Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Muzej Ormož
Sedež ali naslov: Kolodvorska cesta 9
Poštna številka: 2270
Kraj: Ormož
Matična številka: 2162679000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskeg nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (lica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in matična številka drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega razmerja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; – podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljnost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovenga časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; – podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – Zavod RS za zaposlovanje, – Minitrstvo za delo, družino in socialne zadeve, – Statistični urad RS, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor, administrativni delavec, računovodja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskeg nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatki o delavcu, – podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, – podatki o drugih stroških dela, – podatki o zakonsko določenih prispevkih za socilano varnost za posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – Zavod RS za zaposlovanje, – Minitrstvo za delo, družino in socialne zadeve, – Statistični urad RS, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja ali računovodja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 11. maja 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor, administrativni delavec, računovodja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskeg nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatki o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljanja delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – Zavod RS za zaposlovanje, – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, – Statistični urad RS, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 11. maja 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor, administrativni delavec, računovodja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO; stalno prebivališče oziroma naslov; invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti); poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; datum zaposlitve; delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja); opis delovnega procesa; delovna oprema in predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; ukrepi na področju tehničnega varstva; osebna varovalna oprema; posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec; neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve; razlog morebitne nepodanosti ocene; predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – Zavod RS za zaposlovanje, – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, – Statistični urad RS, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 11. maja 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor in administrativni delavec.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi ter počitniškem delu, delavci po podjemni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela; dokumentacija programa in časa usposabljanja ter seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – izvajalci usposabljanja, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 11. maja 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor in administrativni delavec.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št 71/93, 87/01, 110/02-ZGO-1 in 105/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; stalno in začasno prebivališče; izobrazba; zaposlitev; vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – izvajalci usposabljanja, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 11. maja 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor in administrativni delavec.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca poškodb pri delu zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS-stari, št. 10/01, RS/I, št. 17/91, RS, št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l., št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: –osebni podatki: ime in priimek; EMŠO; davčna številka; kraj rojstva; stalno prebivališče in naslov; poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (v urah na teden); zavarovalna doba; delajavnost organizacije (šifra); – podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga opravlja ob nezgodi, - koliko ur je delal tistega dne, - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, - narava poškodbe, - poškodovani del telesa, - ali je bila poškodba smrtna, - podlaga zavarovanja, – podatki o poškodbi pri delu: - kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, - koliko oseb se je skupaj poškodovalo, - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, - vir nesreče, - vzrok nesreče, - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci upravljalca, – ZZZS, – Inšpektorat RS za delo, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem 11. maja 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor in administrativni delavec.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam