Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDIJSKA HIŠA D.O.O.
Sedež ali naslov: ZAGREBŠKA CESTA 20
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2322528000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o prispelih vlogah za delo.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki so v podjetje posredovali prošnjo za delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja izbora bodočih sodelavcev družbe. Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • telefonska številka, e-mail • poklic • zaključena izobrazba • delovne izkušnje • strokovna izobrazba • drugi podatki, ki jih je iskalec navedel v prošnji
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - pomočnik direktorja - kadrovska služba - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2007 izdala družba MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki v družbi uveljavljajo pravice iz preostale delovne zmožnosti ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja. Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov: zaposleni delavci, družinski člani delavcev. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • državljanstvo • enotna matična številka občana • davčna številka in izpostava davčnega urada • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) • poklic • šolska izobrazba • TRR • zdravstveno stanje • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • zaposlitev za nedoločen ali določen čas • datum sklenitve delovnega razmerja • datum prenehanja delovnega razmerja • razlog prenehanja delovnega razmerja • podatki za pokojninsko zavarovanje, podlaga zavarovanja • datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice • delovna doba • zavarovalna doba • prostovoljno zdravstveno zavarovanje • podatki o delavčevem delovnem času • razporeditev na delovno mesto in količnik • stroškovno mesto • določitev in evidenca o letnih dopustih • zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) • podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja. • sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) • datum priznanja pravice • datum začetka uveljavljanja pravice • vrsta pravice, ki se uveljavlja • datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčni urad RS - računovodski servis - sodišča, odvetniki, notarji - pooblaščeni delavci upravljalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2007 izdala družba MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca delavcev preko napotnic Študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci - študentje družbe MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki delavcev, ki delajo preko napotnic Študentskega servisa iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov: delavci – študentje. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • državljanstvo • enotna matična številka občana • davčna številka in izpostava davčnega urada • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • poklic • šolska izobrazba • TRR • zdravstveno stanje • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • datum začetka dela preko napotnic Študentskega servisa • podatki o delavčevem delovnem času • razporeditev na delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - Študentski servisi - Davčni urad RS - računovodski servis (za obračun delovnih ur) - sodišča, odvetniki, notarji - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2007 izdala družba MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih v družbi.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov: zaposleni delavci, družinski člani delavcev. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • državljanstvo • enotna matična številka občana • davčna številka in izpostava davčnega urada • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) • poklic • šolska izobrazba • TRR • zdravstveno stanje • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • zaposlitev za nedoločen ali določen čas • datum sklenitve delovnega razmerja • datum prenehanja delovnega razmerja • razlog prenehanja delovnega razmerja • podatki za pokojninsko zavarovanje • datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice • delovna doba • zavarovalna doba • prostovoljno zdravstveno zavarovanje • podatki o delavčevem delovnem času • razporeditev na delovno mesto in količnik • stroškovno mesto • določitev in evidenca o letnih dopustih • zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) • podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčni urad RS - računovodski servis - sodišča, odvetniki, notarji - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2007 izdala družba MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe , ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • državljanstvo • enotna matična številka občana • davčna številka in izpostava davčnega urada • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) • poklic • zavarovalna doba • šolska izobrazba • TRR • zdravstveno stanje • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • zaposlitev za nedoločen ali določen čas • datum sklenitve delovnega razmerja • datum prenehanja delovnega razmerja • razlog prenehanja delovnega razmerja • podatki za pokojninsko zavarovanje, podlaga zavarovanja • datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice • delovna doba • zavarovalna doba • prostovoljno zdravstveno zavarovanje • podatki o delavčevem delovnem času • razporeditev na delovno mesto in količnik • stroškovno mesto • delovni čas (v urah na teden) • zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) • podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja. • sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) • datum priznanja pravice • datum začetka uveljavljanja pravice • vrsta pravice, ki se uveljavlja • datum prenehanja pravice • delovno mesto • dejavnost organizacije – šifra dejavnosti • podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi - koliko ur je delal tisti dan - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat - narava poškodbe - poškodovani del telesa - ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu - kdaj se je nesreča pripetila (datum, ura) - kje se je nesreča pripetila (kraj) - koliko oseb se je poškodovalo - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu - vir nesreče - vzrok nesreče - uporaba osebnih varstvenih ukrepov (varnostna sredstva, varnostna oprema itd.)
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - sodišča, odvetniki, notarji - pooblaščeni delavci upravljalca - pooblaščeni delavci zaposleni v službi varnosti in zdravja pri delu - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2007 izdala družba MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o naročnikih, strankah ter poslovnih partnerjih družbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki, stranke ter poslovni partnerji družbe MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o poslovnem sodelov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - kontakt strank, naročnikov; - ime in priimek, naslov (stalno in začasno prebivališče), telefonska številka, mobilna številka, e-mail, davčna številka, izpostava davčnega urada, EMŠO, številka TRR; - kraj dela, poklic, izobrazba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, - prav tako tudi drugi osebni podatki, ki so pridobljeni na osnovi poslovnega sodelovanja.
 • Uporabniki zbirke: - sodišča, odvetniki, notarji - banke, Davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2007 izdala družba MEDIJSKA HIŠA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam