Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI
Sedež ali naslov: AŠKERČEVA CESTA 4
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5700817000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega razmerja; - datum izdaje delovnega dovoljenja; - datum izteka delovnega dovoljenja; - številka delovnega dovoljenja; - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; - datum nastopa dela; - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; - poklic, ki ga opravlja delavec; - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - število ur tedenskega rednega delovnega časa; - razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni kadrovskega delavca ter v računalniških bazah podatkov, katerih vstop je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom; - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; nato plača 8za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo; - nadomestilo plače; - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom; - regres za letni dopust; - jubilejna nagrada; - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; - solidarnostna pomoč; - odpravnina; - stroški izobraževanja delavcev, - - davki na izplačane plače; - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo; - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni računovodstva, v arhivu ter v računalniških bazah podatkov, katerih vstop je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatke o številu ur; - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrsta opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela; - neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrsta nadomestila; - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; - število ur pri delih na delovnem mestu, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni kadrovske službe, v računovodstvu ter v računalniških bazah podatkov, katerih vstop je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 16. člen.; Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, Inšpektorat RS za delo; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v prostorih v kadrovski službi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, udeleženci v prometu, športniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov in drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV; delavci, udeleženci v prometu, športniki; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe odsotne z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in analiziranje vzrokov začasne in trajne odsotnosti z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka izvajalca, številka zdravnika, datum rojstva zavarovanca, spol, poštna številka, zavarovalna podlaga, enota ZZZS, registrska številka zavezanca, šifra gospodarske dejavnosti zavezanca, zaporedna številka potrdila, datum rojstva družinskega člana, vrsta družinskega člana, prvi dan zadržanosti, zadnji dan za plačnika, polni delovni čas (PDČ) od, PDČ do, skrajšani delovni čas (SDČ) od, SDČ do, število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka mnenja zdravniške komisije (ZK), stopnja ZK. ZK do, invalidska komisija, datum napotitve, postopek zaključen, invalidnost, šifra diagnoze, zadnji dan za diagnozo, datum spremembe delovnega časa, število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV; ZZZS; osebe začasno ali trajno odsotne z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravstveni delavci in sodelavci ter nezdravstveni delavci z visoko izobrazbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namenjena je načrtovanju in spremljanju mreže javne zdravstvene službe, načrtovanju in spremljanju gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanju sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum rojstva, rojstni priimek, šifra zdravstvenega delavca, datum dodelitve številke zdravstvenemu delavcu, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, pošta in občina stalnega bivališča, kraj rojstva, stopnja izobrazbe, enotna matična številka občana, ZZZS številka zavarovanca, številka stanovske zbornice, vitalni status, datum vpisa in izbrisa v oziroma iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, številka vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev, naziv zdravstvenega delavca, datum podelitve naziva, datum konca veljavnosti bivalne vize, datum smrti, poklicna skupina, poklic, datum diplome, mesto diplome, datum nostrifikacije diplome, datum strokovnega izpita, vrsta podiplomskega znanja, datum začetka usposabljanja za podiplomsko znanje, datum izpita za podiplomsko znanje, številka koncesije, podeljevalec koncesije, datum dodelitve/odvzema koncesije, datum prenehanja veljavnosti koncesije, datum začetka odvzema koncesije, trajanje odvzema koncesije, vzrok odvzema koncesije, trajanje odvzema koncesije, številka licence, datum izdaje licence, datum prenehanja licence, področje za katerega je bila izdana licenca, vrsta zaposlitve, datum pričetka/prenehanja zaposlitve, število ur na mesec, služba in lokacija izvajalca, kjer je oseba zaposlena, šifra izvajalca, naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca, datum začetka prenehanja veljavnosti šifre izvajalca, ROS enotna matična številka organizacije (številka iz PRS), registrska številka zavezanca za prispevek, ZZZS številka poslovnega subjekta, datum vpisa/izbrisa v oziroma iz registra poslovnih subjektov, ulica, hišna številka, pošta in občina sedeža poslovnega subjekta, hierarhični odnos izvajalcev, naziv in šifra zdravstvene službe, ki jo izvajalec opravlja, datum začetka in konca veljavnosti zdravstvene službe izvajalca, datum začetka ukinitve zdravstvene službe izvajalca, oblika zdravstvene službe izvajalca, obratovalni čas, število nezdravstvenih delavcev z višjo, srednjo in nižjo izobrazbo zaposlenih v zdravstveni službi, število specialističnih ambulant v zdravstveni službi, število ordinacij v zdravstveni službi, število oddelkov v zdravstveni službi, število postelj sekundarne dejavnosti v zdravstveni službi, število intenzivnih postelj v zdravstveni službi., dnevne postelje.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; Ministrstvo za zdravje RS; ZZV; ZZZS; zaposleni; Kadrovsko splošna služba zavoda; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v ognjevarnih omarah upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00) - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2) - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacientke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija, vodenje, strokovni nadzor in ocenjevanje učinkovitosti organizirane aktivne detekcije raka na materničnem vratu..
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - splošni podatki: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, dekliški priimek, kraj rojstva, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka in občina prebivališča, šolska izobrazba, poklic, datum izselitve, datum, kraj in vzrok smrti. - citološki izvid: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, naslov, osebna identifikacija ginekologa, ki je odvzel bris in zavoda, kjer dela, datum odvzema, razlog za odvzem brisa, identifikacija laboratorija, presajalca in odgovornega citopatologa/ginekologa, ciljana anamneza, kolposkopski izvid, citiološki izvid. - histološki izvid oziroma izvid biopsije: osebna identifikacija ženske in vzorca, vrsta vzorca, datum odvzema, identifikacija ginekologa in patologa, histološki izvid - zdravljenje: osebna identifikacija ženske, identifikacija terapevta, datum začetka zdravljenja, vrsta zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke: Onkološki inštitut republike Slovenije; pacientke; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantah ginekološke službe ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca nalezljivih bolezni.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojava nalezljivih bolezni, njihovih značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, bivališče, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza (MKB), odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, datumu smrti, podatki o epidemiji: kraj, datum začetka, ugotovitve, konca, vrsta epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri okužbe, poti širjenja, število zbolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV; pacienti; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija-začasna, trajna, odselitev, izostanek) vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, kontraindikacije (začasne, trajne) postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ZZV; pacienti; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: pacienti; izvajalci zdravstvene dejavnosti; delavci v zdravstveni administraciji, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca poškodb pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poškodb, ki so se zgodile pacientom na delu, na poti na delo, na poti z dela in službeni poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o zavezancu za prijavo (delodajalcu), čas, datum, vzrok in mehanizem nastanka poškodbe, diagnoza, smrtne in skupinske poškodbe, število zaposlenih v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: IVZ, ZZV, zdravniki, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in proučevanje obravnav bolezni v ambulantno specialistični dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, ZZV, izvajalci zdravstvene dejavnosti, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih … upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi materničnega vložka (IUV).

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacientke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje ogroženih žensk, ki tvegajo invalidnost zaradi vnetja ob hkratni uporabi materničnega vložka, načrtovanje preventivnih ukrepov ter ocenjevanje njihove učinkovitosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, anamneza dejavnikov tveganja, klinični status, laboratorijske preiskave, diagnoza, diagnoza postopka.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ženske; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00) - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2) - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacientke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in evaluacija pojavljanja fetalnih smrti, zdravstvenega stanja nosečnice in zdravstvenih programov za zmanjševanje tega pojava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o nosečnici: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, kraj stalnega ali začasnega bivališča, kraj bivanja (poštna številka), zakonski stan, stopnja izobrazbe, poklic-delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, datum sprejema, datum odpusta, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, komplikacije nastale med hospitalizacijo, osnovni vzrok smrti, število dosedanjih porodov, število živorojenih otrok, število dosedanjih spontanih splavov, število dosedanjih dovoljenih splavov, izid zadnje nosečnosti, čas od zadnje nosečnosti v mesecih, uporaba zanesljive kontracepcije, uporaba zadnje kontracepcije, meseci uporabe zadnje kontracepcije, tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji) velikost uterusa (palpat, status v tednu nosečnosti), številka kanile, (kirete), vrsta posega, drugi posegi, histološka preiskava, anestezija, Rh desenzibilizacija, razlog za medicinsko indikacijo za poseg, šifra zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; pacienti; zdravniki; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v Dispanzerja za ženske v ZDŠ LJUBLJANA. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 31.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam