Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNION HOTELI d.d.
Sedež ali naslov: Miklošičeva csta 1
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5001153000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic d
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - telefonska številka - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Grand hotela Union , Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Davčna uprava RS - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ( pisarna obračun plač ), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Pri elektronskem prenosu podatkov o plačah na banke, AJPERS; DURS, so podatki zakodirani. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov ( odločbe, pogodbe o zaposlitvi, evidenčni listi, potrdila o osebnem statusu, vloge, razna dokazila ipd. ) se hranijo zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebni podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • priimek in ime, dekliški priimek • datum rojstva, če nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • telefonska številka, • izobrazba, • ali je delavec invalid, • vrsta in kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • datum nastanka invalidnosti, • datum priznanja pravice iz invalidskega zavarovanja • vrsta pravice, ki se uveljavlja, • datum prenehanja pravice iz invalidskega zavarovanja • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja, • organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, • delovno mesto delavca, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer delavec opravlja delo, • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi d) podatki o družinskih članih zaposlenega delavca ( zakonec, izven zakonski partner, otroci, pastorek, vnuk, brat, sestra, starši itd.) v kolikor so zdravstveno zavarovani po delavcu in za potrebe urejanja delovnih razmerij ( odmera letnega dopusta ipd. ): • ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, stalno prebivališče, davčna številka, sorodstvo, potrdilo o šolanju, izvid in mnenje invalidske komisije oz. odločba sodišča o podaljšanju roditeljske pravice.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union , • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ( pisarna kadrovske službe, pisarna obračuna plač ), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov ( odločbe, pogodbe o zaposlitvi, evidenčni listi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi ipd. ) se hranijo v personalnih mapah zaposlenih , te pa se hranijo skupaj z delovnimi knjižicami v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebni podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje prav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union , • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ( pisarna obračun plač, pisarna računovodskega delavca, pisarna kadrovskega delavca ), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov ( odločbe, obvestila o času izrabe rednega in izrednega letnega dopusta, koriščenju ur , druga potrdila o odsotnosti z dela ipd. ) se hranijo zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebni podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po podjemni pogodbi, študenti ipd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), telefonska številka, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union • pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa in športa po pogodbi o izvajanju zdravstvenega varstva pri delu, • pooblaščeni strokovni sodelavec Službe varstva in zdravja pri delu, • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in eventuelna psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni kadrovske službe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni živilske tehnologinje . Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je varovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po podjemni pogodbi, študenti in dijaki preko Študentskih servisov itd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu, za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union • izvajalci usposabljanja skladno s pogodbo o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem preizkusu znanja o teoretični in praktični usposobljenosti za varno delo in zapisniki o opravljenih preizkusih znanja s področja varstva pri delu se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po podjemni pogodbi itd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter vrsta in datum opravljanja preizkusa znanja o usposobljenosti za varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union • izvajalci usposabljanja skladno s pogodbo o izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem preizkusu znanja o usposobljenosti za varstvo pred požarom in zapisniki o opravljenih preizkusih znanja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v kadrovski službi , dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, gosti , zaposleni, zunanji sodelavci, mimoidoče osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, gostov, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih oseb ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika ) brez generalij , datum, ura in lokacija posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Grand hotela Union in v posebnih primerih uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sistemi za spremljanje videoposnetkov in snemalne enote so nameščeni v prostorih, ki so fizično in tehnično varovani ( tehnična kabina Unionske dvorane, vratarnica v kleti, zaklenjena pisarna v 1. nadstropju hotela Garni ) in onemogočajo dostop nepooblaščenim osebam. Snemalne naprave so v kovinskih ohišjih in zaklenjene. Vpogled v bazo posnetkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom in je dostopen samo pooblaščenim delavcem Grand hotela Union. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemno pogodbo in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, davčna številka, osebni račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union, • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Davčna uprava RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih v omarah v pisarni kadrovskega delavca, tajništva družbe, referenta obračuna plač, računovodskega delavca, Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju praktičnega izobraževanja oz. delovne prakse ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, davčna številka, osebni račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje usposabljanja oz praktičnega izobraževanja, višina nagrade.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union, • Šole, drugi pogodbeni partnerji • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe o praktičnem izobraževanju oz. usposabljanju, programi izobraževanja, napotnice šol, dnevniki praktičnega usposabljanja ipd. se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca in v pisarni referenta obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union, • ZZZS, ZPIZ, Inšpektorat za delo • Zavarovalnice, pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, osebni zdravnik, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obrazec ER-8 ( prijava poškodbe pri delu ), prijava nezgode IRS za delo, razna dokazila in potrdila ter drugi obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca in v pisarni referenta obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca dijakov in študentov pri opravljanju občasnih in začasnih del preko Študentskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, napoteni preko Študentskega servisa, ki opravljajo začasno oz. občasno delo v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, Izobraževalna ustanova, smer, letnik šolanja oz. študija, davčna številka, vrsta dela, čas opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviru pooblastil, • Študentski servisi, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice za delo preko Študentskih servisov, razna potrdila in dokazila, se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca in v pisarni finančno računovodskega delavca Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca članov Nadzornega sveta družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Nadzornega sveta družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namene izvajanja funkcije člana NS, za sklicevanje sej, za izplačilo sejnin, nagrad , za uveljavljanje drugih pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za druge namene, skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), naslov stalnega prebivališča , davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, zaposlitev, delovne in poklicne naloge.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviru pooblastil, • Davčna uprava RS, Agencija za trg vrednostnih papirjev, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, se hranijo v zaklenjeni omari pisarni svetovalke glavnega direktorja, ki se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa, zaklepa. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca delničarjev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo dividend delničarjem, za obveščanje deln
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delničarju ( ime in priimek, enotna matična številka -EMŠO, stalno prebivališče, davčna številka in davčna izpostava, osebni račun in banka, pri kateri je odprt, ), podatki o lastništvu delnic ( status lastništva, količina oz. število delnic), podatki o dividendah ( bruto in neto znesek izplačila dividend ); podatki o pooblaščencih ali zastopnikih, če obstajajo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviru pooblastil, - Davčna uprava RS, Klirinško depotna družba, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ( pisarna vodje plačilnega prometa in delniške knjige ), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov , ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko ( davčne številke, številke transakcijskih računov delničarjev, fotokopije sklepov o dedovanju ipd. ) so zaklenjeni v omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca gostov hotelov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Hotelski gostje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje hotelsko turističnih storitev in namestitev, - za prijavo začasnega prebivališča hotelskih gostov, - za potrebe statističnega spremljanja hotelskih gostov ( identiteta gostov ni razvidna ), - za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, spol, državljanstvo, številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum prijave, odjave, spremembe prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviru pooblastil, • uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu ( Ministrstvo za notranje zadeve, Policija ) in • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so dostopni le za zaposlene v recepciji. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje , kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov ( potni list, osebna izkaznica in drugi dokumenti) se hranijo v prostorih recepcij v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca trženjskih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev in prejemniki gradiv, vabil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izpolnjevanje pogodbenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivanja, elektronski naslov, telefon.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviru pooblastil, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ( pisarna prodajne službe ), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov , ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko ( izjave, ponudbe, pogodbe itd. ) so zaklenjeni v omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca najemnikov parkirnih prostorov v garažah družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Notranji in zunanji uporabniki ( najemniki ) parkirnih prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nemotene uporabe parkirnih mest v garažah družbe, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivanja, registrska številka motornega vozila, mesečna najemnina
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviri pooblastil, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe o najemu parkirnih prostorov, izjave, se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni finančno računovodskega oz. kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z 21. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti pošlje delodajalec v sedmih dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora podatke iz te evidence Statističnemu uradu RS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o stavkah a) podatki o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih b ) podatki o organizatorju stavke: - naziv organizatorja stavke c ) podatki o stavki: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, - razlogi za stavko, -ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov ( pomirjanje, arbitraža ) - trajanje stavke, - število izgubljenih delovnih dni, - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, - ocena rezultatov stavke 2. Podatki o arbitražah delovnih sporov a) podatki o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra - število zaposlenih b) podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - ime sindikalne organizacije, - naslov sindikalne organizacije, - število delavce, ki so stranke v delovnem sporu, c) podatki o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora, - razlogi za delovni spor, - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Grand hotela Union v okviri pooblastil, - Statistični Urad Republike Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 03.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam