Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEKSTIL D.D.
Sedež ali naslov: LETALIŠKA 34
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5006155000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): TEKSTIL d.d. kot delodajalec zaposluje delavce na podlagi pogodbve o zaposlitvi in vodi evidenco o zaposlenih na podlagi zakona o evidencah in zakona o varovanju osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi za polni ali manj kot polni delovni čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delodajalec vodi evidenco v skladu z določbami ZEPDVS, za namen ipravljanja pravic iz sistema socialnega in pokojninskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO, razen občutljivih osebnih podatkov , ki se bodo po prenehanju namena, za katerega so se zbrali, uničili na ustrezen način
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebno ime, datum in kraj rojstva in MŠO 2. Davčna številka, 3. Državljanstvo 4. Naslov stalnega / začasnega bivališča 5. Izobrazba - poklic 6. Delovno mesto in kraj dela 7. Invalidnost - kategorija invalidnosti 8. Delovna doba 9. Vrsta delovnega razmerja 10. Družinski člani 11. Število ur tedenskega dela
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovcanje RS - za prijave, odjave in spremembe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško, pooblaščeni uporabniki imajo vstop dovoljen s kodo. Vsi dokumenti se hranijo v zaklenjeni omera. Pisarno in omaro izven delovnega časa zaklepamo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov v uradnih evidencah ter javnih knjigah NE obstojajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tekstil d.d. kot delojemalec zaposluje delavce in obračunava plače v skladu z Zakonom o evidencah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tekstil vodi evidence v skladu z določbami ZEPDVS, za namen upravljanja pravic iz sistema socialnega in pokojninskega zavarovanja in socialnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki iz matične evidence - katalog 1-Evidenca o zaposlenih delavcih 2. Bruto in neto plača za polni ali krajši delovni čas 3. bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) 4. Povračilo stroškov v zvezi z delom 5. regres, jubilejne nagrade, odpravnine 6. solidarnostne pomoči 7. redno število opracvljenih ur 8. Število opravljenih ur za čas nadurnega dela 9. število opravljenih ur za katere se izplačuje nodomestilo plače 10. obračun bolniških odsotnosti
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - DURS - Potrdila bankam, vrtcem in šolam
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki določeni v Pravilniku z dne 12.12.2005 in ažuriran 2.6.2007 Podatki se vodijo računalniško, vstop možen s kodo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne obstojajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEKSTIL d.d. Letališka 34, Ljubljana Generalni direktor Stanislav ZIDAR Podjetje registrarano pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/00458/00 in Srg 97/01166
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZEPDSV in ZVOP-1) in 18. čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: /Vsi redno zaposleni v družbi Tekstil d.d., vajenci, pripravniki, delavci po podjemnih pogodbah in druge fizične osebe (kupci, obiskovalci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: /Za uveljavljanje pravic v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju ter 30.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO, razen občutljivih osebnih podatkov , ki se bodo po prenehanju namena, za katerega so se zbrali, uničili na ustrezen način
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: /1. Osebno ime, datum rojstva, MŠO in državljanstvo 2. Vrsta zaposlitve 4. delovni čas 5. Podatki o trajanju zaposlitve 6. Poklic 7. Podatki o nezgodi, kraj in datum nezgode, vzrok in način ter opis nezgode
 • Uporabniki zbirke: /- Osebni zdravnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prijave poškodb pri delu se izvajajo ročno, hranijo se v zaklenjeni omari, pisarna se po končanem delovnem času zaklene
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov v uradnih evidencah ter javnih knjigah NE obstojajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEKSTIL d.d., Letališka 34, Ljubljana generalni direktor Stanislav ZIDAR Podjetje registrirano pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/00458/00, Srg 97/ 01166
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in dravju pri delu čl. 39 Zakon o delovnih razmerjih čl. 26.,27.,44 in 46 ZVOP čl. 24. in 25
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi Tekstil d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebno ime, datum rojstva in MŠO 2. Delovno mesto 3. Poklic 4. podatki o trajanju zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: - Tekstil d.d. - Inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o preventivnih zdravniških pregledih se shranjuje v zaklenjeni omari, sobo-pisarno se po končanem delovnem času zaklene
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstojajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEKSTIL d.d. Letališka 34, LJUBLJANA generalni direktor Stanislav ZIDAR Podjetje registrirano pri Okrožnam sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/00458/00
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZVAJALCIH DEL PO PODJEMNIH POGODBAH IN DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakona o varovanju osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tuje fizične osebe in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic delavcev in študentov V skladu 216.čl. Zakona o delovnih razmerjih - za študente in XI.poglavja obligacijskega zakonika - podjemne pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.Osebno ime, datum rojstva in MŠO 2. delovno mesto 3. Poklic 4. transakcijski račun 5. Čas opravljanja dela po podjemni pogodbi ali na podlagi napotnice SŠ
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zaposlovanje - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podjemne pogodbe in napotnice SŠ se izpolnjujejo ročno Shranjene so v zaklenjeni omari V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstojajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEKSTIL d.d., Letališka 34, LLJUBLJANA generalni direktor Stanislav ZIDAR Podjetje registrirano pri OKROŽNEM sodišču v Ljubljani pod vl.št. 1/00458/00, Srg 98/06647
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA KUPCEV V PRODAJNEM SKLADIŠČU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci skupine Tekstil in tuje fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajo računa za nabavljeno blago
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Tekstil d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računi se izpišejo računalniško, hranijo se v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke ne obstojajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEKSTIL d.d. Letališka 34, Ljubljana generalni direktor Stanislav ZIDAR Podjetje registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.št. 1/00458/00, Srg 98/06647
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA OBISKOVALCEV POSLOVNE STAVBE TEKSTIL Letališka 34, LJUBLJANA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poleg zaposlenih v poslovni stavbi, - kupci - fizične osebe - serviserji -vsi obiskovalci, ki niso zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za red in varnost zaposlenih in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Tekstil d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Knjiga - evidenca obiskovalcev se vodi v recepciji. Knjigo se shrani v zakljenjenem predalu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TEKSTIL d.d., Letališka 34, Ljubljana Generalni direktor Stanislav ZIDAR Podjetje registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani podd vl.št. 1/00458/00, Srg 98/06647
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam