Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod republike slovenije za varstvo narave
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 22
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1684884000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o plačah zaposlenih na Zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, davčna številka, številka računa, kamor se nakazuje plača, dokazila o izobrazbi, dokumenti o napredovanjih.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni dealvci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba do zaposlitve na Zavodu RS za varstvo narave, ali je delavec zaposlen za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH V ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu RS za varstvo narave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zbiranje podatkov za vodenje osebnih-kadrovskih map delavcev, - podatki se lahko uporabljajo za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba do zaposlitve na Zavodu RS za varstvo narave, ali je delavec zaposlen za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov-evidenca zaposlenih, kadrovske-osebne mape delavcev in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času odsotnosti zaposlenih. Kadrovske-osebne mape delavcev se izven delovnega časa zaklepajo v kovinsko ognjevarno omaro, nosilci drugih osebnih podatkov morajo biti pospravljeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema pa mora biti programsko zaklenjena. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z Navodilom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH V ZAVODU RS ZA VARSTVO NARAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu RS za varstvo narave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna plač, Davčne uprave RS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, davčna številka, številka računa, kamor se nakazuje plača, dokazila o izobrazbi, dokumenti o napredovanjih.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava RS, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov o plačah zaposlenih ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo navedenih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniki in druga strojna oprema mora biti programsko zaklenjena. Pristop k zbirki osebnih podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel: vstop v računalnik preprečuje sistemsko geslo, sama zbirka osebnih podatkov o plačah zaposlenih pa je zaščitena s posebnim geslom. Vsi nosilci osebnih podatkov, tako klasični mediji (fotokopije s podatki o davčni številki in tekočem računu, odločbe, ipd., potrebne za vnašanje osebnih podatkov v zbirko osebnih podatkov, ki se obdeluje s sredstvi informacijske tehnologije, izpisi podatkov iz te zbirke osebnih podatkov) kakor tudi računalniški mediji (diskete, optični diski in druge prenosne spominske enote, ki se nananšajo na zbirko podatkov) morajo biti izven delovnega časa pospravljeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z Navodilom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam