Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dom starejših Idila d.o.o.
Sedež ali naslov: Vukovski dol 30
Poštna številka: 2221
Kraj: Jarenina
Matična številka: 5853982000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št.:17/90, RS - stari št.: 10/91. RS št.: 17/91, RS št.: 13/93. 66/93 in 65/00 -ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavcki, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v ureah na teden) zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu doba dneva, kje se je pripetila nesreča, na delovnem mestu, na poti na delo, na poti iz dela, na službeni poti, drugo., koliko seb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče alči na poti v ZZ, ali se je podobna nesreča že prej zgodila na istem delovnem mestu, vzrok nesreče,, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma starejših Idila, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št.: 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS-starišt.: 10/91, RS št.: 13/93. 66/93 in 65/00 -ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri prganizaciji pravice preostale delovne zmožnosti delavci, katerih preostala delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podalga zavarovanja, sektor (družbeni, mešani, zasebni). Datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma sterejših Idila ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sociaslnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti - storitev in za potrebe znanstveno raziskovalnega dela _ identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika, rojstni podatki, spol, EMŠO, DŠ, podatki o državljanstvu, podatki o dovoljenju za bivanje tujca, podatki o bivališču, podatki o družinski skupnosti, o zakonskem stanu, podatki, ki se nanašajo na zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, podatki o plačniku storitev, o številki TRR, o osebi za obveščanje, o zdravstvenem stanju o potrebi po pomoći druge osebe.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma starejših Idila drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranijo se v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o storitvah zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zdravstvenem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do storitev zdravstvene nege
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zavoda, ki opravlja socialno varstveno dejavnost zapotrebe znanstveno raziskovalnega dela, identiteta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika, rojstni podatki, EMŠO, DŠ, podatki o državljanstvu, o dovoljenju za bivanje tujca, o prebivališču, o družinski skupnosti, o zakonskem stanu, o osebi za obveščanje, o zdravstvenem stanju, o terapiji, o diagnozah, o zdravstvenih posegih in postopkih, o zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma starejših Idila in drugi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeni v zaklenjeni ognevarni omari v ambulanti Doma in v zaklenjenih pisarnah strokovnih delavcev in sodelavcev Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uporabnikih storitev fizioterapije v socialno varstvenem zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do strotev fizioterapije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstvene storitve za potrebe znansveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, podatki o državljanstvu, o prebivališču, družinski skupnosti, o zakonskem stanu, podatki o zdravstvenem stanju in poškodbah, o terapiji, o diagnozah, podatki o fizioterapevtskih posegih in postopkih.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma starejših Idila drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari ambulante Doma in zaklnejeni omari strokovne sodelavke Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, DŠ, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije, podatki o delovnem lasu, možno ptevilo ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opraljene ure, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure. neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta , ure počitka ob praznikih, ure nadomestila plače zaradi službene odsotnosti, izobraževanja, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije. Neopravljene ure z nadomstilom v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah; izplačane plače, za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače, za nadurno delo, neto plače v breme organizacije, neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička. Drugi prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres. Drugo: delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe, število ur dela za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi in pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost. Podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, njihove medsebojne sorodstvene vezi, število družinskih članov, šolanje otrok, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba- oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, ukvrjanje z dopolnilnim delom, datum sklenite delovnega razmerja, datum prenehanja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost (šifra) organizacije.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravsteno zavarovanje, ZPIZ, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaprti omari v kadrovski službi Doma starejših Idila
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam