Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A DENT TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ANTONA BONETA 5, SE
Sedež ali naslov: ULICA ANTONA BONETE 005
Poštna številka: 6210
Kraj: SE
Matična številka: 5518687000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (UL RS, štev.: 40/2006), 13. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št. 56/1999, s spremembami), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja Urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter iz dodatnega pokojninskega zavarovanja Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, matična številka v družbi, datum rojstva, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica in hišna številka, pošta, občina, država), državljanstvo, relacija prevoza na delo in z dela, način prihoda na delo kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas (ur tedensko), oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), vrsta invalidnosti, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, dopust, dodatna znanja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) delovno mesto (naziv, šifra, tarifni razred, organizacijska enota) poklicno izobraževanje: naziv šole, vrsta strokovnega programa, smer, letnik, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, stroški izobraževanja funkcionalno usposabljanje (interno in eksterno): vrsta usposabljanja, naziv usposabljanja, datum usposabljanja, čas trajanja usposabljanja, kraj usposabljanja, kotizacija, potrdilo, preizkus znanja podatki o osebnih dokumentih: banka in številka osebnega bančnega računa, delovna knjižica (registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje) zavarovalna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, beneficirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve zavarovanje: nezgodno zavarovanje, dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, družinski člani: obvezno zdravstveno zavarovanje po delavcu (priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO); za davčno olajšavo (priimek in ime, datum rojstva, davčna številka, naslov, sorodstveno razmerje z vzdrževanim članom); za izračun letnega dopusta (rojstni list otroka) podatki o plačah: a)izplačane plače b)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c)nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d)nadomestila neto plače v breme drugih e)drugi osebni prejemki delavca: odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo f)povračilo stroškov v zvezi z delom: prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, službena potovanja, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe A DENT d.o.o. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Izvajalci prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti zobne ambulante družbe A DENT d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za pomoč pri odločitvi o nudenj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): za pomoč pri odločitvi o nudenju ustreznih storitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica in hišna številka, pošta, občina, država), telefonska številka, šifra zaposlitve številka osebnega zobozdravnika, datum izbire osebnega zdravnika diagnoze bolezni, opravljene zobozdravstvene storitve številka zdravstvenega zavarovanja, vrsta zdravstvenega zavarovanja (obvezno, prostovoljno), številka zavarovalne police predpisana zdravila, status
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni stomatologi družbe A DENT d.o.o. in drugi pooblaščeni delavci družbe A DENT d.o.o. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Izvajalci prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja (zavarovalnica Triglav, Adriatic in Vzajemna) drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04) in drugo veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam