Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIAGCENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: JEŽA 43
Poštna številka: 1231
Kraj: LJUBLJANA-ČRNUČE
Matična številka: 1673947000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela (ZEPDSV), (UR.LIST RS, ŠT. 40-17687/2006);1.,3.,5.,6.,7. in 8. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic pokojninskega in invalidskega zavarovabja (Ur.list Rs, št.81/10).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki se vodijo v kadrovski evidenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene kadrovske evidence, nemotenega poslovanja podjetja, statistične obdelave podatkov, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno kot arhivsko gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, EMŠO, davčna številka, št. tekočega računa, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, število otrok do 15.leta, kraj dela - sektor, naziv delovnega mesta, tarifni razred, plača, šolska izobrazba, zahtevani poklic, strokovna usposobljenost - tečaji, delovne naloge, delovni čas, delovne izkušnje, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, prihod na delo in odhod (vožnja), status štipendist, status pripravnika, članstvo v sindikatu, zdravniški in periodični pregledi, udeležba na seminarjih in tečajih, izrečeni disciplinski ukrepi in poškodbe pri delu. Podatki ootrocih, ki so oz. niso zavarovani po zaposlenem članu.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS) - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno protipožarno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in indetifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, evidenčni list delavca, sklepi, pogodbe, vlogo se hranijo v personalni mapi delavca, ki se hranijo skupaj z delavskimi knjižicami v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniki o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je maja sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Vodja kadrovske službe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PREGLED- popis organov s funkcionalnimi motnjami

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se ne hranijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, anamneza.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se ne hranijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. RAZPORED STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo petih let od dneva pravnomočnosti odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov telefon, ura, datum.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS)- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zaposleni, ki so nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko Razpored strank, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno protipožarno napravo. Dostop do zbirk Razpored strank imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov na zbirki so določeni v Pravilniku o zavarovanju podatkov, ki ga je maja 2007 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Vodja pisarne.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam