Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Podlubnik 1A
Naziv ali firma: Ljudska univerza Škofja Loka
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah - Indeks

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno bivališče, opredelitev vrste in dela izpolnjenih obveznosti po programu, predmet oziroma predmetno področje oz. sestavina izobraževalnega programa in dosežena pozitivna ocena, podatek o javno veljavni listini, ki jo je udeležencu izdal zavod, podatek o morebitno priznanem predhodnem znanju udeleženca izobraževanja iz posameznega predmeta, predmetnega področja oz. druge sestavine izobraževalnega programa ter podatek o listini na podlagi katere je zavod izdal navedeno priznanje.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o udeležencih - Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli kandidati, ki se želijo vpisati v izobraževalni program, program za pridobitev znanja, spretnosti, sposobnosti in veščin
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol kandidata, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, telefonska številka za posredovanje nujnih sporočil
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah - Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, ocene iz posameznih predmetov, predmetnih področij ali drugih sestavin izobraževalnega programa kadar je izobraževanje organizirano tako, da se ocenjuje sproti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah - Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno bivališče, vrsta, številka ter datum izdane listine.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah - Evidenca o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbirka vsebuje prijavo k izpitu, zapisnike o poteku izpita udeleženca in podatke: ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, vrsta izpita, podatki o poteku izpita, o doseženi oceni, ime in priimek izpraševalca oz. članov izpitne komisije.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zaposlenih delavcih v zavodu in pogodbenih delavcih (na podlagi pogodbe o delu in avtorskem delu)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, EMŠO, davčna številka in telefonska številka, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, status zaposlitve (določen čas/nedoločen čas) in pogodbeno delo, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, status upokojenec/invalid, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o udeležencih - Evidenca o udeležencih izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, telefonska številka za posredovanje nujnih sporočil, podatki o poteku izobraževanja udeleženca od vključitve v izobraževanje po posameznem izobraževalnem programu do končanja izobraževanja oziroma do izpisa
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah - Evidenca o zaključnih izpitih oz. poklicni maturi - Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit - Zapisniki o zaključnem izpitu - Poročilo o za

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki so končali zaključni letnik izobraževalnega programa in se prijavili na zaključni izpit oziroma poklicno maturo oziroma so opravljali zaključni izpit oziroma poklicno maturo na LU Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podevidenca Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit v skladu s 17. členom Pravilnika o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (Ur.l.RS, št. 102/99) in 15. členom Pravilnika o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 96/2000 vsebuje: sklepe v zvezi s pooblastili izpitnega odbora, podatki o poteku pisnega oz. ustnega dela izpita oz. praktičnega in teoretičnega dela izpita, razpored kandidatov po prostorih (ime in priimek), določa prilagoditev opravljanja izpita za udeležence s posebnimi potrebami (ime in priimek, način prilagoditve pri izpitu), izrečene ukrepe v zvezi s kršitvami izpitnega reda (ime in priimek kandidata in ukrep), sklepe o potrditvi ocen izpitnih komisij za posameznega kandidata in o določitvi splošnega učnega uspeha pri zaključnem izpitu oz. poklicni maturi za posameznega kandidata (ime in priimek ter ocena); podevidenca Zapisniki o zaključnem izpitu vsebuje: ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba (vrsta izobrazbe, uspeh po predmetih in morebitni splošni učni uspeh), podatki o poteku pisnega oz. ustnega dela izpita oz. praktičnega in teoretičnega dela izpita, podatki o izpitnih nalogah oz. vprašanjih, podatki o ocenah pri posameznem delu izpita in splošnem uspehu pri zaključnem izpitu; podevidenca Poročilo o zaključnem izpitu vsebuje: ime, priimek in spol vseh kandidatov, prijavljenih k izpitu, ime, priimek in spol vseh kandidatov, ki so opravljali izpit oziroma poklicno maturo, spošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih ter splošnem uspehu, druge splošne podatke o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o plačnikih izobraževanja po pogodbah o izobraževanju udeležencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, telefonsko številko za posredovanje nujnih sporočil, podatke o zaposlitvi udeleženca izobraževanja, podatke o plačniku izobraževanja, če se za plačilo stroškov zaveže druga fizična ali pravna oseba.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam