Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VEHO, upravljanje doma starejših občanov v Horjulu, d.o.o.
Sedež ali naslov: Slovenska cesta 17
Poštna številka: 1354
Kraj: Horjul
Matična številka: 1810251000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, DŠ, transkacijski račun, delovno mesto, količnik zahtevnosti in tarifni razred, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), možno število delovnih ur (poln ali krajši delovni čas), skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, neopravljane ure z nadomestilom plače, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih (ZZZS), ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, izplačane plače, s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, bruto plače, neto plače, nadomestila plače, prejemki zaposlenega iz naslova odpravnine, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, prevoza na delo, regres
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe VEHO d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapi, v zaklenjeni omari v pisarni obračuna plač, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. postopiki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki, podatki iz interne raziskave poškodbe pri delu, podatki iz prijave inšpekciji dela, podatki iz prijave osebnemu zdravniku delavc (ER-), raziskava poškodbe, poročilo, zdravstveni podatki, podatki o usposabljanju, podatki iz ocene tveganja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe VEHO d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v posebnem fasciklu v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca za varstvo pri delu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca vstopov in izstopov iz družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje stanovalcev, zaposlenih in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec (receptor)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, obiskani delavec družbe oziroma stanovalec doma, namen obiska, čas prihoda in odhoda obiskovalca, evidenca odhodov in prihodov stanovalcev, sprjemanje evidence pošte stanovalcev in družbe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe VEHO d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hanjeno v zaklenjenem predalu v recepciji družbe; postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št. 17/90, Ur. list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ, 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj bivanja, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca pri katerem je bil delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), podatki o družinskih članih delavca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe VEHO d.o.o.; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenici do storitev, stanovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe doma starejših občanov, ki opravlja socialnovarstveno dejavnost, za potrebe znanstveno raziskovalnega dela, identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, DŠ, spol, podatki o državljanstvu, podatki o stalnem prebivališču, število družinskih članov, razmerje do vlagatelja, podatki o gospodinjstvu, zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost, podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, podatki o izobrazbi, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih dodatkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o socialnih stiskah in težavah stanovalca, podatki o oprostivi pri plačilu storitev, številka TRR, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe VEHO d.o.o. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se nahajajo v zaklenjeni omeri v pisarni socialne delavke, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki je bil sprejet 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz. 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stanovalci doma
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza, načrt zdravstvene nege
 • Uporabniki zbirke: stanovalci, izvajalec socialnovarstvene storitve, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni kartotečni omari v ambulanti ter v računalniških bazah podatkov varovano s kodo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnnih podatkov, sprejetim 01.12. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam