Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ROMAN BRGLEZ S.P. - PEKARNA, SLAŠČIČARNA, TRGOVINA, BAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROMAN BRGLEZ S.P. - PEKARNA, SLAŠČIČARNA, TRGOVINA, BAR
Sedež ali naslov: VRANSKO 017
Poštna številka: 3305
Kraj: VRANSKO
Matična številka: 1391488000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri gospodarskem subjektu Roman Brglez s.p..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi - druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: – Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, podatek, če je delavec delno upokojen, podatek, če delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; – Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; – Podatki o delovnem dovoljenju delavca za tujce, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: - delavci v kadrovski službi, vodja administracije, poslovodje in drugi pooblaščeni delavci; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, je mogoč dostop zgolj s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se poleg tega da je dostopna samo s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico, izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, vodja administracije in drugi posebej pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri gospodarskem subjektu Roman Brglez s.p..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi - druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : - Ime in priimek delavca, številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; - Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca), zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač), izredno izplačilo, izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače (bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila (plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo); - Povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; - Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca ( plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: : - delavci v kadrovski službi, vodja administracije, poslovodje in drugi pooblaščeni delavci; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, je mogoč dostop zgolj s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se poleg tega da je dostopna samo s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico, izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, vodja administracije in drugi posebej pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri gospodarskem subjektu Roman Brglez s.p..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi - druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : - Priimek in ime delavca, - Prisotnost delavca med in izven delovnega časa, prihod in odhod delavca na delovno mesto podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, - število letnih dopustov, bolniške odsotnosti ter druge odsotnosti delavca.
 • Uporabniki zbirke: - delavci v kadrovski službi, vodja administracije, poslovodje in drugi pooblaščeni delavci; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, je mogoč dostop zgolj s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se poleg tega da je dostopna samo s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico, izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, vodja administracije in drugi posebej pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri gospodarskem subjektu Roman Brglez s.p..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi - druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki poškodovanega delavca: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto; - koliko ur je delal na dan poškodbe, podatki o poškodbi o delu: kdaj se je pripetila poškodba: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na poti na delo ali na poti iz dela, na službenem potovanju), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna zaščita, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu); - podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, podatki o prijavitelju poškodbe, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, mnenje inšpektorja dela oz. vodje službe za varstvo pri delu;
 • Uporabniki zbirke: : - delavci v kadrovski službi, vodja administracije, poslovodje in drugi pooblaščeni delavci; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, je mogoč dostop zgolj s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se poleg tega da je dostopna samo s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico, izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, vodja administracije in drugi posebej pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O DIJAKI IN ŠTUDENTIH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI ŠTUDENTSKE NAPOTNICE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki pri gospodarskem subjektu Roman Brglez s.p. opravljajo začasno in občasno delo na podlagi študentske napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvrševanje izplačil - druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, stalno prebivališče, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: : - delavci v kadrovski službi, vodja administracije, poslovodje in drugi pooblaščeni delavci; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, je mogoč dostop zgolj s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se poleg tega da je dostopna samo s posebnim geslom, saj so prostori varovani z elektronsko šifrirno ključavnico, izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, vodja administracije in drugi posebej pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.10.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca videoposnetkov v poslovalnici Tuš Supermarket Brglez, Vransko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se gibljejo na območju podvrženem videonadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas prisotnosti na območju videonadzora.
 • Uporabniki zbirke: - vodja trgovine in drugi posebej pooblaščeni delavci, na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 15.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam