Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JZ Glasbena šola Laško - Radeče
Sedež ali naslov: Šolska pot 5
Poštna številka: 1433
Kraj: Radeče
Matična številka: 1193694000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, predpisi s področja delovnih razmerij, Obligacijski zakonik, Zakon o avtorskiin sorodnih pravicah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zavoda, delavci, ki delajo po pogodbah o delu, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, delavci, ki delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: P
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno in v skladu z veljavnimi predpisi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, očetovo ime, zakonski stan, matična številka, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država, narodnost, državljanstvo), stalno prebivališče in če je začasno prebivališče, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovni naziv, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja, poskusno delo, podatki o invalidnosti, podatki o delovnem razmerju, podatki o napredovanju delavca, podatki o ukrepih iz dela, podatki o usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja, podatki o usposabljanju za varstvo pred požari, podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih, podatki o sorodnikih, če so zavarovani po osebi, ki je v delovnem razmerju (ime in priimek, sorodstveno razmerje, matična številka, davčna številka), datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Ravnatelj, administrativni delavec, računovodja zavoda. Podatki se posredujejo ministrstvu pristojnemu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog, podatki o avtorskih pogodbah se posredujejo zavodu RS za zaposlovanje, podatki o delu preko študentskega servisa se posredujejo davčni upravi in Republiškemu inšpektoratu za delo. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov zakonsko podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbikra podatkov se hrani v zaklenjenih in primerno zavarovanih omarah. V primeru računalniške obdelave podatkov le-te varuje vhodna koda. Prostori morajo biti zavarovani z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukreip. Dostop v prostore je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja. Ključi se hranijo v skladu s hišnim redom. Prostori ne smejo biti nenadzorovani in se morajo zaklepati ob odsotnosti delavca, ki jih nadzoruje. Podrobneje so postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Glasbeni šoli Radeče.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter drugih izplačil v zvezi z delom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Predpisi iz delovnega področja, računovodski predpisi, davčni predpisi;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zavoda, delavci, ki delajo po pogodbah o delu, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, delavci, ki delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in shranjujejo v zvezi z uveljavljanjem pravic delavcev iz dela, v zvezi s predpisanimi evidencami za delo po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in za delo preko študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno; za delo preko pogodb o delu, avtorskih pogodbah in za delo preko študentskega servisa v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne olajšave, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovni naziv, delovno mesto, zavarovalna doba, številka osebnega računa in banka, delovni čas, število opravljenih ur, število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme zavoda, število neopravljenih ur z nadomestilom v breme drugih in zavoda za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure dela, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o izplačanih plačah, podatki o drugih prejemkih (solidarnostne pomoči, dpravnine, jubilejne nagrade, regres), podatki o izplačilih po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in za delo preko študentskega servisa.
 • Uporabniki zbirke: Ravnatelj, računovoda, administrativni delavec. Podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje z zakonom določenih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjenih in primerno zavarovanih omarah. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostore, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov, je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja. Ključi se hranijo v skladu s hišnim redom. Prostori ne smejo biti nenadzorovani in se morajo ob odsotnosti delavca, ki jih nadzoruje zaklepati. Podrobneje so ukrepi in zavarovanje določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Glasbeni šoli Radeče.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Predpisi iz delovnega področja, Zakon o zdravju in varstvu pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in shranjujejo v zvezi z delovnim razmerje, pravicami in obveznostmi delavca, ukrepi v zvezi z delom in iz dela in za potrebe uradnih evidenc v zvezi s poškodabmi pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z veljavnimi predpisi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov stalnega in če je začasnega bivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o poškodbi delavca (delo, ki ga je opravljal ob poškodi, vrsta poškodbe, podatki o tem ali se je delavec že poškodoval in kolikokrat, podatki o smrtni poškodbi, podlaga zavarovanja), datum poškodbe, kraj poškodbe, število poškodovanih oseb, število smrtnih poškodb, vzrok poškodbe pri delu, podatki o uporabi osebnih varstvenih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: Ravnatelj, administrativni delavec, računovodja zavoda; podatki se posredujejo ministrstvu pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, za izvajanje z zakonom določenih nalog, podatki se posredujejo pristjnemu inšpektoratu za delo in pristojni zdravstveni organizaciji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjenih in primerno zavarovanih omarah. Pri računalniški obdelavi podatke varuje vhodna koda. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov morajo biti varovani z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi. Dostop v prostore je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa na podlagi dovoljenja ravnatelja zavoda. Ključi se hranijo v skladu s hišnim redom. Prostori ne smejo biti nenadzorovani in se morajo zaklepati v primeru odsotnosti delavca, ki jih nadzoruje. Podrobneje so postopki in zavarovanje določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Glasbeni šoli Radeče.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in starših, če gre za mladoletne učence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; Zakon o glasbenih šolah; Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v glasbeno šolo; starši oziroma zakoniti zastopnik učenca, če gre za mladoletne učence
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdeljujejo, uporabljajo in shranjujejo za potrebe vzpostavitve evidence učencev vključenih v glasbeno šolo v skladu z veljanimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno in v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencih: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca ali šole, ki jo obiskuje učenec, oddelek, razred oziroma letnik, v katerega je učenec vključen; Podatki o starših oziroma zakonitih skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila.
 • Uporabniki zbirke: Ravnatelj, učitelji, administrativni delavec. Podatki se posredujejo ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, za izvajanje z zakonom določenih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v tajništvu in zbornici zavoda, v zaklenjenih in primerno zavarovanih omarah. Dokumentacija se hrani na način, da ni možen dostop nepooblaščenim osebam. Prostori morajo biti varovani z organizacijskimi, tehničnimi in drugimi urepi, ki nepooblaščenim osebam onemogoča dostop v prostore. Dostop v prostore je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa le z dovoljenjem ravnatelja. Dokumentacija v elektrosnki obliki se hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti, varovani morajo biti z avtorizacijsko in identifikacjsko kodo. Ključe varovanih prostorv imajo le pooblaščeni delavci. Prostori ne smejo biti nenadzorovani in se morajo zaklepati ob odsotnosti delavca, ki jih nadzoruje. Podrobneje so ukrepi in zavarovanja določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Glasbeni šoli Radeče.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnmi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o organizaciji in financirnaju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vključeni v glasbeno šolo, starši oziroma zakoniti zastopnik učenca, če je učenec mladoleten
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in shranjujejo za potrebe osnovnega glasbenega izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v glasbeni šoli.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencih: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z učencem, ime vrstca lai šole, ki jo obiskuje učenec, oddelek, razed oziroma letnik, v katerega je učenec vključen; podatki o starših oziroma zakonitem zastopiniku: ime in priime, naslov bivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče psoredovati nujna sporočila; podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah vodeni v šolski dokumentaciji, ki jo predpisuje Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah.
 • Uporabniki zbirke: Ravnatelj, učitelji, administrativni delavec. Podatki se posredujejo ministrstvu za vzgojo in izobraževanje za izvajanje z zakonom določenih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari. Shranjena mora biti tako, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Dokumentacija se ne sme odnašati iz šolskih prostovo. Za nadzor je odgovoren ravnatelj. Uporaba programske opreme in dostop do osebnih podatkov, ki so vodeni računalniško, mora biti varovan z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim onemogočajo dostop do podatkov. Dostop v prostre je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja. Prostori ne smejo biti nenadzorovani in se morajo zaklepati ob odsotnosti delavca, ki jih varuje. Podrobneje so postopki in zavarovanje določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Glasbeni šoli Radeče.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o članih organov zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta zavoda, člani sveta staršev;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za namen delovanja organov zavoda - sveta zavoda in sveta staršev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. 4 leta odvisno od zakonske podlage.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Ravnatelj, administrativni delavec, predsednik sveta zavoda, predsednik sveta staršev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbikra osebih podatkov se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari. Pri računalniški obdelavi podatke varuje vhodna koda. protori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov morajo biti varovai z organizacijskimi, fizičnimi in logično-tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do podatkov. dostop v prostore, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja ravnatelja. Ključi se hranijo v skladu s hišnim redom. Prostori ne smejo biti nenadzorovani in se morajo v primeru odsotnosti delavca, ki jih nadzoruje zaklepati. Podrobneje so postopki in zavarovanja določeni v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Glasbeni šoli Radeče.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam