Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADINE KAMNIK
Sedež ali naslov: NOVI TRG 043
Poštna številka: 1241
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 5049768000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis v srednjo šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotna matična o številka, • državljanstvo, • podatki o starših, (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), • ime in sedež šole, kjer je prijavljeni uspešno končal razred oziroma letnik, • podatek o prvem tujem jeziku, • podatki o ocenah in drugih podatkih skladno z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, • podatkio ponavljanju letnika, • podatki o preusmeritvi v drug program, • podatki o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, • podatki o prenosu prijave in • podatek o programu, na katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (direktor, ravnatelj SŠ, ravnatelj doma, svetovalna služba SŠ, tajništvo, razredniki, oddelčni učitelji SŠ, vzgojitelji, zdravstveni strokovni delavci). b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakoom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ in svetovalne službe SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Podatki, ki se zbirajo s soglasjem dijaka: • podatki o gibalnih sposobnostih in moroloških značilnostih dijaka, ki se nanašajo na telesno višino, volumiziranost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, prof. ŠVZ, zdravstveni strokovni delavci, ki delajo z dijakom) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih: Naziv podatka: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, • podatki o splošnem učnem uspehu, • podatki o opravljenih izpitih, • podatki o napredovanju, • podatki o dokončanju izobraževanja Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotna matična številka, • in državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, razredniki, šolska svetovalna služba SŠ b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo ter Zavoda za šolstvo za izvajanje postopkov usmerjanja. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognejevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ in svetovalne službe SŠ. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vpisanih dijakov ter evidenca vpisanih dijakov po letnikih oddelkih in skupinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotna matična številka, in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, ravnatelj doma, svetovalna služba SŠ, razredniki, učitelji SŠ, vzgojitelji, zdravstveni strokovni delavci, računovodstvo) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih, zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo tudi v računalniških bazah. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ in svetovalne službe SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Evidence v redovalnicah se hranijo v zbornici SŠ, v katero je omejena možnost dostopa. Po končanem pouku se redovalnice vlagajo v zaklenjeno omaro. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake, vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • enotna matična številka, • in državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a ( razredniki, šolska svetovalna služba SŠ, direktor, ravnatelj SŠ) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o maturi / Zapisniki o maturi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a, kandidati za opravljanje mature
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Skladno s 55.členom Zakona o maturi pa tudi: • enotna matična številka, • splošni učni uspeh v trtjem in četrtem letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v tretjem in četrtem letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju, • točkovna ocena, ocena maturitetnih predmetov in splošni učni uspeh na maturi,
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, tajnik ŠMK, svetovalna služba SŠ), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o maturi / Zapisniki sej šolske maturitetne komisije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a, kandidati za opravljanje mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nal
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Skladno s 55. členom Zakona o maturi pa tudi: • enotna matična številka, • splošni učni uspeh v tretjem in četrtem letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v tretjem in četrtem letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju, • točkovna ocena, ocena maturitetnih predmetov in splošni učni uspeh na maturi,
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog, za potrebe Državnega izpitnega centra, ter za potrebe ministrstva pristojnega za šolstvo. Podatke se lahko uporablja za potrebe znanstveno raziskovalnega dela ter izdelavo statističnih analiz, vendar identiteta posameznikov ne sme biti razvidna.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ in tajnika ŠMK. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) Z Osn – UPB 3 (Uradni list RS 81/2006), ki obsega Zakon o osnovni šoli Z Osn (Uradni list RS 12/96); Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli Z Osn – A (Ura
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, ki so vpisani v osnovno šolo in sprejeti v vzgojne skupine doma ZUIM Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira, obdeluje, shranjuje in uporablja za potrebe obveznega izobraževanja in za potrebe zavoda v zvezi z izvajanjem njegovega vzgojno izobraževalnega dela. Osebne podatke
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek učenca, • EMŠO, • spol, • datum, kraj in državo rojstva, • prebivališče, • državljanstvo, • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem, • napredovanju učenca, • podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah, • družinska in socialna anamneza, • razvojna anamneza, • diagnostični postopki, • postopki strokovne pomoči, • strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, domov, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic • podatki o usmerjanju učencev s posebnimi potrebami
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (svetovalna služba OŠ; ostali pooblaščeni delavci :direktor, ravnatelj OŠ, ravnatelj doma, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji in zdravstveni strokovni delavci, so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani svetovalne službe, če je to potrebno za delo z učencem in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih svetovalne službe OŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) Z Osn – UPB 3 (Uradni list RS 81/2006), ki obsega Zakon o osnovni šoli Z Osn (Uradni list RS 12/96); Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli Z Osn – A (Ura
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a) Učenci vpisani v osnovno šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatk
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek učenca, • EMŠO, • spol, • datum, kraj in država rojstva, • prebivališče, • državljanstvo, • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem, Podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih: • telesna višina, • volumiziranost telesa, • hitrost alternativnih gibov, • eksplozivno moč, • koordinacijo gibanja telesa, • fizično vzdržljivost trupa, • gibljivost, • mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, • sprintersko hitrost, • vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (direktor, ravnatelj OŠ, strokovni delavci- učitelji športne vzgoje, zdravstveni strokovni delavci, ki delajo z učencem), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice OŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) Z Osn – UPB 3 (Uradni list RS 81/2006), ki obsega Zakon o osnovni šoli Z Osn (Uradni list RS 12/96); Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli Z Osn – A (Ura
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a) Učenci vpisani v osnovno šolo ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira, obdeluje, shranjuje in uporablja za potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek učenca, • EMŠO, • spol, • datum, kraj in država rojstva, • prebivališče, • državljanstvo, • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem, • podatki o napredovanju učenca, • podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah,
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (direktor, ravnatelj OŠ in ravnatelj doma, razredniki, strokovni delavci in svetovalna služba OŠ) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo in pooblaščeni delavci Zavoda za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornica OŠ in svetovalne službe OŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) Z Osn – UPB 3 (Uradni list RS 81/2006), ki obsega Zakon o osnovni šoli Z Osn (Uradni list RS 12/96); Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli Z Osn – A (Ura
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a) Učenci vpisani v osnovno šolo ZUIM-a b) Starši učencev vpisanih v osnovno šolo ZUIM-a
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatk
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: • ime in priimek učenca, • EMŠO, • spol, • datum, kraj in država rojstva, • prebivališče, • državljanstvo, • zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem, • podatki o usmerjanju učenca s posebnimi potrebami. Podatki o starših: • ime in priimek, • naslov prebivališča, • telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (direktor, ravnatelj OŠ in ravnatelj doma, svetovalna služba OŠ, tajništvo, računovodstvo, razredniki, oddelčni učitelji OŠ, vzgojitelji, zdravstveni strokovni delavci) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih svetovalne službe OŠ in zbornici OŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o maturi / Poročilo o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): a)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v srednjo šolo ZUIM-a, kandidati za opravljanje mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Skladno s 55.členom Zakona o maturi pa tudi: • enotna matična številka, • splošni učni uspeh v tretjem in četrtem letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v tretjem in četrtem letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju, • točkovna ocena, ocena maturitetnih predmetov in splošni učni uspeh na maturi,
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, tajnik ŠMK, svetovalna služba SŠ), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit .

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • enotna matična številka, • in državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, predsednik izpitnega odbora za zaključni izpit, svetovalna služba SŠ), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv, z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zapisniki zaključnih izpitov

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, predsednik izpitnega odbora za zaključni izpit, svetovalna služba SŠ), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv, z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Poročilo o zaključnem izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ , predsednik izpitnega odbora za zaključni izpit, svetovalna služba SŠ), b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv, z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zapisniki o izpitih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževal
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba. Za dijake, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, strokovni delavci SŠ, svetovalna služba SŠ). b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih zbornice SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so vpisani v srednjo šolo ter sprejeti v vzgojne skupine v domu ZUIM Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževal
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Za dijake, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo. Poleg tega pa še: • družinska in socialna anamneza, • razvojna anamneza, • diagnostični postopki, • postopki strokovne pomoči, • strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic, • podatki o usmerjanju dijakov s posebnimi potrebami. Osebne podatke o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba, ta zbira v soglasju z dijakom, starši oziroma skrbniki dijaka.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a. (svetovalna služba SŠ; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj SŠ, ravnatelj doma, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji in zdravstveni strokovni delavci, so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani svetovalne službe, če je to potrebno za delo z učencem in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo ter Zavoda za šolstvo za izvajanje postopkov usmerjanja. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih svetovalne službe SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca vpisanih, ki se izobražujejo izredno in evidenca kandidatov, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/ 96), Zakon o spremembah in dopolni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Za slušatelje, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, strokovni delavci SŠ, svetovalni delavci SŠ). b) Pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih srednje šole in svetovalne službe SŠ. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidence o preverjanju in ocenjevanju znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/ 96), Zakon o spremembah in dopolnitvah z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževal
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Za dijake in slušatelje, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, strokovni delavci SŠ, svetovalna služba SŠ). b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih srednje šole. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/ 96), Zakon o spremembah in dopolni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževal
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, Za dijake in slušatelje, vpisane skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06, pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, strokovni delavci SŠ, svetovalna služba SŠ) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih srednje šole. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih ZIO UPB-1 (Uradni list RS 110/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem izobraževalnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj in država rojstva, • prebivališče, • državljanstvo; • telefonska številka za nujna sporočila • plačnik stroškov izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, strokovni delavci SŠ) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo in drugih ministrstev. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih srednje šole. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: vNi zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih ZIO UPB-1 (Uradni list RS 110/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj in država rojstva, • prebivališče, • državljanstvo; • telefonska številka za nujna sporočila, • podatki o predhodni izobrazbi, • podatki o napredovanju udeleženca izobraževanja odraslih, • podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, ravnatelj SŠ, strokovni delavci SŠ ) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo in drugih ministrstev. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih srednje šole. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o sprejetih kandidatih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/ 96), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki sprejeti v vzgojne skupine v dom ZUIM Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: (glede na določila Pravilnika o bivanju v dijaških domovih poleg podatkov določenih z ZPSI in ZPSI-1) vodi evidenco s sledečimi podatki: • ime in priimek kandidata (osebno ime), • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • EMŠO • stalno in začasno prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, • državljanstvo, • šola, v katero je vpisan Poleg tega pa še (člen 53/1 alinea 2 Pravilnika o bivanju v dijaškem domu): • podatki o njihovi razporeditvi v sobe, skupine, oddelke • veljavnost nastanitvene pogodbe (sklenitev pogodbe, čas prihoda, čas in razlog izstopa) – vezana je na odločbo o usmeritvi • podatki o starših učenca / dijaka oziroma poroka nastanitvene pogodbe (osebno ime , EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča in drugi kontaktni podatki, ki jih sami dajo)
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (direktor, ravnatelj doma, vzgojitelji, svetovalna služba OŠ in SŠ, razredniki, zdravstveni strokovni delavci, računovodstvo) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih doma in svetovalne službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Osebni list.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/ 96), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki sprejeti v vzgojne skupine v dom ZUIM Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za pot
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: (glede na določila Pravilnika o bivanju v dijaških domovih poleg podatkov določenih z ZPSI in ZPSI-1) vodi evidenco s sledečimi podatki: • ime in priimek kandidata (osebno ime), • spol, • datum, kraj, občina in država rojstva, • EMŠO • stalno in začasno prebivališče, • predhodno pridobljena izobrazba, • državljanstvo, • šola, v katero je vpisan Poleg tega pa še (člen 53/1 alinea 2 Pravilnika o bivanju v dijaškem domu): • podatki o njihovi razporeditvi v sobe, skupine, oddelke • veljavnost nastanitvene pogodbe (sklenitev pogodbe, čas prihoda, čas in razlog izstopa) - vezana je na odločbo o usmeritvi • podatki o starših učenca/dijaka oziroma poroka nastanitvene pogodbe (osebno ime , EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča in drugi kontaktni podatki, ki jih sami dajo) Poleg tega pa še (člen 53/1 alinea 3 Pravilnika o bivanju v dijaškem domu) -podatki v zvezi z izobraževanjem v času bivanja: • šola, • letnik, • program, • vzgojna obravnava (vzgojna skupina, interesne dejavnosti, dosežki, pohvale, nagrade, priznanja in drugo)
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Zavoda za usposabljanje invalidne mladine (direktor, ravnatelj doma, vzgojitelji, svetovalna služba OŠ in SŠ, razredniki, zdravstveni strokovni delavci) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih doma v vzgojiteljskih sobah. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, vključeni v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. in otroci in mladostniki vodeni ambulantno ali preko mobilne službe ZUIM-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstven
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • EMŠO; • številka zdravstvenega zavarovanja; • ime in priimek; • genogram; • zakonski stan; • izobrazba; • poklic; • naslov stalnega in začasnega bivališča; telefon, • diagnoza; • datum stika; • načrtovani stiki; • številka zdravnika; • terapija; • napotitev; • vzrok začasne delanezmožnosti • vzrok smrti; • zavarovalniški status; • razlog obravnave; • socialna anamneza družine; • načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, obravnavani v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdrav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dinamične entitete: stik; dogodek, proces (diagnoza bolezni - stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik napotitve, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in 33.členom Zakon o o varstvu pred požarom ZVPoz – UPB 1 Uradni list RS 3/2007) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, vključeni v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o rezultatih preventivnih pregledov in podatki o opravljenem preventivnem delu.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in 33.členom Zakon o o varstvu pred požarom ZVPoz – UPB 1 Uradni list RS 3/2007) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe ...... Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca zdravstvene nege.

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, vključeni v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik ali vodeni preko mobilne službe ZUIM Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Os
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • negovalna diagnoza, • kategorije otrok/mladostnikov po zahtevnosti stopnjah zdravstvene nege, • postopki in posegi v zdravstveni negi, • zdravstveno vzgojna dejavnost, • nesrečni slučaji v ustanovi in na domu, ki nastanejo tekom obravnave
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (vodja zdravstvene nege, ambulantna medicinska sestra, medicinske sestre in zdravnik, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, drugi zdravstveni strokovni delavci, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in 33.členom Zakon o o varstvu pred požarom ZVPoz – UPB 1 Uradni list RS 3/2007) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, obravnavani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje ambulantne fizikalne medicine in rehabilitacije obolelih in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • EMŠO, • številka zdravstvenega zavarovanja, • matična številka primera, • zaporedna številka zapisa, • kategorija zdravstvenega zavarovanja, • občina bivališča, • stopnja izobrazbe, • delo, ki ga opravlja, • oznaka izvajalca, • datum sprejema, • datum zaključka rehabilitacije, • napotitev iz lečeče organizacijske enote, • stanje ob odpustu, • glavna diagnoza, • smrt uporabnika ZV, • osnovni vzrok smrti, • rehabilitacija zaključena
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, obravnavani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spreml
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. EMŠO, 2. številka zdravstvenega zavarovanja, 3. občina stalnega bivališča, 4. vrsta diagnoze in diagnoza, 5. postopek
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca bolnikov, ki prejemajo kisik in umetno ventilacijo na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, obravnavani v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje problematike bolnikov, ki prejemajo kisik in umetno ventil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • EMŠO, • številka zdravstvenega zavarovanja, • ime in priimek, • stanovanje, • dispanzer, • spol, • diagnoza, • osnovni izvid, • medicinska terapija, • klinični znaki dekompenzacije, • podatki o zdravljenju, • lastništvo, • kontrola bolnika.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004 in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca nalezljivih bolezni

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. b) Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB- UPB 1, Uradni list RS 33 /2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, vključeni v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pojava nalezljivih bolezni, njihovih značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence, opredeljene v Zakon
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. EMŠO, 2. številka zdravstvenega zavarovanja, 3. ime in priimek, 4. bivališče, 5. naslov zaposlitve 5. področje dela, 7. diagnoza (MKB), 8. odvzeti vzorci, 9. povzročitelj, 10. datum in kraj dogodka, 11. način ugotovitve bolezni, 12. način pojavljanja, 13. identiteta kontaktov, 14. podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, 15. datum smrti, 16. podatki o epidemiji – kraj, datum začetka, ugotovitev konca, vrsta epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri okužbe, poti širjenja, število zbolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izredni ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, oz. za preprečevanje ali omejitev razširjanja nalezljivih bolezni, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca o obveznikih za cepljenje in o izvajanju cepljenja

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. b) Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB- UPB 1, Uradni list RS 33 /2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, vključeni v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence, opredeljene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • EMŠO, • številka zdravstvenega zavarovanja, • ime in priimek, • podatki o bivališču • datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacije, - začasna, trajna odselitev, izostanek) • vrsta cepljenja • način in mesto aplikacije, • proizvajalec, • podatki o embalaži • datum veljavnosti, • serija cepiva, • količina – doza • kontraindikacije (začasne – trajne) • postrakcionalni pojavi, • naziv zdravstvenega zavoda • podatki o zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe ...... Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca o stranskih učinkih po cepljenju

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in Priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. b) Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB- UPB 1, Uradni list RS 33 /2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki, vključeni v Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje stranskih pojavov po cepljenju. ZUIM podatke zbira in evidentira in jih sprotno pošilja IVZ.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • EMŠO, • številka zdravstvenega zavarovanja, • ime in priimek, • podatki o bivališču • podatki o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, koločina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti) • naziv javnega zavoda, • podatki o zdravniku, • datum prijave, • stranski pojav ( datum začetka in konca, vrsta), • vzročna povezava • preiskave, • izvidi, • ukrepi, • izid
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (zdravnik in zdravstveni strokovni delavci, ki so pri konkretnem otroku/mladostniku izvajalci zdravstvene dejavnosti; ostali pooblaščeni delavci: direktor, ravnatelj OŠ, SŠ in doma, svetovalna služba, razredniki, oddelčni učitelji, vzgojitelji, varuhi – negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, ali kadar je to potrebno za izvajanje funkcij direktorja in ravnatelja.) b) IVZ c) ZZZS d) ZZV e) ZPIZ f) Zavod za zaposlovanje g) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah (omarah) v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami ZZZS, IVZ in ZZV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/06) člen 13
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke se zbira in obdeluje zaradi urejanja pravic in dolžnosti v
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva,če oseba nima EMŠO), • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država in šifra države) • naslov začasnega bivališča (naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države), • izobrazba, • morebitna invalidnost in njena kategorija, • morebina delna upokojitev, • navedba o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca, njegova matična številka, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) Podatki o delovnem dovoljenju ( tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum njegove izdaje, • datum izteka, • številka delovnega dovoljenja in • organ, ki je izdal delovno dovoljenje. c) Podatki o pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • zakonska utemeljitev zaposlitve za določen čas, • poklic, ki ga opravlja delavec, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, • tedensko število ur rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj opravljanja dela, • navedbe o konkurenčni klavzuli; d) prenehanje pogodbe o zaposlitvi • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba, računovodstvo, direktor; za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa posamezni ravnatelji in vodje organizacijskih enot) b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojno za šolstvo h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih kadrovske službe, tajništva, direktorja in računovodske službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/06) člen 13
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe uveljavljanja pravic delavcev iz naslova izplačanih plač in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)Podatki o delavcu (določeni v točki a) 13. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in točki a 16. člena istega zakona): ime in priimek/ datum rojstva (če ni EMŠO)/ kraj rojstva/ država rojstva, če je rojen v tujini/ Enotna matična številka/ davčna številka/ državljanstvo/ naslov stalnega bivališča (naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države)/ naslov začasnega bivališča (naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države)/ izobrazba/ morebitna invalidnost in njena kategorija/ morebina delna upokojitev/ navedba o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu/ ime ali firma drugega delodajalca, njegova matična številka, naslov ali sedež/ podatki o transakcijskem računu, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b) Podatki o plačah in nadomestilih plač: podatki o plači delavca za tekoči mesec, izplačani v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi/; bruto plača za delo s polnim delovnim časom/ /; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom//; bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo/ zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca skladno s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi / bruto zaostala izplačila in nadomestila plač / izredno izplačilo (izplačilo na drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače) / bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti/ dodatna izplačila na podlagi uspešnosti poslovanja/ ; neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila plač, nadomestila plač in izredna izplačila/ plača/ zaostalo izplačilo/ nadomestilo plače/ izredno izplačilo/. c) Podatki o drugih stroških v zvezi z delom: Povračilo stroškov v zvezi z delom/ regres za letni dopust/ jubilejna nagrada/ solidarnostna pomoč / dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev/ plačilo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje/ odpravnina/ stroški izobraževanja delavcev/ davki na izplačane plače/ ostali stroški dela d Prispevki za socialno varnost: prispevki v breme delodajalca : /prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje/ prispevki za zdravstveno zavarovanje/ prispevki za zaposlovanje/ prispevki za starševsko varstvo / prispevki v breme zavarovanca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje/ prispevki za zdravstveno zavarovanje/ prispevki za zaposlovanje/ prispevki za starševsko varstvo/
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba, računovodstvo, direktor; za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa posamezni ravnatelji in vodje organizacijskih enot) b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojno za šolstvo h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007)..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih računovodske službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/06) člen 13
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe uveljavljanja pravic delavcev iz del
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirki se hranijo sledeči podatki (ki jih delodajalec vpisuje dnevno) : • število ur • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim in s krajšim delovnim časom z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • nadurno delo, • število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme delodajalca, • število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme drugih organizacij; • število neopravljenih ur brez nadomestila plače, • ?število ur na delovnih mestih, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako statusa.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba, računovodstvo, direktor; za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa posamezni ravnatelji in vodje organizacijskih enot) b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojno za šolstvo h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih računovodstva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/06) člen 13
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe uveljavljanja pravic delavcev iz delovnega razmerja, ter za uveljavljanje pravic iz socialnega varstva in socialnega zavarovanja. Podatke se lahko uporablja za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. * Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba, računovodstvo, direktor; za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa posamezni ravnatelji in vodje organizacijskih enot) b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojno za šolstvo h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in računovodstva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Evidence usposabljanju iz varstva pri delu in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS 56/99), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-A (Uradni list RS 64/01) člen 39
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v ZUIM-u. Študenti in dijaki na delovni praksi ali delo preko pooblaščenih organizacij (študentski servis). Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: • ime in priimek; datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi, • opis del in nalog, • rok pridobivanja in preizkusi znanja iz varstva pri delu, • podatki o ostalem izobraževanju s področja varstva pri delu, • program teoretičnega in praktičnega usposabljanja z navedbo učne snovi in časa, • seznam oseb, ki so vodile usposabljanje (ime priimek, strokovna izobrazba in funkcija), • zapisnik o preizkusih znanja.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa tudi ravnatelji in vodje organizacijskih enot, kadrovska služba) b) Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu c) Izvajalci usposabljanja varstva pri delu; d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih kadrovske službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Evidence o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS 56/99), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-A (Uradni list RS 64/01) člen 39
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v ZUIM-u. Študenti in dijaki na delovni praksi ali delo prek pooblaščenih organizacij (študentski servis). Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • datum in ura prijave, • ime in naslov (firma) prijavitelja, • ime in priimek; poklic in naslov ponesrečenca, • datum in ura, ko se je zgodila poškodba, • vrsta poškodbe, • domnevni vzrok poškodbe, • sprejeti ukrepi ob poškodbi, • oseba, ki je poškodbo prijavila, • kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, • drugi podatki, pomembni za raziskavo ali uveljavljanje odgovornosti.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (direktor, za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa tudi ravnatelji in vodje organizacijskih enot, kadrovska služba) b) Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu c) Izvajalci usposabljanja varstva pri delu d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v personalnih mapah v kadrovski službi. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS 56/99), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-A (Uradni list RS 64/01) člen 39
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik in pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Ime in priimek; EMŠO; državljanstvo; datum rojstva; stalno prebivališče, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti (za tujce), morebitna invalidnost (tudi stopnja) izobrazba, poklic, stokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto (opis delovnega mesta, delovna oprema, izpostavljenost tveganjem, ukrepi varstva pri delu, roki za obdobne preglede, ocena tveganja)
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba, direktor; za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa tudi ravnatelji in vodje organizacijskih enot) b) Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu c) Pooblaščeni zdravnik d) ZPIZ e) ZZZS f) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v personalnih mapah v kadrovski službi. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) ZVPoz- UPB1, (Uradni list RS 3/2007), ki obsega Zakon o varstvu pre
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, • datum in kraj rojstva, • stalno in začasno bivališče, • izobrazba, • zaposlitev, • vrsta, način in periodičnosti usposabljanja za varstvo pred požarom, • vrsta in datum opravljanja strokovnega preizkusa
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba , direktor, za delavce v enoti, ki jo vodijo, pa tudi ravnatelji in vodje organizacijskih enot) b) Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu b) Izvajalci usposabljanja varstva pri delu; c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in 33.členom Zakon o o varstvu pred požarom ZVPoz – UPB 1 Uradni list RS 3/2007) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v personalnih mapah v prostorih kadrovske službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Evidenca pogodb o delu in avtorskih pogodb.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci, ki sklenejo pogodbo o delu ali avtorsko pogodbo za posamezno delo z Zavodom za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira zaradi urejanja medsebojnih razmerij med naročnikom in izvajalcem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o izvajalcu: ime in priimek; bivališče; občina; EMŠO, davčna številka, davčni urad, podatki o transakcijskem računu, ostali podatki pomembni pri izvedbi posamezne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a (kadrovska služba, računovodstvo, direktor) b) Zavod za zaposlovanje RS c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih kadrovske službe in računovodstva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjem prostoru za arhiv z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Video posnetki.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 Uradni list RS 86/04 in in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in uporabniki , ki prihajajo in se gibajo po prostorih bazena v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe varnosti oseb, ki prihajajo oziroma uporabljajo storitve bazena v ZUIM-u.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki obiskovalcev oziroma uporabnikov prostorov bazena.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci ZUIM-a ( direktor, služba reševanja v bazenu....) b) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki shranjeni na video kasetah se v času do izbrisa hranijo v zakljenjeni omari »reševalca iz vode«, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za usposabljanje invalidne mladine, sprejetim dne, 24.8.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam