Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Nataša Erjavec
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Notarka Nataša Erjavec
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1655086000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri notarki Nataši Erjavec, Tržaška 2, Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika in za druge z zakonom določene namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek, ime, stalno in začasno prebivališče, država, EMŠO, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa - vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe - delovno mesto, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, število delovnih ur na teden, število delovnih ur na teden - vrsta zaposlitve, rang zaposlenega, področje in kraj dela - podatki za obračun letnega dopusta, število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, podatki otrok zaposlenih - podatki za obračun delovne dobe, datum prve sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, vzrok in datum prenehanja delovnega razmerja, delovne doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba ob sklenitvi delovnega razmerja v notarski pisarni, skupna delovna doba v notarski pisarni, skupna celotna delovna doba
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v posebnem registratorju. Zbirka se vodi ročno in je ustrezno varovana v posebni kovinski ognjevarni omari v prostoru, ki je protivlomno varovan. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci v notarski pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki notarskih storitev - udeleženci pravnih poslov, njihovi pooblaščenci, zapisne priče in tolmači
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, stalno prebivališče, poklic, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice
 • Uporabniki zbirke: - udeleženci pravnih poslov - sodišča ( za potrebe zemljiškoknjižnega in izvršilnega postopka) Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oz. pravnih razmerjih, glede katerih sestavi notarski zapis, v kolikor iz volje strank ali vsebine pravnega posla ne izhaja kaj drugega. Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in v kakšnem obsegu je notar dolžan dati podatke iz prejšnjega člena sodišču ali drugemu državnemu organu. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena veže tudi osebe, zaposlene pri notarju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v notarskih spisih, vpisnikih in knjigah, ki jih vodi notar v skladu z zakonom o notariatu in Pravilnikom o poslovanju notarja. Celoten notarski arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka osebnih podatkov je ustrezno varovana v posebni kovinski ognjevarni omari v prostoru, ki je protivlomno varovan. Do podatkov lahko dostopajo le notar in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Zaposleni so s pogodbo o zaposlitvi zavezani k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter k varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osevnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in druge osebe, ki vstopajo v prostore notarske pisarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter varovanje poslovne tajnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Slikovni videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: - Notarka Nataša Erjavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo na trdem disku računalnika, ki se nahaja v prostoru, ki je varovan s protivlomno alarmno napravo. Vstop v računalnik je možen le z geslom. Do podatkov lahko dostopa le notarka. Snema se le vhod v notarsko pisarno ter sprejemni prostori in čakalnica, kjer se zadržujejo stranke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam