Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Sedež ali naslov: CESTA STANETA ŽAGARJA 1
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5051983000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, štev. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističenga spremljanja er za porebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopoljilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca in matična številka, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujca) vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje Podatki o sklenjeni Pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve Pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene Pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenigtev Pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil Pogodbo o zaposlitvi, število ur gtedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali Pogodba o zaposlitvi delavca vsebuije konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju Pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja Pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja Pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj, - ZPIZ R Slovenije - ZZZZ R Slovenije - Zavod
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni 9omari v kletnih prostorih zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATGALOG EVIDENCE O EVIDENCE O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, štev. 40$06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime • datum rojstva, če nima EMŠO • kraj rojstva • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini • EMŠO • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega bivališča (ulica, hišna št., kraj, poštna št., šifra občine, občina, šifra države, država) • naslov začasnega bivališča (ulica, hišna št., kraj, poštna št., šifra občine, občina, šifra države, država) • izobrazba • ali je delavec invalid • kategorija invalidnosti • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki. b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi; bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom • regres za letni dopust • jubilejna nagrada • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje • solidarnostna pomoč • odpravnina • stroški izobraževanja delavcev • davki na izplačane plače • ostali stroški dela č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca • prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje plačani prispevki za starševsko varstvo plačani prispevki za zaposlovanje • plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje plačani prispevki za starševsko varstvo plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod RS za zaposlovanje • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad RS • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04) oz. drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kletnih prostorih zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, štev. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • pooblaščeni zdravnik Ljudske univerze Kranj • Zavod za zdravstveno zavarovanje • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v kletnih prostorih. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, štev. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • datum in kraj rojstva • datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela • podatki o strokovni izobrazbi delavca • podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oz. naloge • opis del oz. nalog z vidika varstva pri delu • roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela • vodenje in nadzorovanje del oz. nalog • podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in času usposabljanja ter seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkus znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije oz. dela oz. naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja) • zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba, z navedbo konkretnih del oz. nalog, podpisi članov komisije in testno te morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • izvajalci usposabljanja • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kletnih prostorih zavoda, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. KATALOG EVIDENCE O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, štev. 71/93, 87/01 in 110/02ZGO.1) in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • datum in kraj rojstva • stalno ali začasno prebivališče • poklic • izobrazba • vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom • datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • izvajalci usposabljanja • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG EVIDENCE IZVAJALCEV DEL PO DELOVRŠNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • datum in kraj rojstva • EMŠO • stalno ali začasno bivališče • davčna številka • transakcijski račun in banka pri kateri je odprt posel • predmet pogodbe • trajanje opravljanja dela • višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • Zavod RS za zaposlovanje • Drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04) oz. drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, štev. 81/06-UPB3), 95. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, vpisani v Osnovno šolo pri Ljudski univerzi Kranj starši oz. skrbniki učencev, vključeni v Osnovno šolo pri Ljudski univerzi Kra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • spol • datum, kraj in država rojstva • prebivališče in državljanstvo podatki o starših • ime in priimek • naslov bivališča • telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 84/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kletnih prostorih zavoda. Dostop v bazo podatkov je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 84/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN DRUGIH LISTINAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, štev. 81/06-UPB3), 95. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, vpisani v Osnovno šolo pri Ljudski univerzi Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o učencu • ime in priimek • spol • datum, kraj in država rojstva • prebivališče in državljanstvo • podatki o napredovanju učenca • podatki o izdanih spričevalih • podatki o izdanih drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 84/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kletnih prostorih zavoda. Dostop v bazo podatkov je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 84/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O UDELEŽENCIH IZOBRAŽEVANJA - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. list RS, štev. 12/96, 86/04-ZVSI in 69/06), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih in pristojne zbornice • za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek udeleženca izobraževanja • spol • datum, kraj in država rojstva • prebivališče • državljanstvo • predhodno pridobljena izobrazba • program izobraževanja, v katerega se udeleženec vpiše • telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna obvestila
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. list RS, štev. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. KATALOG EVIDENC IZDANIH DOKUMENTOV O KONČANEM ŠOLANJU IN DRUGIH LISTINAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, štev. 12/96, 44/00, 86/04-ZVS in 79/06), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih, ki opravljajo poklicno maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva pristojnega za izobraževanje odraslih • za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek udeleženca izobraževanja • datum, kraj rojstva • stalno in začasno bivališče • vrsta spričevala • datum spričevala in izdaje
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. KATALOG ZAPISNIKOV O POKLICNI MATURI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, štev. 12/96, 44/00, 86/04-ZVS in 79/06), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva pristojnega za izobraževanje odraslih • za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek udeleženca izobraževanja • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj • pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari zavoda, avtoriziran Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. KATALOG ZAPISNIKOV ZAKLJUČNIH IZPITOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, štev. 12/96, 44/00, 86/04-ZVS in 79/06), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za potrebe šole, ministrstva pristojnega za izobraževanje odraslih • za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek udeleženca izobraževanja • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno bivališče • predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari zavoda. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. KATALOG EVIDENCE O VIDEOPOSNETKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, štev. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci, udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, premoženja zavoda, udeležencev izobraževanja odraslih
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se ne hranijo, razen v primeru kaznivega dejanja. Podatki se presnemavajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pooblaščeni delavci Ljudske univerze Kranj
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika za 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS,
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam