Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Sonja Puppis
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Notarka Sonja Puppis
Sedež ali naslov: Zaloška 54
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2261537000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki notarskih storitev- udeleženci pravnih poslov, njihovi pooblaščenci , zapisne priče in tolmači
 • Namen obdelave osebnih podatkov: določen v ZN-E, ugotovitev osebne istovetnosti udeležencev pravnega posla, ugotavljanje osebne istovetnosti iz uradnih dokumentov. Način ugotavljanja je vselej naveden v notarski listini .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna št. rojstni podatki, naslov stalnega prebivališča,državljanstvo, št. osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: udeleženci pravnih psolov, sodišče za potebe zemljiške knjige in izvršilnega postopka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v notarskih spisih, vpisnikih in knjigah,ki jih notar vodi v skladu z zakonom o notariatu in Pravilnikom o poslovanju notarja. Zavarovanje notarskega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno. O tem govorita V. poglavje Zakona o notariatu,ki nosi naslov " Hramba listin in vodenje knjig " in VI. poglavje Pravilnika o psolovanju notarja. Celoten notarski arhiv je urejen tako,da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Tehnično lahko do podatkov v notarskem arhivu dostopajo samo notar in njegovi zaposleni pri opravljanju del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitivjo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam