Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vodnikova 56
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5055342000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v Centru - družinski člani – otroci, zakonski in izvenzakonski partnerji zaposlenih - delavci, ki opravljajo delo po podjemni pogodbi, pogodbi o avtorskem delu in pogodbi o prostovoljnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, kraj in datum rojstva, spol, narodnost, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, zakonski stan, stalno in začasno prebivališče, občina stalnega bivališča, telefon, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, datum opravljenega strokovnega izpita, ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled) delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, napredovanja, izobraževanje (šolanje), dodatna izobraževanja, šolnina pri dodatnem izobraževanju po pogodbi o izobraževanju, pridobivanje naziva, mentorstvo, izpit iz varstva pri delu, izpit iz higienskega minimuma, disciplinski ukrep, podatki o letnem dopustu, študijskem dopustu, bolniškem dopustu, izjave-pooblastila delavcev, evidenca prisotnosti na delovnem mestu, seznam uporabnikov delovnih oblačil, datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije 85.324.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci, uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje uporabnikov storitev, zaposlenih delavcev ter premoženja Centra.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra TONČKE HOČEVAR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaščitenem računalniku Centra, monitor v pisarni 114 dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 30. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v Centru - delavci, ki opravljajo delo po podjemni pogodbi, pogodbi o avtorskem delu in pogodbi o prostovoljnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim in krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije; ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS; ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače; za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače; za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije; za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plača iz dobička f) prejemki delavca; za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - podatki o opravljenih urah po pogodbah: a) skupaj opravljene ure b) kakšno delo je opravljeno c) pričetek in konec pogodbenih del - podatki o plačilu po pogodbah: a) bruto izplačilo opravljenih ur b) neto izplačila opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra TONČKE HOČEVAR - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu in kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku v Centru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zbirke podatkov o uporabnikih, njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, sorodnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki - starši oziroma zakoniti zastopniki - sorodniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, kraj in datum rojstva, narodnost, spol, osebna številka, poklic, zakonski stan, ime zakonca, naslov stalnega prebivališča, evidenca začasnega prebivališča in datum prijave, datum vstopa in izstopa iz VDC, - oblika in mesto vključitve, podatki o namestitvi (številka sobe, vrsta sobe, oznaka perila in obleke), - številka osebne izkaznice, številka Potnega lista, številka zdravstvene izkaznice z vsemi podatki o zavarovanju, številka pokojninske zadeve in vrsta prejemkov, številka osebnega računa in naziv banke - evidenca o odvzemu poslovne sposobnosti uporabnikov in seznam staršev, ki imajo podaljšane roditeljske pravice - izobrazba, podatki o predhodnem usposabljanju uporabnikov, stopnja prizadetosti (Izvid in mnenje), stopnja samostojnosti, - evidenca prisotnosti in odsotnosti, evidenca opravljenega dela in višina izplačanih nagrad, - individualni program z evalvacijo, poročila, - zdravstveni karton, - evidenca uporabnikov razporejenih v ustrezno nego, - seznam zdravstvenih kartic uporabnikov, - poimenski seznam inkontinentnih uporabnikov, - evidenca odvajanja in kopanja uporabnikov, - evidenca o vrsti prehrane, - število obrokov in mesto obrokov uporabnikov, - evidenca uporabnikov, ki imajo epileptične napade, - evidenca menstruacije uporabnic, - evidenca predpisane terapije uporabnikov, - evidenca o specialističnih pregledih, na katera so uporabniki naročeni, - predaja službe v raportni knjigi in v računalniškem programu (opažanja o posameznih uporabnikih), - evidenca prejetih in izdanih narkotikov za uporabnike, - evidenca prevezov, aplikacija zdravil – mazil, injekcij, - podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, zaposlitev, narodnost, telefonske številke, podatki o socialno ekonomskem stanju družine - podatki o sorodnikih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev, telefonske številke.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra TONČKE HOČEVAR, - pooblaščeni delavci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni socialne delavke in psihologinje in kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku v Centru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30. 03. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam