Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAVA ZAVAROVANJA D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA 51
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2222876000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ŠTUDENTIH IN ŠTUDENTSKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega (začasnega) bivališča, rojstni datum, EMŠO, številka osebnega dokumenta, davčna številka, izobraževalna organizacija, vpisna številka, status, vrsta dela, datum pričetka in končanja dela, količina opravljenih ur, merska enota, cena na enoto EUR, skupaj neto znesek v EUR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lava zavarovanja d.o.o. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemov gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Lava zavarovanja d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je realizacija pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega (začasnega) bivališča, rojstni datum, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naziv delovnega mesta, dokončana šola, naziv poklicne/strokovne izobrazbe, skupna delovna doba, vrsta pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lava zavarovanja d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemov gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Lava zavarovanja d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje obveznosti delodajalca iz naslova pogodbe o zaposlitvi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, občina bivanja, skupna delovna doba, organizacijska enota, številka osebnega računa, naziv banke, dokument delavca, število dni izkoriščenega in odobrenega dopusta, evidenca prisotnosti oz. odsotnosti, skupaj opravljene ure, ure rednega dela, ure letnega dopusta, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela za obračun nadomestil plače v breme družbe in v breme drugih, čas trajanja porodniškega in očetovskega dopusta, osnove bruto plače po tarifnih in plačilnih razredih, izplačane bruto in čiste plače skupaj in posebej za ure rednega dela, ure nadomestil v breme družbe in drugih, osebni stimulativni del plače in plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe, dodatki za minulo delo in dodatki iz naslova zaposlitve pri delodajalcu, prispevki iz in od plače, akontacija dohodnine, znesek olajšave za vzdrževane družinske člane, skupno izplačilo plače in datum izplačila plače, izplačan bruto in čisti regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom, izplačane jubilejne nagrade, odpravnine, bonitete, premija zaposlenega iz naslova dopolnilnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lava zavarovanje d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemov gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA BAZE SKLENITELJEV ZAVAROVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podpisniki zavarovalnih polic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence za sklepanje zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovalca, EMŠO, davčna številka zavarovalca, številka in datum veljavnosti osebnega dokumenta, telefon, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, podatki s police, podatki o stranki, podatki o osebah na polici, podatki o obremenitvi police, ostali podatki s police različnih zavarovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lava zavarovanja d.o.o. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Evidenca o podpisnikih zavarovalnih polic, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov. Evidenca zavarovalnih polic, ki se vodi ročno, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam