Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PALOMA - Sladkogorska tovarna papirja, d.d. Sladki vrh
Sedež ali naslov: Sladki vrh 1
Poštna številka: 2214
Kraj: SLADKI VRH
Matična številka: 5034639000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev in bivših zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe orgasnizacije in za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, osebna številka, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, narodnost, stalno prebivališče, telefon, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki v zvezi z delovnim mestom, delovni čas, delovna doba, zavarovalna doba, trajanje delovnega razmerja, invalidnost, zdravstvene omejitve, pravice iz naslova invalidnosti, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oziroma delodajalca, podatki o obveznem in prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, podatki o zakonskem stanu in družinskih članih, podatki potrebni za ugotavljanje presežnih delavcev, podatki o izobraževanju, stroški izobraževanja, podatki o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palome - Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki vrh. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija se zunaj delovnega časa zaklepa. Zbirka, ki se vodi ročno v matičnih knjigah in personalnih mapah se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci kadrovsko pravne službe. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije. Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, izvajanje predpisanih varnostnih ukrepov (uporaba osebne varnostne opreme, upoštevanje navodil za delo in varno delo in upoštevanje splošnih varnostnih oznak).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palome - Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki vrh. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobenej določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije (letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije (za začasno nezmožnost za delo in druga nadomestila), nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavcev za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, reges in drugo. Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja. Podatki o plačani premiji dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palome - Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki vrh. Drugi uporabnimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in urkepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74., 75. in 77. člen ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, kupci, obiskovalci, izvajalci storitev, druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja - zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa - zahteve proizvodnega procesa- spremljanje varnosti ogroženosti objektov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo treh mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni podatek fizične osebe, datum in čas vstopa - izstopa, št. snemalne naprave, št. kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palome d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke podatkov so varovani s sistemom tehničnega varovanja - pristopno kontrolo. Posamezne lokacije: stavbe Palome d.d. Sladki vrh so varovane z video snemalno napravo, vstopno mesto je varovano z video nadzorom, prostor varovan s sistemom protivlomnega varovanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o vstopih v prostore družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, kupci in obiskovalci, izvajalci storitev, druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja, evidentiranje vstopa in izstopa iz družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo enega leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv družbe, čas prihoda in izhoda, ime in priimek gostitelja ter organizacijsko enoto ter razlog vstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Palome d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v evidenčni knjigi v zaklenjeni omari pri pooblaščeni osebi družbe, pristojni za tekoče vpisovanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam