Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SECA PLAST D.O.O.
Sedež ali naslov: PODŠMIHEL 1
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5789257000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe Seca plast d.o.o., statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna in za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravicposameznika, na katerega se podatki nananšajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanjstvo, bivlišče, izobrazba, invalidnost, kategorije invalidnostiali je delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca in matična številka, naslov drugega delodajalca pri katerem opravlja dopolnilno delo, ter drugi podatki skladno z Zakonom o delovnih razmerjih; - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja organ, ki je izdal delovno dovoljenje -podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zapositvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, število urtedenskega rednega delov. časa, razporeditev delovnega časa, ,kraj opravljanja dela, konkurenčna klavzula - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Zakoniti zastopnik družbein pooblaščeni delavci družbe Seca plast d.o.o., ter drugi uporabniki skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov predpisuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov družbe Seca plast d.o.o.. Hramba v mapi v jekleni oz. kovinski vodotesni in ognjevarni omari. Zbirka, ki se nahaja na računal. sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo in alarmirajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe Seca plast d.o.o., statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna in za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, prebivališče, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca in matična številka, naslov drugega delodajalca, številka TRR, - podatki o plačah in nadomestilu plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, plača, zaostala izplačila, nadomestilo plače, izredno izplačilo - podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila (namenjena socialni varnosti delavcev), plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - delavci v breme delodajalca: plačani prispevki pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani pripsevki za zdrav. zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdrav. zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: Zakoniti zastopnik družbe in pooblaščeni delavci družbe Seca plast d.o.o ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v jekleni oz. v kovinski vodotesni in ognjevarni omari. Zbirka, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom geselza avtorizacijo in identifikacijo uporabnikaprograma in podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumenacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo in alarmirajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (stranke, drugi obiskovalci), ki so podvržene nadzoru vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe Seca plast d.o.o., zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih družbe in za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna in za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki iz te zbirke se hranijo največ eno leto po nastanku, nato se izbrišejo, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki o fizični osebi: ime in priimek, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov stalnega / začasnega bivališča, zaposlitev, - podatki o vstopu / izstopu: datum in ura ter razlog vstopa ali izstopa v ali iz prostorov, - drugi podatki iz osebnega dokumenta posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Zakoniti zastopnik družbein pooblaščeni delavci družbe Seca plast d.o.o., v posebnih primerih tudi Ministrstvo za notranje zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v jekleni oz. v kovinski vodotesni in ognjevarni omari. Zbirka, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom geselza avtorizacijo in identifikacijo uporabnikaprograma in podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumenacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo in alarmirajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov, pridobljenih z videonadzorom družbe Seca plast d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ustava Republike Slovenike, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (stranke, delavci, obiskovalci), ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoruv poslovnih prostorih družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe Seca plast d.o.o., statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna in za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki iz te zbirke se hranijo največ eno leto po nastanku, nato se izbrišejo, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki o fizični stranki: posnetek posameznika (video zapis), datum in čas vstopa in izstopa iz / v prostorov družbe.
 • Uporabniki zbirke: Zakoniti zastopnikdružbe in pooblaščeni delavci družbe Seca plast d.o.o., v posebnih primerih Ministrstvo za notranje zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v jekleni oz. v kovinski vodotesni in ognjevarni omari. Zbirka, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom geselza avtorizacijo in identifikacijo uporabnikaprograma in podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumenacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo in alarmirajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o strankah in fizičnih osebah, ki so v kakršnem koli pravnem razmerju z družbo Seca plast d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, ZDavP, drugi predpisi iz davčnega področja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, s katerimi družba stopi v kakršnokoli pravno razmerje (potencialne stranke, stranke,...).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe Seca plast d.o.o., statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna in za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Podatki o potencialnih strankah, katerimi ne pride do sklenitve pravnega razmerja, se hranijo eno leto od pridobitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki o (potencialni) stranki: osebno ime, datum rojstva in kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), EMŠO, davčn aštevilka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, izobrazba - podatki o pravnem razmerju (obstoj, nastanek, prenehanje pravnega razmerja, zlasti podatki o vsebini posamezne pogodbe) - podatki o transakcijskem računu stranke - podatki o konkretnih naročilih, dobavah, plačilih strank - podatki o boniteti strank, njihove izjave in drugi s strani družbe pridobljeni podatki, iz katerih je mogoče razbrati podatke o osebnem statusu ali premoženjskem stanju posamezne stranke, - podatki o odprtih terjatvah družbe do strank, - drugi podatki v skladu z zakonom
 • Uporabniki zbirke: Zakoniti zastopnik družbe in pooblaščeni delavci družbe Seca plast d.o.o ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v jekleni oz. v kovinski vodotesni in ognjevarni omari. Zbirka, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom geselza avtorizacijo in identifikacijo uporabnikaprograma in podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumenacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo in alarmirajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik za obdelavo osebnih podatkov ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam