Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marjana Vivoda
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Lekarna San Simon, Marjana Vivoda mag.farm.
Sedež ali naslov: Morova 26D
Poštna številka: 6311
Kraj: Izola
Matična številka: 5412573000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov izdanih zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o opravljanju lek. dej.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na Rp.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg.št. , podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na Rp
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se zbirke hranijo so varovano v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o opravljanju lek. dej.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na Rp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg.št. , podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na Rp
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se zbirke hranijo so varovano v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o opravljanju lek. dej.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na Rp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg.št. , podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na Rp
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se zbirke hranijo so varovano v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (državljani Republike Slovenije in tujci), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, • posredovanje podatkov o pooblaščenih delavcih sodnemu registru, • prijava v dodatna zdravstvena, nezgodna in pokojninska zavarovanja, • posredovanje informacij o novo zaposlenih in odhodih ter slik zaposlenih za potrebe internega komuniciranja, • vodenje internega telefonskega imenika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: priimek in ime, status delavca, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, datum smrti, državljanstvo, drugo državljanstvo, elektronska pošta, bivališče: stalni naslov, občina bivanja, davčna izpostava, telefonska številka, začasni naslov, telefon, delovno razmerje, vrsta delovnega razmerja, izmensko delo, delovni čas (ur na teden), delovni čas (dni na teden), krajši delovni čas, dodatki: dodatki na minulo delo, dodatki za stalnost, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaključka šolanja (datum diplome, mature ipd.), datum opravljanja strokovnega izpita, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, delovna doba v javnem sektorju, delovna doba pri delodajalcu, datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec,leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki iz registra paraf zaposlenih v lekarnah: ime, priimek, podpis, delovno mesto, telefonska številka, • evidenca podpisov.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • državna uprava, ustanovitelj javnega zavoda, Lekarniška zbornica Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja, zaprt vzajemni pokojninski sklad javnih uslužbencev, • izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja, • izvajalec nezgodnega zavarovanja, • izvajalec prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, • sodni register, • AJPES, • izvajalec notranje revizije, • skrbnik podatkovnega skladišča in kock, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • odvetnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka kadrovske dokumentacije (personalne mape in delavske knjižice, spori in tožbe iz delovnega razmerja) se nahaja v pisarniškemu arhivu. Dostop do prostorov kadrovske službe imajo koncesionar, strokovni vodja, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar oyiroma vodja lekarne. • Elektronska zbirka podatkov informacijskega sistema (glavna knjiga, knjiga prejetih računov, davčna knjiga, blagajna, osnovna sredstva, plače, kadrovska evidenca, prodaja, potni nalogi) se nahaja na strežniku. Dostop do podatkov imajo koncesionar, vodja lekarne, računovodstvo in kontroling. • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov informacijskega sistema se nahajajo v trezorju. • Podatkovno skladišče se nahaja na strežniku. Dostop do podatkov imajo koncesionar, vodja lekarne, računovodstvo in kontroling. • Pisna zbirka podpisov in paraf zaposlenih, ki delajo v lekarni in oseb, ki delajo v dežurni službi se nahaja v fasciklu. Dostop do podatkov ima koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • študentje in praktikanti, ki delajo pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavca in drugih oseb, ki delajo pri upravljavcu, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po kolektivni pogodbi in Zakonu o delovnih razmerjih, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, vrsta oz. naziv izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, naziv izvajalca izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, ime in priimek predavatelja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, kraj izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, čas in trajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • izvajalci izobraževanj, • izvajalec upravnega nadzora, • izvajalec notranje revizije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka dokumentacije o izobraževanjih se nahaja v pisarniških prostorih. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja,delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • podatki iz aplikacije: datum zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščen zdravnik medicine dela, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • skrbnik podatkovnega skladišča in kock, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o zdravstvenih pregledih se nahaja med kadrovsko dokumentacijo (v personalnih mapah) v prostorih pisarne. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN VARSTVO PRED POŽAROM TER PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Zakonom o varstvu pred požarom, • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, kraj dela, delovno mesto, datum opravljanja usposabljanja za varno delo in preizkusa praktičnega usposabljanja, datum veljavnosti usposabljanj, • podatki iz aplikacije: delovno mesto, datum, datum izpita, ocena.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec varstva pri delu, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka potrdil o usposabljanjih za varno delo se nahaja med kadrovsko dokumentacijo (v personalnih mapah) v prostorih pisarne. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki pošljejo ponudbo za delo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz dokumentacije, ki jo pošlje iskalec zaposlitve: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, mobilna telefonska številka, naslov elektronske pošte, stopnja izobrazbe, strokovni naziv, institucija oz. šola, opravljen strokovni izpit za poklic, datum strokovnega izpita, podatki o neformalni izobrazbi (naziv programa, izobraževalna institucija, trajanje programa), znanje računalniških znanj (zelo dobro, osnovno, neznanje), znanje tujih jezikov (razumevanje, govorjenje, pisanje, pogostost uporabe), podatki o izobraževanju ob delu (naziv šole, stopnja, smer in letnik študija), status iskalca zaposlitve (prva zaposlitev, prijavljen na zavodu, zaposlen), število let delovne dobe, podatki o prejšnjih zaposlitvah (delodajalec, naziv delovnega mesta, trajanje zaposlitve, opis in področja dela), podatki o največjih uspehih in dosežkih v karieri, opis razlogov za prijavo na prosto delovno mesto, karierni cilji, podatki o zdravstvenem stanju (splošno zdravstveno stanje, kajenje, rekreacija), datum, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o iskalcih zaposlitve se nahaja v prostorih pisarne. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU STROKOVNE PRAKSE ŠTUDENTOV IN OBVEZNE DELOVNE PRAKSE DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje in dijaki, napoteni s strani srednješolskih oz. visokošolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka dijakov in strokovne prakse študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, naslov stalnega in začasnega bivališča, elektronski naslov, dejansko bivališče, organizacijska enota, ocena, obdobje napotitve, srednja šola oz. visokošolski zavod, prisotnost (prisotnost, bolniška, izobraževanje), znesek za izplačilo stroškov (prehrana in morebitna nagrada), ime in priimek mentorja s strani izobraževalne ustanove, ime in priimek mentorja upravljavca.
 • Uporabniki zbirke: • izobraževalna institucija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o izvajanju strokovne prakse študentov in obvezne delovne prakse dijakov se nahaja v prostorih pisarne. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN NAJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oz. dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, služnostnih, najemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske, podjemne oz. najemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na avtorski pogodbi: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, neto pogodbeni znesek, opravljeno število ur, avtorsko delo, EMŠO, rok za dokončanje, številka transakcijskega računa, ime banke, datum sklenitve avtorske pogodbe, • pogodba o delu: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, EMŠO, vrsta opravljenega dela, transakcijski račun, ime banke, rok za dokončanje, datum sklenitve, enako kot zgoraj, • najemna pogodba: ime in priimek, točen naslov, davčna številka, transakcijski račun, poslovni prostor, ki se daje v najem, najemnina, EMŠO, rok za katerega se sklepa pogodba, datum sklenitve pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: : • Davčna uprava RS, • Zavod za zaposlovanje, • skrbnik podatkovnega skladišča in kock, • vzdrževalec računalniške aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: : • Pisna zbirka avtorskih in podjemnih pogodb se nahaja v prostorih pisarne. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v lekarne z videonadzorom.(obiskovalci, pogodbeni izvajalci, zaposleni delavci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, • za potrebe morebitnih sodnih postopkov zaradi nezakonitega posega v premoženje in zdravje ljudi, • spremljanje nevarnosti ogroženosti objekta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • videoposnetek gibanja fizične osebe v poslovnih prostorih upravljavca, datum in čas opravljenega posnetka.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka videoposnetkov. Dostop do prostorov imajo vsi zaposleni v posamezni poslovni enoti (lekarni). Dostop do posnetkov ima pogodbeni obdelovalec (izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja). • Elektronska zbirka videoposnetkov se nahaja na trdem disku snemalne naprave. Dostop do podatkov ima koncesionar, vodja lekarne, operater videonadzora, pogodbeni obdelovalec (izvajalec tehničnega in fizičnega varovanja). • Pisna zbirka podatkov o vpogledih v videonadzorni sistem se nahaja v prostorih pisarne. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci, strokovni sodelavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar in vodja lekarne. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV Z RECEPTOV ZA IZDAJO NARKOTIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki jim je bil narkotik predpisan na recept.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • podlaga za izdajo računa, • za izvajanje notranjega nadzora o pravilni izdaji, • za namene nadzorov (interni nadzor, strokovni nadzor, upravni nadzor, nadzor s strani zdravstvenih zavarovalnic, Lekarniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz knjige evidence o nabavi in izdajo zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami: ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov uporabnika zdravila, zaporedna številka, datum, lastniško ime zdravila, farmacevtska oblika, jakost in pakiranje, količina izdanega zdravila, ime, priimek in naslov prevzemnika narkotika, kdo je izdal narkotik- podpis/parafa pooblaščene osebe, ki je izdala zdravilo, kdaj in kaj je bilo izdano, ime in priimek zdravnika, ki je predpisal recept ter naslov javnega zdravstvenega zavoda ali pravne ali fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, kjer je zdravnik zaposlen, ki je predpisal recept, številka naročilnice, številka pripadajoče dobavnice.
 • Uporabniki zbirke: • zdravstvene zavarovalnice, • Ministrstvo za zdravje, • Ministrstvo za notranje zadeve, • Ministrstvo za obrambo, • skrbnik in razvijalec računalniške aplikacije izdanih receptov, • skrbnik podatkovnega skladišča in kock, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka receptov za izdajo narkotikov se shranjujejo v lekarni, skupaj z dnevnikom porabe mamil. Dostop do prostorov imajo koncesionar, vodja lekarne, delavci. Dostop do dokumentacije imata koncesionar, vodja lekarne, farmacevti. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV Z VETERINARSKIH RECEPTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki živali, katerim je bilo zdravilo predpisano na recept, • veterinarji, ki so zdravilo predpisali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izvajanje notranjega nadzora o pravilni izdaji, • za namene nadzorov (interni nadzor, strokovni nadzor, upravni nadzor Lekarniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : • podatki iz veterinarskega recepta: ime, priimek, naslov imetnika živali, ki mu je bilo zdravilo izdano, vrsta živali, žig veterinarske organizacije ali podatki o veterinarju, ime in priimek veterinarja, ki je zdravilo izdal, številka licence veterinarja, datum izdaje zdravila, lastniško ime zdravila, farmacevtska oblika, jakost in pakiranje, količina izdanega zdravila, številka recepta, ime in priimek farmacevta, ki je zdravilo izdal.
 • Uporabniki zbirke: • skrbnik in razvijalec računalniške aplikacije izdanih zdravil, • skrbnik podatkovnega skladišča in kock, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka veterinarskih receptov se nahaja v lekarni. Dostop do zbirke imajo zaposleni farmacevti. • Elektronska zbirka izdanih receptov se hrani na strežniku. Dostop do podatkov imajo koncesionar, vodja lekarne, farmacevti • Dnevne inkrementalne rezervne kopije podatkov se nahajajo v trezorju. • Podatkovno skladišče se nahaja na strežniku. Dostop do podatkov imajo pogodbeni informatiki, koncesionar, vodja lekarne, farmacevti. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O REKLAMACIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki reklamirajo storitev (vedenje uslužbenca), kupljeni izdelek in izdelek izdan na recept ali na naročilnico ali izdelek kupljen preko spletne lekarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca o sumu ali neustrezni kakovosti zdravil: izvor poročila: ime in priimek prijavitelja, delovno mesto/status, naziv družbe, naslov, telefonska številka, zapisniška številka, elektronski naslov, datum prijave, točen čas prijave, Ime prejemnika na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke, podatki o zdravilu: ime zdravila, serijska številka, rok uporabnosti, farmacevtska oblika, odmerek, podatki o ovojnini (tip ovojnine), ime in priimek imetnika dovoljenja za promet, naslov izdelovalca in obrata, kjer se zdravilo izdeluje, ostale informacije in komentarji o zdravilu, vzrok neustrezne kakovosti: oseba, ki je ugotovila neustrezno kakovost, natančen opis vzroka, resnost neustrezne kakovosti, je neustrezna kakovost povezana s kakšnim neželenim učinkom, je kakšen dokaz ali sum ogroženosti zdravja pacientov/živali, obseg problema, obseg distribucije zdravila/serij, ali so odkrite serije predmet paralelne distribucije, do sedaj izvedeni ukrepi, predlagani ali predvideni ukrepi, če je predlagan odpoklic kakšna je klasifikacija/resnost odpoklica, stopnja odpoklica v distribucijski verigi, je odpoklic povzročil primanjkljaj zdravila na trgu, ime in naslov organa, ki je seznanjen z odpoklicem, ostale potrebne informacije, • podatki iz obrazca reklamacije kupca- klicni center: datum, ime in priimek osebe, ki uveljavlja reklamacijo, naslov, telefon, naslov elektronske pošte, naziv lekarne, razlog reklamacije, • podatki iz obrazca reklamacije kupca: naziv in naslov lekarne, ki je prejela reklamacijo, datum prejema reklamacije, ime in priimek osebe, ki uveljavlja reklamacijo, naslov osebe, ki uveljavlja reklamacijo, telefonska številka osebe, ki uveljavlja reklamacijo, predmet reklamacije: ime, izdelka, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, proizvajalec, serijska številka, rok uporabe, število kosov, opis reklamacije, morebitne priloge (garancijski list, račun o nakupu), datum in podpis osebe, ki uveljavlja reklamacijo, datum in podpis osebe, ki je reklamacijo prejela, datum in podpis vodje lekarne, zaporedna številka vpisa v Knjigo reklamacij in odpoklicev.
 • Uporabniki zbirke: • dobavitelji, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz knjige reklamacij se nahaja v lekarni. Dostop do prostora imajo farmacevti, farmacevtski tehniki, vodja lekarne, koncesionar. Dostop do podatkov imajo farmacevti, farmacevtski tehniki, vodja lekarne in koncesionar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PRIJAV NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pacienti, svojci pacientov in morebitne druge tretje osebe, ki prijavljajo neželene učinke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi s farmakovigilanco, • spremljanje varnosti zdravil oz. medicinskih pripomočkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca CIOMS I: začetnici imena in priimka bolnika, država, datum rojstva, starost, spol, datum začetka neželenega učinka zdravila, opis neželenega učinka, posledica neželenega učinka zdravila, podatki o zdravilu (zdravilih): ime zdravila in učinkovina, odmerjanje, pot uporabe, indikacije, obdobje zdravljenja, trajanje zdravljenja, ali je po prekinitvi zdravljenja neželeni učinek prenehal, ali se je neželeni učinek pojavil znova po ponovni uvedbi zdravila, obdobje zdravljenja, trajanje zdravljenja, sočasno uporabljeno zdravilo in anamneza: sočasno uporabljeno zdravilo in obdobje zdravljenja, pomembni podatki o anamnezi, podatki o proizvajalcu ali imetniku dovoljenja za promet: ime in naslov proizvajalca ali imetnika dovoljenja za promet, podatki o poročevalcu, oznaka (številka) poročila, datum prejema originalnega poročila, poročevalec, datum poročila, vrsta poročila, • podatki iz EU obrazca za poročanje o domnevnem neželenem učinku zdravila za uporabo v veterinarski medicini za veterinarje in zdravstvene delavce: referenčna številka, ime in priimek pošiljatelja, kdo je pošiljatelj (veterinar/ farmacevt/ drugi), telefon, faks, ime in naslov pacienta, pacient: človek, žival, vrsta, pasma, spol, status, starost, teža, razlog zdravljenja, uporabljena zdravila za uporabo v veterinarski medicini pred domnevnim neželenim učinkom: ime uporabljenega zdravila, farmacevtska oblika in jakost, številka dovoljenja za promet z zdravili, številka serije, način/mesto uporabe zdravila, odmerek/pogostost, trajanje zdravljenja/ izpostavljenosti, datum začetka, datum prenehanja, kdo je dal zdravilo, obstaja sum, da je vzrok reakcije to zdravilo, je bil imetnik dovoljenja za promet z zdravilom o tem obveščen, datum domnevnega neželenega učinka: čas med uporabo in dogodkom v minutah, urah, ali dnevih, število zdravljenj, število reakcij, število poginov/smrti, trajanje neželenega učinka v minutah, urah ali dnevih, opis dogodka, drugi pomembni podatki, podatki o izpostavljenosti pri človeku, datum, kraj, ime in podpis pošiljatelja.
 • Uporabniki zbirke: • Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, • Klinični center Ljubljana, Center za zastrupitve, • Inštitut za varovanje zdravja RS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka obrazcev o neželenih učinkih se nahaja v pisarni odgovorne osebe za farmakovigilanco. Dostop do prostora imajo odgovorna osebe za farmakovigilanco, koncesionar, zaposleni v lekarni. Dostop do podatkov ima odgovorna oseba za farmakovigilanco. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PRITOŽB IN POHVAL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vložijo pritožbo na storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • odgovor na pritožbo oziroma pohvalo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, datum prejema pritožbe, opis pritožbe, rešitev pritožbe, elektronski naslov, telefonska številka, naslov.
 • Uporabniki zbirke: • Pošta Slovenije, • dobavitelj, • skrbnik CMS portala, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz knjige pritožb in pohval se nahaja v lekarni. Dostop do prostora imajo farmacevti, farmacevtski tehniki, vodja lekarne. Dostop do podatkov imajo farmacevti, farmacevtski tehniki. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O PREGLEDU UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci lekarne, ki sklenejo pogodbo (oz. pristanejo na splošne pogoje) izvajanja storitve svetovanja o uporabi zdravil pri obisku svojega osebnega farmacevta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje svetovanja o uporabi zdravil, ki v želji po zagotovitvi varne in učinkovite uporabe zdravil obsega izdelavo načrta za rešitev težav na osnovi pregleda in hrambe podatkov o bolniku, spremljanje, merjenje in dokumentiranje izidov zdravljenja z zdravili, v primeru neželenih učinkov oziroma nezdružljivosti predpisanih zdravil pa tudi obvestilo bolnikovega zdravnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o bolniku: ime in priimek, datum rojstva, naslov, • podatki o bolnikovem zdravniku: ime in priimek, ambulanta, • podatki o farmacevtu: ime in priimek, lekarna, • pregled dosedanje terapije, • interakcije in kontraindikacije, • farmakoterapijski nasveti, • nasveti glede terapije.
 • Uporabniki zbirke: • zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarne. Dostop do zbirk imajo vodja lekarne in magistri farmacije • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarne. Dostop do zbirk imajo vodja lekarne in magistri farmacije. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam