Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Goriške opekarne, d.d.
Sedež ali naslov: Merljaki 7
Poštna številka: 5292
Kraj: Renče
Matična številka: 5095085000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca nagrajencev, Nagradna akcija - podraimo vam kritino.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen nagradne igre in promocije izdelkov podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, pošta, telefonska številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Objava nagrajencev na spletni strani podjetja Goriške opekarne, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki bodo shranjeni na osebnem računalniku ki je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delničarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji Goriških opekarn
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo dividend in spremljanje stanja lastništva
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju lastništva delnic
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.94/07 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO, davčna številka, število delnic, rezidentstvo, TRR računi pri banki
 • Uporabniki zbirke: - knjigovodja - vodja finančno računovodskega področja - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovski pisarni in v računovodstvu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, interni akti družb
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se javijo na razpis in osebe, ki samoiniciativno pošljejo vloge za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor med prijavljenimi kandidati za zasedbo prostega delovnega mesta.
 • Rok hrambe (neobvezno): do pravnomočno zaključenega postopka o izboru
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, podatki o izobrazbi, podatki o delovnih izkušnjah, spričevala in druga potrdila o usposobljenosti, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: - kadrovik - direktor - vodje področij - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovski pisarni , kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kandidatov za štipendiranje in štipendistov in o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, interni akti družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se javijo na razpis in osebe, ki samoiniciativno pošljejo vloge za štipendiranje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor med prijavljenimi kandidati za štipendiste in spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz naslova štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do pravnomočnega zaključka izbora štipendistov, 5 let po izpolnitvi pogodbe oz. po zaključku izterjave v primeru kršitve pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, emšo, osebni podatki staršev, spričevala , telefonska številka, št. transakcijskega računa, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovski pisarni in v računovodstvu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o obdobnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe pred prvo zaposlitvijo, zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih delavcev zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS,št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebi podatki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, naslov, poklic, šolska izobrazba, datum zaposlitve v podjetju, datum zadnjega pregleda, podatki o delovnem mestu iz ocene tveganja, status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev , predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, zdravstvene omejitve
 • Uporabniki zbirke: - Direktor - Pogodbeni pooblaščenec iz varstva pri delu - Drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in pogodbenem razmerju - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni vodje proizvodno tehničnega področja oz. pomočnika vodje PTP, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje predpisov iz varstva pri delu Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o poškodovanem delavcu: • ime in priimek • naslov prebivališča • spol, • državljanstvo • emšo • zaposlitveni status • vrsta zaposlitve • delovni čas • poklic, ki ga opravlja • koliko ur je delal pred nezgodo 2. podatki o nezgodi • datum prijave • datum nezgode • ura nezgode • kje se je nezgoda pripetila • vrsta poškodbe • kraj nezgode • narava poškodbe • poškodovani del telesa • delovno okolje • delovni proces • specifična aktivnost v času nezgode • način poškodbe • materialni povzročitelj • kratek opis nezgode • ali je bila nudena prva pomoč • pričakovani bolniški stalež • diagnoza poškodbe
 • Uporabniki zbirke: - inšpekcijski organi - lečeči zdravnik - pogodbeni pooblaščenec iz varstva pri delu - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni v pisarni vodje proizvodno tehničnega področja družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS , št. 40/06 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o izrabi delovnega časa, ki so osnova za obračun plač in obračun plač, prispevkov in povračil stroškov v zvezi z delom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: • osebno ime,datum rojstva, če oseba nima EMŠO,kraj rojstva,država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,enotna matična številka občana,davčna številka,državljanstvo, izobrazba, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • ali je delavec invalid,kategorija invalidnosti,ali je delavec delno upokojen,ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); • številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto plača za delo s polnim delovnim časom, • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, • bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), • bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): • plača, • zaostalo izplačilo, • nadomestilo plače, • izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom, • regres za letni dopust, • jubilejna nagrada, • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, • solidarnostna pomoč, • odpravnina, • stroški izobraževanja delavcev, • davki na izplačane plače, • ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje. d) evidenca o izrabi delovnega časa Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: • podatke o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - direktor - kadrovik - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari v računovodstvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o študentih in dijakih, ki delajo na podlagi napotnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, interni akti družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki delajo na podlagi napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje izvajalcev dela preko napotnic pooblaščenih servisov
 • Rok hrambe (neobvezno): Ves čas zaposlitve in pet let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, številka osebnega dokumenta, davčna številka, vrsta del, osnovni podatki o rezultatu zdravniškega pregleda, cena dela na uro, vrednost dela
 • Uporabniki zbirke: - direktor - pooblaščeni delavec - knjigovodja - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovski pisarni , kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o teoretični in praktični usposobljenosti in varnosti ter zdravju pri delu in varstvu pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študentje na praksi, najeti delavci, osebe, ki delajo po podjemni pogodbi, dijaki in študentje po napotnici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje in spremljanje zakonskih zahtev, teoretičnega in praktičnega znanja in usposobljenosti za varno in zdravo delo ter zagotavljanje varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, emšo, organizacijska enota, delovno mesto, strokovna izobrazba, usposobljenost, datum preizkusa, rezultat preizkusa
 • Uporabniki zbirke: - direktor , vodja proizvodno tehničnega področja - vodje področij za zaposlene v področju - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno pri pogodbenem izvajalcu v zaprtem prostoru. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci pogodbenega izvajalca in v kadrovski službi podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pogodbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o udeležencih izpopolnjevanj in usposabljanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih , interni akti družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje znanja in veščin zaposlenih, potrebnih za opravljanje del in nalog v okviru delovnega mesta
 • Rok hrambe (neobvezno): Ves čas zaposlitve in pet let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebi podatki: ime in priimek, datum, organizacijska enota, delovno mesto, strokovna izobrazba, usposobljenost, datum preizkusa, rezultati preizkusa
 • Uporabniki zbirke: - direktor - vodje področij - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovski pisarni , kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o študentih in dijakih, ki opravljajo obvezno prakso

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, predpisi s področja šolstva in izobraževanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki opravljajo obvezno prakso
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka prakse in obračun denarne nagrade v zvezi z opravljeno prakso
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, številka TRR, smer in letnik izobraževanja, pogodba o praktičnem usposabljanju, potrdilo o opravljeni praksi, znesek nagrade
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni omari v kadrovski pisarni, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št.94/ 07 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 60 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika ( slika ) brez glasu in generalij.
 • Uporabniki zbirke: Vodja izkopa Proizvodni tehnolog Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno na disku računalnika v pisarni proizvodnega tehnologa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, obvezno zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva,država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,enotna matična številka občana,davčna številka,državljanstvo,naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),izobrazba,ali je delavec invalid,kategorija invalidnosti,ali je delavec delno upokojen,ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja,datum izdaje delovnega dovoljenja,datum izteka delovnega dovoljenja,številka delovnega dovoljenja,organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,datum nastopa dela,vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,poklic, ki ga opravlja delavec,strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,število ur tedenskega rednega delovnega časa,razporeditev delovnega časa,kraj, kjer delavec opravlja delo,ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. d) podatki o usposabljanjih delavca e) podatki o družinskih članih zdravstveno zavarovanih po zaposlenem delavcu in otrocih zaposlenega delavca do 15. leta starosti
 • Uporabniki zbirke: - direktor - vodje področij - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v kadrovski službi, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca sodelujočih in nagrajencev v nagradni akciji "Zidajmo pravo hišo"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen nagradne igre in promocije izdelkov podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, pošta, telefonska številka in davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Objava nagrajencev na spletni strani podjetja Goriške opekarne, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki bodo shranjeni na osebnem računalniku, ki je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam