Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Iskra, d.d.
Sedež ali naslov: Stegne 21
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5185726000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca mnenj o delazmožnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi delavci, ki so bili na preventivnem obdobnem pregledu v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje delazmožnosti delavcev, izdelava planov premestitev, kontrolni pregledi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, rojstni datum, bivališče, delovno mesto, datum pregleda, mnenje o delazmožnosti.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, direktorji PE, direktorji programov, pooblaščeni delavci podjetja Iskra, d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v varno zaklenjenih omarah pri pooblaščenih delavcih, prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci, prevozniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe. - V PE Instrumenti Otoče se izvaja videonadzor: prihodov vozil (osebnih in tovornih) na glavnem vhodu z namenom odpiranja vhodnih električnih drsnih vrat, dovozne poti v skladišče in odpremo, osebnega vhoda delavcev in obiskovalcev, vhod v skladišče, parkirišča za obiskovalce, vhod v aneksa 1 in 2 in vhod v skladišče vnetljivih tekočin - V PE Stikala Kranj videonadzor zunanjega vhoda v skladišče (Logistika), videonadzor avle glavnega vhoda v poslovno stavbo Poslovne enote, videonadzor prostora pred tovornim prevzemom in dostavo, videonadzor pri zapornicah za tovorni vhod, - Na sedežu podjetja Ljubljana, Stegne 21 se izvaja videonadzor pri vhodu na dvorišče poslovne stavbe (pri zapornici) in snema vhode in izhode vozil in oseb, pritličje: vhod v stavbo, recepcija, 2 x prostor pred dvigali, vrata restavracije z notranje strani stavbe, hodnik od restavracije do skladišča, vrata skladišča z notranje strani, etaže: vhodi v hodnike nadstropij v vseh etažah iz notranje strani, okolica stavbe in parkirišča, - V PE Kondenzatorji Semič se videonadzor izvaja na vhodu v Poslovno enoto, na dvorišču in na določenih vhodih v pomembnejše poslovne objekte (skladišča, delavnice, itd.) z namenom zaščite premoženja in oseb, V PE Galvanotehnika Glinek se izvaja videonadzor zadnje strani šotora (nameščena na stebru zunanje ograje), bočna stran šotora-skladišče odpadkov (nameščena na stebru zunanje ograje), lokacija vrtin (nameščena na stebru šotora), vhod v šotor surovi izdelki (nameščena pri vhodu v kompresorsko postajo), vhod v upravo (nameščena na stropu stopnišča), linija Nikelj krom (nameščena na notranji steni vhoda na linijo), dvorišče – vhod v skladišče kemikalij in kurilnico (nameščena na zunanji steni nad vhodom linije Nikelj krom), glavni tovorni vhod (nameščena na zunanji steni nad vhodom linije Nikelj krom), vhod na linijo srebra (nameščena na zunanji steni nad vhodom na linijo Cink obešala), linija Kositer (nameščena na notranji steni vhoda na linijo), linija Srebro (nameščena na notranji steni nad linijo srebra), linija cink obešala (nameščena na notranji steni vhoda na cinkovo linijo), stranski tovorni vhod/izhod (nameščena na zunanji steni vhoda na cinkove ionce), vhod v šotor – gotovi izdelki (nameščena na zunanji steni nad vhodom v čistilno napravo), skladišče kemikalij (nameščena na notranji steni skladišča), skladišče kemikalij (ni aktivna), dvorišče pred šotorom (nameščena na zunanji steni skladišča nad vhodom v kontejner vse z namenom zaščite premoženja in oseb, V PE Baterije Šentvid se vodeonadzor opravlja na vhodu v Poslovno enoto, kjer je tudi domofon za nadzor vhodov in izhodov z namenom varovanja premoženja in oseb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), čas in datum posnetka, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Iskra, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PE Instrumenti Otoče se posnetki hranijo na strežniku v tajništvu PE, V PE Stikala Kranj se posnetki hranijo v nadzornem centru podjetja Iskratel, ki je tudi lastnik in upravljalec video nadzornih kamer. Na sedežu družbe Stegne 21, Ljubljana se zapisi hranijo na strežniku na recepciji. V PE Kondenzatorji Semič se posnetki hranijo na strežniku v oddelku IT. V PE Galvanotehnika Glinek in PE Baterije Šentvid se posnetki hranijo v tajništvu poslovne enote. Vpogled v posnetke, ki se hranijo največ 3 mesece je možen le pooblaščenim osebam družbe. Podrobneje področje videonadzora ureja Pravilnik o izvajanju videonadzora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca bolniškega staleža

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Analiza odsotnosti delavcev zaradi bolezni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, stroškovno mesto,bolniška do 30 dni, bolniška zaradi nesreče na delu do 30 dni, bolniška do 30 dni zaradi nesreče izven dela,nega, bolniška nad 30 dni, bolniška nad 30 dni zaradi nesreče na delu, bol. nad 30 dni zaradi nesreče izven dela, poškodbe po tretji osebi, skupaj bolniška.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovska služba, direktorji PE, direktorji programov, pooblaščeni delavci podjetja Iskra, d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v varno zaklenjenih omarah pri pooblaščenih delavcih, prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenih invalidov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo status invalida v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje delazmožnosti delavcev, izdelava planov premestitev, kontrolni pregledi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, datum rojstva, naslov, stopnja invalidnosti, vzrok invalidnosti, stroškovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovska služba, pooblaščeni delavci podjetja Iskra, d.d. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v varno zaklenjenih omarah pri pooblaščenih delavcih, prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o prisotnosti na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d. ki v družbi opravljajo delo, za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge pravne podlage, na osnovi katere oseba opravlja delo v družbi, za obračun plač, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebni podatki delavca,  podatki o številu ur,  skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,  boleznine,  službena potovanja,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke:  Direktorji PE, direktorji programov, tajnice v PE, kadrovska služba, služba delodajalca za obračun plač, informatika  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d. in oseb, ki v družbi opravljajo delo, za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge pravne podlage, na osnovi katere oseba opravlja delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu:  osebno ime in priimek,  kraj rojstva,  država rojstva,  EMŠO in datum rojstva  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),  številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki,  prostovoljno zdravstveno zavarovanje ( zavarovalnica, višina premije),  nezgodno zdravstveno zavarovanje ( zavarovalnica, višina premije) b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca  plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto plača za delo s polnim delovnim časom, • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, • bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), • bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;  zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;  izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; Evidenca o stroških dela zaposlenih  neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): • plača, • zaostalo izplačilo, • nadomestilo plače, • izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela:  povračila stroškov v zvezi z delom,  regres za letni dopust,  jubilejna nagrada,  mesečna premija za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,  mesečna premija za nezgodno zavarovanje,  mesečna premija za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,  solidarnostna pomoč,  odpravnina,  stroški izobraževanja delavcev,  davki na izplačane plače,  ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:  prispevki v breme delodajalca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje;  prispevki v breme zavarovanca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke:  Iskra , d.d., služba delodajalca za obračun plač ( vsi podatki),  Iskra , d.d., kadrovska služba, kontroling, računovodstvo ( delni podatki),  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( delni podatki),  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ( delni podatki),  Zavarovalnica Triglav, Vzajemna, Generali, AdriaicSlovenika ( delni podatki),  DURS,  Dodatno pokojninsko zavarovanje – Prva osebna zavarovalnica ( delni podatki),  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 20.11. 2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami na področju davčne, pokojninske in invalidske zakonodaje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in pravic delavcev s področja delovnih razmerih, ki jih ureja veljavna zakonodaja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime,  datum rojstva,  kraj rojstva,  država rojstva,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba,  ali je delavec invalid,  kategorija invalidnosti,  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna  številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (če je delavec tujec):  vrsta delovnega dovoljenja,  datum izdaje delovnega dovoljenja,  datum izteka delovnega dovoljenja,  številka delovnega dovoljenja,  organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,  datum nastopa dela,  vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,  razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,  poklic, ki ga opravlja delavec,  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  število ur tedenskega rednega delovnega časa,  razporeditev delovnega časa,  kraj, kjer delavec opravlja delo,  ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo,  osnovna plača in dodatki; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:  datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  Iskra, d.d., - Direktorji PE, Direktorji programov Splošno kadrovska služba, Vodja pravne službe, Kontroling, računovodstvo in informatika (obračun plač), uprava družbe, poslovna področja družbe za potrebe tenderjev,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (delni podatki),  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (delni podatki),  Zavarovalnica Triglav, Vzajemna, Generali, AdriaticSlovenica (delni podatki),  Dodatno pokojninsko zavarovanje – Prva osebna zavarovalnica (delni podatki),  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami s področja delovnega, zdravstvenega in socialnega varstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki v družbi opravljajo pogodbeno delo: delavci po avtorski pogodbi, delavci po podjemni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun opravljenega pogodbenega dela in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime,  EMŠO,  davčna številka,  naslov stalnega bivališča,  osebni račun,  št. pogodbe,  vsebina in namen pogodbenega dela,  čas opravljanja pogodbenega dela,  višina denarnega zneska za opravljeno pogodbeno delo,
 • Uporabniki zbirke:  Služba delodajalca za obračun plač, Splošno kadrovska služba ( vsi podatki),  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami davčne zakonodaje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o delničarjih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Iskra, d.d. in ostali delničarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe uprave družbe, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime in priimek,  naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra,  število delnic,  oznaka delnice,  datum izpisa iz KDD.
 • Uporabniki zbirke: Iskra, d.d. - Uprava družbe, skupščina družbe in nadzorni svet
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ( KKD).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o dijakih in študentih na obvezni praksi ter začasnem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe – dijaki in študenti na obvezni praksi, ki v družbi opravljajo delo, za katero je z zakonom določeno, da zanj veljajo določbe predpisov o delovnih razmerjih. Študenti in dijaki, ki občasno delajo v družbi preko Študentskega servisa za pomoč pri delu v proizvodnji in skupnih službah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun opravljenega dela in obvezne prakse ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime in priimek,  datum rojstva,  fakulteta/ šola , kjer se oseba šola,  status študenta oz. dijaka - veljavnost,  podatki o transakcijskem računu,  vsebina dela na praksi,  čas opravljanja prakse,  obračun ( datum zaključka, količina, cena na enoto dela, neto znesek).
 • Uporabniki zbirke:  Iskra,d.d., Splošno kadrovska služba, Služba delodajalca za obračun plač ( vsi podatki), Finančna služba (delni podatki),  Študentski servis,  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanje pravic delavcev s področja zdravstvenega zavarovanja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime in priimek,  datum rojstva,  spol,  državljanstvo,  enotna matična številka občana,  vrsta zaposlitve (določen ali nedoločen čas),  delovni čas (polni ali skrajšani),  poklic, ki ga opravlja,  naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra  podatki o nezgodi,  diagnoza in težave,  bolniški stalež,  podatki o prijavitelju, odgovorni osebi in zdravniku. c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,  ime in priimek prijavitelja nezgode,
 • Uporabniki zbirke:  Iskra, d.d., Zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, Splošno kadrovska služba, Vodja pravne službe, Direktorji PE in programov, Uprava družbe,  Pooblaščeni zdravnik s področja medicine dela,  Izbrani zdravnik poškodovanca,  Izpostava ZZZS, Zavod za zdravstveno zavarovanje,  Zavarovalnica Triglav, Vzajemna, Adriatic, Slovenica,  Inšpektorat RS za delo,  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami na zdravstvenem ter pokojninskem in invalidskem področju.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o periodičnih in predhodnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanje določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime in priimek,  enotna matična številka občana,  naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra  izobrazba,  poklic,  zdravstvene omejitve,  datum zadnjega pregleda,  čas predvidenega naslednjega pregleda. b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil delovno razmerje,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  Iskra, d.d., , Zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, Splošno kadrovska služba, Uprava družbe,  Pooblaščeni zdravnik medicine dela,  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ob osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in Zakona o varnosti in zdravju pri delu, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu:  osebno ime in priimek,  ugotavljanje znanja,  datum opravljenega usposabljanja. b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil delovno razmerje,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  Iskra, d.d., Zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, Splošno kadrovska služba, Uprava družbe,  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in Zakona o varnosti in zdravju pri delu, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu:  osebno ime in priimek,  podatki o varovalni opremi,  datum izročitve varovalne opreme. b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil delovno razmerje,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  Iskra, d.d., Zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, Splošno kadrovska služba, Direktorji PE in programov, Uprava družbe,  Inšpektorat RS za delo,  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o osebnih podatkih družinskih članov zaposlenih v družbi Iskra, d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih delavcev v družbi Iskra, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic delavcev iz Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o dohodnini, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; drugi nameni, skladni z veljavno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o družinskem članu delavca:  ime in priimek družinskega člana,  naslov stalnega ali bivališča družinskega člana,  EMŠO družinskega člana,  davčna številka družinskega člana,  državljanstvo družinskega člana,  sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: Družba Iskra, d.d., Splošno kadrovska služba in Finančno računovodska služba (obračun plač).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami, ki jih ureja davčna zakonodaja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o izrabi očetovskega dopusta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Iskra, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za realizacijo pravice do očetovskega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco se vpišejo naslednji podatki:  osebno ime delavca,  EMŠO oz. datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  številka in datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,  ime in priimek otroka,  datum rojstva otroka,  podatki o izrabi očetovskega dopusta nad 15 dnevi.
 • Uporabniki zbirke:  Splošno kadrovska služba,  Služba delodajalca za obračun plač Center za socialno delo,  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o zaposlenih vključenih v funkcionalno izobraževanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic evidenc dodatnih znanj zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: osebno ime, osebna številka zaposlenega, delovno področje, na katerem je delavec zaposlen; Podatki o izobraževanju: naziv in firma izvajalca izobraževanja, naslov izobraževanja, trajanje izobraževanja lokacija izobraževanja, strošek izobraževanja; plan izobraževanja, ponudba izobraževanja, prijava na izobraževanje.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovska služba, pooblaščeni delavci Iskre, d.d., Statistični urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registrih v primerni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam