Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska 22
Naziv ali firma: Mednarodno podjetje SLOVENIJALES d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 500571000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih po pogodbah o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po pogodbah o delu v družbah sistema SLOVENIJALES
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, stalno bivališče, družba, s katero sklepa pogodbo, delovne naloge, čas sklenitve, plačilo, št. žiro računa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Varčevalci Kluba Slovenijales

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varčevalci Kluba Slovenijales, njihovi zakoniti zastpniki in pooblaščenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, št. osebne izkaznice, stalno bivališče.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o učencih na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci na delovni praksi v družbah sistema SLOVENIJALES
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, stanovanje, šola, ki jo obiskuje, OE, kjer opravlja prakso, izplačilno mesto.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti v družbah sistema SLOVENIJALES
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, šola, ki jo obiskuje, družba, ki štipendira, višina štipendije, izplačilno mesto, obdobje štipendiranja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in bivši zaposleni v družbah sistema SLOVENIJALES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga namena izhaja iz 4. člena Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, šolska izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, stan, zdravstveno stanje, ožji družinski člani, stanovanjske zadeve, odsluženje vojaškega roka, ukvarjanje z dopolnilnim delom, delovna doba, zavarovalna doba - delovno mesto, organizacijska enota in kraj zaposlitve, datum nastopa, datum in vzrok odhoda, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovni čas, pripravnik - plačilni razred, dodatki, bruto plača, nadomestila, prispevki, odbitki, izplačilno mesto, prostovoljno zavarovanje, vzdrževani člani.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Slovenijales d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22 - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki varovanja iz zavarovanja osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV v poglavju: II. Varstvo osebnih podatkov III. Varovanje prostorov in računalniške opreme IV. Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. DELNIŠKA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe SLOVENIJALES d.d. Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga je Zakon o gospodarskih družbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivališče, št. delnic, delež v %.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SLOVENIJALES d.d Ljubljana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki varovanja in zavarovanja osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV v poglavju: II. Varstvo osebnih podatkov III. Varovanje prostorov in računalniške opreme IV. Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA ZAPOSLENIH PO PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po podjemnih pogodbah v družbah sistema SLOVENIJALES.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga namena je pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, stalno bivališče, družba, s katero sklepa pogodbo, delovne naloge, čas sklenitve, plačilo, št. bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družb sistema SLOVENIJALES - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki varovanja iz zavarovanja osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV v poglavju: II. Varstvo osebnih podatkov III. Varovanje prostorov in računalniške opreme IV. Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam