov upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebniih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca obveznikov za cepljenej in izvajanje cepljenja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija-začasna, trajna, odselitev, izostanek) vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, kontraindikacije (začasne, trajne) postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, izvajalci cepljenja; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljalca ter v računalniških bazah podatkov upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, in 64/01 - 39. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca se vodi s kartotečnim hranjenjem vseh napotnic oziroma zdravniških spričeval o oceni delovne zmožnosti delavcev.
 • Uporabniki zbirke: 1. Pooblaščeni delavci upravljavca, 2. Pooblaščeni zdravnik upravljavca, 3. ZZZS - ZPIZ v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, 4. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v kartotečnih omarah v tajništvu upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV , KI SE VODI ZARADI IZVAJANJA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci v zavodu, ostali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varovanja in varnosti zaposlenih in obiskovalcev. Varovanje nepremičnin in opreme v območju, kjer se izvaja videonadzor.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posentki se hranijo najmanj 48 ur in največ 1 leto za vse kamere, ki so vključenev napravo za snemanje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas nastanka posnetka posameznika.
 • Uporabniki zbirke: 1. Odgovorna oseba zavoda, 2. Operater sistema, 3. Drugi pooblaščeni delavci, 4. Pooblaščeni zunanji izvajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zapisi so shranjeni na digitalnem strežniku in shranjeni v posebnem zaklenjenem prostoru do katerega imajo dostop le odgovorna oseba zavoda, operater sistema, drugi pooblaščeni delavci in pooblaščeni zunanji izvajalec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam