Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: H&M Hennes & Mauritz d.o.o.
Sedež ali naslov: Šmartinska cesta 140
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1942352000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( ZEPDSV), UR.L.RS, št. 40/2006, drugi in tretji odstavek 10.člena ZVOP-1-UPB1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi H&M Hennes & Mauritz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, uradne namene ter za uveljavljanje pravic na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – enotna matična številka občana (za prijavo delavca v obvezna zavarovanja, M1, M3), – EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – davčna številka (za obračun plače), – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – konkurenčna klavzula; d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni, zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka, ZZZS, ZPIZ, FURS, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. HR Evidenca o zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na podrocju dela in socialna varnosti, št.40/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov,nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se potrebujejo za spremljanje zaposlenih v poslovalnicah, za analizo zadostnega števila zaposlenih, za analizo razlogov zapuščanja podjetja,za analizo razmerja struktur pogodb zaposlenih, za učinkovitejše delo pri organiziranju in izvajanju novih zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka enota poslovalnice, kjer zaposleni opravlja ali je opravljal delo,oblika delovnega razmerja - določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja pri za določen čas, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja: področni vodja za opravljanje s človeškimi viri, področni vodja, podporna območna pisarna, področni kadrovski oddelek.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju ter varovanem prostoru, ki je pod alarmom, deloma v obliki evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniški, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo .Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo ko v njih ni uslužbencev. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA, PRIHOD IN ODHOD Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nadzor nad prisotnostjo zaposlenih na delovnem mestu, za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kadrovska številka delavca, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste delovnega časa, opravljene ure v času neenakomerno porazdeljenega delovnega časa, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni, zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka, ZZZS, ZPIZ, FURS, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1, Aneks št.2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije ( UR.l. št. 24/2014 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za spremljanje zaposlenega pri njegovem razvoju na delovnem mestu ali drugem delovnem mestu, za pregled in organizacijo izbraževanj., da le ti potekajo nemoteno in so razporejeni enakomerno po poslovalnicah ter za obračun stroškov izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime udeleženca, datum rojstva, naslov stalni ali začasni, stroškovno mesto, poklic in stopnja izobrazbe, delovno mesto, naziv izobraževanja, strošek izobraževanja, lokacija, izvajalec in način izvajanja, datum začetka in zaključka izobraževanja, trajanje izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (vodstvo trgovine, področni vodja, plačni oddelek, kadrovski oddelek) in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PERSONALNIH KARTIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini ZDoh-2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podlaga za obračun bonitet glede na izvedene personalne nakupe. Kontrola pravilnosti izvedbe postopka na blagajni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka personalne kartice, naslov stalni in začasni, kadrovska številka zaposlenega, datum zaposlitve, datum konca zaposlitve. številka stroškovnega mesta, številke personalnih računov, obdobje, znesek personalnih računov, znesek popusta, znesek od katerega se obračuna boniteta, akumulirano letno stanje personalnih nakupov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (vostvo trgovine, plačni oddelek, analitik za preprečevanje izgub) , zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O DISCIPLINSKIH KRŠITVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki kršijo zakon o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo ter interne predpise upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki upravljalca, podatki delavca -ime in priimek, EMŠO, davčna številka naslov stalni in začasni, kraj, občina. Poročilo o zadevi: vrsta dogodka, lokacija dogodka, datum dogodka, opis dogodka (poročilo), poročilo zapisal, datum, podpis, izrečen ukrep.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (področni vodja, plačni oddelek), zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA MOTIVACIJSKI PROGRAM HIP

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini ZDoh-2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočanje sodelovanja za zaposlene v motivacijskem programu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov stalni in začasni, kraj, občina, davčna številka, elektronski naslov, spol, delovni čas ( število fond letnih delovnih ur ), avtomatska identifikacijska koda za obdelavo letnega poročila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (plačni oddelek).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DEL DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, 10. člen ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07) .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo pri upravljalcu podatkov na podlagi študentskih napotnic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun ur - dohodka študentov in dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka,številka napotnice, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefon, email, št. osebnega dokumenta, izobraževalna ustanova, smer izobraževanja, letnik, oblika, veljavnost statusa, opravljeno študentsko delo, datum pričetka, datum zaključka, vrsta dela, urna postavka, število opravljenih ur, znesek izplačila, plačana akontacija dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni delavci, Študentski servisi, FURS in pa drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O UPOKOJENCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz kadrovske evidence: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalni in začasni, pošta, kraj, država, datum izstopa, vzrok izstopa, šifra_dela, smrt, datum smrti, znesek denarne nagrade, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (plačni oddelek), zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka, ZZZS,ZPIZ, ZRSZ v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, naslov stalno in začasno prebivališče (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti,datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni, zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka, ZZZS,ZPIZ, Medicina dela prometa in športa v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O IZVRŠBAH IN KREDITIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tretji odstavek 10. člena ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti delodajalca, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z 21. členom ZVOP-1 dokler je potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili zbrani oz. obdelovani, vendar najdlje do izpolnitve obveznosti iz kreditnega razmerja oz. izvršilnega postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o izvršbah delavcev: ime in priimek, stalni ali začasni naslov, kraj in poštna številka bivališča, datum prejema izvršbe, naziv pošiljatelja, številka odločbe, status delavca (aktiven, neaktiven), datum zaključka dela delavca, status akcije po prejemu (npr. zavrnjena upniku, poslana v izvedbo ipd.), status akcije po zaključku dela delavca (npr. -vsi upniki so bili pisno obveščeni o zaključku dela delavca), datum zaključne akcije. - evidenca o kreditih delavcev: ime in priimek, davčna številka, stalni ali začasni naslov, kraj in poštna številka, datum prejema kreditne dokumentacije, naziv izdajatelja kreditne dokumentacije (banka ali posojilna institucija), datum začetka dela delavca, datum potrditve prejetja kreditne dokumentacije, datum prejema upravno izplačilne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni, zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka, Banke, posojilne institucije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu z 21. členom ZVOP-1 dokler je potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili zbrani oz. obdelovani, vendar najdlje do izpolnitve obveznosti iz kreditnega razmerja oz. izvršilnega postopka.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH PREDHODNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določba 36. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci, kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja, osebe, ki opravljajo delo pri upravljalcu osebnih podatkov preko napotnice študentskih servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev, zagotavljanje varnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: priimek in ime, matična številka zaposlenega, stroškovno mesto organizacijske enote, datum vstopa, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto. • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (plačni oddelek), Medicina dela, prometa in športa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006 b) Osebna privolitev posameznika (8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 94/07) c) Drugi in tretji odstavek 10. člena ZVOP-1-UPB1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, uradne namene ter za uveljavljanje pravic na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – enotna matična številka občana (za pripravo M4 obrazca), – EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – davčna številka (za obračun in izplačilo plače), – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: – plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; – zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; – izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; – neto plača (za mesec poročanja, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela . d) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: – prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; – prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. e) podatki o bruto plači delavca: – izplačana bruto plača, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa;– izplačana čista plača, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni ali skrajšani delovni čas); – neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: - za solidarnostno pomoč, - za odpravnino, - za jubilejne nagrade, - za regres za letni dopust, - drugo; f) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: – prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; – prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje. g) podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem – odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni, zunanje pooblaščeno podjetje za obračun osebnega dohodka, ZZZS, ZPIZ, FURS, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma v računalniku v varovanem omrežju in prostoru, ki je pod alarmom, deloma pa v obliki papirne evidence v zaklenjenih klasičnih ter kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA VARNOSTNIH USPOSABLJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVZD-1/38.člen (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ZVPoz (Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence in izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2-5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum opravljenega treninga, mesto opravljanja dela
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposleni (Varnostni oddelek - vodja oddelka za skladnost s predpisi, analitik preprečevanja izgub, vodstvena skupina v trgovini (za posamezno trgovino), pooblaščeni zunanji pogodbeni izvajalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.V elektronski obliki - dostop samo preko preverjene mreže podjetja, z uporabniškim imenom in geslom za identifikacijo posameznika. V papirnati obliki - dostop samo pooblaščene osebe s ključem za dostop do pisarne in omar, kjer se hranijo evidence opravljenih treningov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA INTERNIH PRIMEROV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence, sledenje internim rutinam, statistična obdelava, poročanje zunanjim revizorjem....
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka relevantnosti primera za vsak posamezen primer.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, uporabniško ime, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj rojstva, telefonska številka, delovni čas, slika, videoposnetek (če je potrebno)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (varnostni oddelek-vodja oddelka za skladnost s predpisi, analitik za preprečevanje izgub), zunanja varnostna služba, zunanja detektivska služba, zunanja odvetniška služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.V elektronski obliki - dostop samo preko preverjene mreže podjetja, z uporabniškim imenom in geslom za identifikacijo posameznika. V papirnati obliki - dostop samo pooblaščene osebe s ključem za dostop do pisarne in omar, kjer se hranijo poročila.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA BLAGAJNIŠKIH POROČIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): 5. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je dodajanje novih uporabnikov, vodenje evidence ter nadzor ter analiza poročil blagajniškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka delovnega razmerja oz. 18. mesecev po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, uporabniško ime, davčna številka uporabnika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (varnostni oddelek-vodja oddelka za skladnost s predpisi, analitik za preprečevanje izgub, vodstvo trgovine za posamezno trgovino)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.V elektronski obliki - dostop samo preko preverjene mreže podjetja, z uporabniškim imenom in geslom za identifikacijo posameznika. V papirnati obliki - dostop samo pooblaščene osebe s ključem za dostop do pisarne in omar, kjer se hranijo poročila.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. SEZNAM KONTAKTOV ZA PRIMER V SILI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov ter njihove kontaktne oebe za primere v sili
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna rutina
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka delovenga razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (varnostni oddelek-vodja oddelka za skladnost s predpisi, analitik za preprečevanje izgub, področna pisarna ter vodstvo trgovine za posamezno trgovino)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.V elektronski obliki - dostop samo preko preverjene mreže podjetja, z uporabniškim imenom in geslom za identifikacijo posameznika. V papirnati obliki - dostop samo pooblaščene osebe s ključem za dostop do pisarne in omar, kjer se hranijo poročila.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA NEZGOD NA DELOVNEM MESTU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence in analiza nezgod na delovnem mestu, poročanje delovnemu inšpektoratu, zavarovalnici in zunanjemu pogodbenemu podjetju za zdravje in varstvo pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 36. člen ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in prrimek, EMŠO, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, spol, državljanstvo, slike/videoposnetki (če je potrebno)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (vodstvo trgovine za posamezno trgovino, varnostni oddelek-vodja oddelka za skladnost s predpisi, delovni inšpektorat RS, zavarovalnica in pooblašeno zunanje podjetje za izvajanje storitev iz področja zdravja in varstva pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.V elektronski obliki - dostop samo preko preverjene mreže podjetja, z uporabniškim imenom in geslom za identifikacijo posameznika. V papirnati obliki - dostop samo pooblaščene osebe s ključem za dostop do pisarne in omar, kjer se hranijo poročila.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA NEZGOD KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in obiskovalci upravljalca zbirke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence in analiza nezgod na delovnem mestu, poročanje zavarovalnici za primere odškodninskih zahtevkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka relevantnosti primera, za vsak posamezen primer
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (ne vedno), čas, mesto in opis nezgode, videoposnetki (če je potrebno)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni (varnostni oddelek-Vodja oddelka za skladnost s predpisi, vodstvena skupina v trgovini (za posamezno trgovino), pooblaščena zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.V elektronski obliki - dostop samo preko preverjene mreže podjetja, z uporabniškim imenom in geslom za identifikacijo posameznika. V papirnati obliki - dostop samo pooblaščene osebe s ključem za dostop do pisarne in omar, kjer se hranijo poročila.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam