Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AKUBAT SPT d.o.o.
Sedež ali naslov: Einspielerjeva ul. 31, Maribor
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2244993000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 16. do 17. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposledni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, oz. nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna štev. delovno mesto, delovni čas, delovna doba , podatki o delovnem času: opravljene ure, ure čakanja na delo doma, ure letnega dopusta, ure izrednega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom, ure za strokovno izboraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, v breme drudih, neopravljenje ure brez nadomestila plače, podatki o nadurah, nočnih urah, popoldanskih urah, podatki o plačah: bruto plače, neto plače, nadomestila plače v breme organizacije oz. v breme drugih, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres idr.,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe zadolženih za obračun plač in računovodstvo in drugi uporabniki v skladu z ZOVP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško in se hrani v ognja varni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem Pravilniku o varovanju oseabnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 16. do 17. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz evidence o izrabi delovnega časa
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, v sklopu evidence o stroških dela
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime, interna matična številka zaposlenih; podatki o delovnem času: mesečni fond ur, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, neopravljene ure v breme družbe, neopravjene ure v breme ZZZS in drugih organizacij, ure letnega dopusta, ure izrednega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje, ure porodniškega dopusta, ure starševskega dopusta, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, odgovorni za evidentiranje izrabe delovnega časa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hrani zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih pdatkov se vodi računalniško, zato je kodiran dostop v bazo podatkov vodih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni pozvezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, spol, narodnost, stalno ali začasno bivališče, šolska izborazba, strokovna izobrazba, poklic, delovno mesto, delovni čas , podatki o delovni dobi, oblika delovnega razmerja, invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, podatek o zadnjem delodajalcu, datum sklenitve delovnega razmerja, interna matična številka, dejavnst organizacije, podatki o družinskih članih, datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec kadrovanja in usposabljanja v družbi in drugi uporabniki v skladu z ZOVP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa; zbirka osebnih podatvo se vodi ročno in računalniško, zato je dostop v bazo podatkov kodiran. Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognja varni, zaklenjeni kovinski omari v skladu z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na poročju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi oz. delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov bivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, vrsta zaposlitve, zdravstveni monitoring, podatki o usposabljanjih s področja varnosti in zdravja pri delu; podatki o poškodovancu: ime in priimek spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo; podatki o nezgodi: datum prijave, datum in ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta nezgode, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, opis nezgode, podatek o nudenju prve pomoči, pričakovan bolniški stalež, podatki o interni raziskavi nezgode; podatki o prijavitelju: ime in priimek, delovno mesto;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec za varnosti pri delu v družbi AKUBAT SPT in zunanji strokovni sodelavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa; zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško, zato je dostop v bazo podatkov kodiran. Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognja varni, zakljenjeni kovinski omari v skladu z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca usposabljanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime, rojstni podatki, naslov bivališča, poklic, šolska izobrazba, strokvna usposobljenost, delovno mesto, vrste usposabljanj, datum usposabljanja, izvajalec usposabljanj
 • Uporabniki zbirke: Delavec kadrovanja in usposabljanja v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa; zbirka osebnih podatkov se vodi ročni in računalniško, zato je dostop v bazo podatkov kodiran. Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognja varni, zaklenjeni kovinski omari v skladu z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prodaja lastnih izdelkov in nabava vhodnih materialov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv firme, naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska - fax številka, e-naslov, pooblaščena oseba za zastopanje,
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni delavci komerciale v družbi AKUBAT SPT d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, zato je dostop v bazo podatkov kodiran. Zbirka podatkov se vodi v skladu z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam