Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REDNAK Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Sedež ali naslov: Florjan 37
Poštna številka: 3325
Kraj: Šoštanj
Matična številka: 5324505000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št. 17/90, Ur. list RS, št. 10/91, RS št. 17/91, št. 13/93 in 65/00 - ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki, podatki iz prijave inšpekciji dela, podatki iz prijave ZZZS, raziskava poškodbe, poročilo, zdravstveni podatki, podatki o usposabljanju, podatki iz ocene tveganja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe REDNAK Proizvodnja in trgovina, d.o.o - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnem fasciklu v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega delavca za varstvo pri delu, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca vstopov in izstopov iz prostorov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe - registrska številka avtomobila - obiskani delavec družbe - čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe REDNAK Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v recepciji družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št. 17/90, Ur. list RS, št. 10/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek; enotna matična številka občana; davčana številka; delovno mesto; količnik zahtevnosti; delovni čas (ur tedensko); zavarovalna doba; dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času; možno število delovnih ur (s polnim ali krajšim delovnim časom); skupaj opravljene ure; dejansko opravljene ure; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače; ure za strokovno izobraževanje; ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih (ZZZS); neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; izplačane plače, s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; bruto plače, neto plače; nadomestila plače; prejemki zaposlenega : za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, prevoz, regres
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe REDNAK Proizvodnja in trgovina, d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v mapah v zaklenjeni omeri v pisarni obračuna plač, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. katalog evidence zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št. 17/90, Ur. list RS, št. 10/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; enotna matična številka občana; davčna številka; kraj bivanja; občina in država rojstva; stalno in začasno bivališče, - kraj dela; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas; zavarovalna doba; oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas); invalidnost; ime drugega delodajalca pri katerem je bil delavec zaposlen; ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; dejavnost delodajalca (šifra); podatki o družinskih članih delavca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe REDNAK Proizvodnja in trgovina, d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.12. 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam