Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 2
Poštna številka: 10000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5966604000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na zaposlene in njihovo beleženje delovnega časa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uveljavljanja pravic posameznikov, evidence, za potrebe statističnih raziskovanj ter druge namene, določene z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - ura prihoda in odhoda na/iz delovnega mesta, čas malice - izraba delovnika (redni dopust, bolniška odsotnost, izredni dopust)
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O KADROVSKI EVIDENCI IRSSV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na kadrovske vire oziroma zaposlene na IRSSV, kamor spadajo tudi študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za evidenco kadrovskih virov na Inštitutu, izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistično poročanje, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z zakonsko določenimi roki hranjenja, ki so opredeljeni v dokumentu Arhiva Republike Slovenije (Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni. Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice oziroma pravice njegovega otroka, lahko pri pristojnih organih zahteva sodno varstvo svojih pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna št., naslov bivanja, kraj in datum rojstva, državljanstvo, e-pošta, telefonska št., kopije osebnih dokumentov in bančne kartice - izobrazba, poklic, naziv delovnega mesta, pogodba o zaposlitvi, sklepi in aneksi k pogodbi o zaposlitvi, izraba delovnega časa - potrdilo o opravljenih zdravniških pregledih, varstva pri delu in druge izjave.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POGODBENIH IZVAJALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na pogodbene izvajalce (pravne osebe, fizične osebe), ki za Inštitut opravljajo različne storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za evidenco sklenjenih pogodb, statistično poročanje ter za uveljavljanje pravic posameznikov (pravnih oseb), na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pravne osebe: - naziv in sedež podjetja/organizacije, matična številka, davčna številka, TRR - ime in priimek zastopnika/pooblaščenca - številka in datum sklenjene pogodbe - podpis in žig Fizične osebe (avtorske in podjemne pogodbe): - ime in priimek avtorja - naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, TRR - številka in datum sklenjene pogodbe - podpis
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O OSEBNI ASISTENCI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na uporabnike* in poročevalce osebne asistence v letu 2015. Zbirka se bo vsako leto dopolnjevala z zbranimi podatki za preteklo leto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za spremljanje storitve osebne asistence, statistično obdelavo za izdelavo polletnih in letnih poročil za pristojno ministrstvo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga namena zbiranja teh podatkov je navedena v 2. točki tega kataloga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, telefonska številka, e-mail poročevalcev (oseb, ki so izpolnjevale vprašalnike) *za uporabnike so vsi podatki posredovani v anonimizirani obliki
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O SEJAH UPRAVNEGA ODBORA IRSSV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na člane upravnega odbora IRSSV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za evidenco o vsebini sej UO ter sprejetih sklepov, statistično poročanje, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1). Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice oziroma pravice njegovega otroka, lahko pri pristo
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov bivanja, EMŠO, davčna št., e-pošta, telefonska št., TRR račun
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O POMOČI NA DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na uporabnike pomoči na domu v letu 2015. Zbirka se bo vsako leto dopolnjevala z zbranimi podatki za preteklo leto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za spremljanje storitve pomoči na domu, statistično obdelavo za izdelavo polletnih in letnih poročil za pristojno ministrstvo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, telefonska številka, e-mail poročevalcev (oseb, ki so izpolnjevale vprašalnike) *za uporabnike so vsi podatki posredovani v anonimizirani obliki
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV VARSTVENO DELOVNIH CENTRIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na uporabnike varstveno delovnih centrov in zaposlene v letu 2015. Zbirka se bo vsako leto dopolnjevala z zbranimi podatki za preteklo leto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za spremljanje storitve varstveno delovnih centrov, statistično obdelavo za izdelavo polletnih in letnih poročil za pristojno ministrstvo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, telefonska številka, e-mail poročevalcev (oseb, ki so izpolnjevale vprašalnike) - EMŠO (za uporabnike – seznam čakalnih vrst).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV ZA BAZO EVAPRO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na uporabnike javnih socialnovarstvenih programov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Agregatni podatki se uporabljajo za evalvacijo javnih socialnovarstvenih programov, statistično obdelavo za izdelavo mesečnih, polletnih in letnih poročil za pristojno ministrstvo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, izobrazba, zaposlitveni status, državljanstvo. Osebni podatki so dostopni samo upravljavcu baze EVAPRO (administrator).
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : o varujejo prostori in sistemsko programska oprema; o zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; o omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV O SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na uporabnike in izvajalce socialnovarstvenih programov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za spremljanje in evalvacijo socialnovarstvenih programov, statistično obdelavo za izdelavo polletnih in letnih poročil za pristojno ministrstvo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1). Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice oziroma pravice njegovega otroka, lahko pri pristo
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki za uporabnike: leto rojstva, občina prebivališča, državljanstvo, stopnja dokončane izobrazbe, zaposlitveni status, datum vstopa in izstopa iz programa Podatki za izvajalce: ime in priimek, stopnja izobrazbe, vrsta pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, so pooblaščeni delavci Inštituta v skladu s predpisanim zakonom in notranjim pravilnikom, pooblaščeni delavci ministrstva, pooblaščeni pogodbeni partnerji Inštituta in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (osebna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Inštitutu RS za socialno delo (št. PA03/2016 z dne 14. 10. 2016) zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in ukrepe s katerimi se : varujejo prostori in sistemsko programska oprema; zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel; omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam