Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERSOCKS d.o.o.
Sedež ali naslov: Reška cesta 14
Poštna številka: 1330
Kraj: Kočevje
Matična številka: 5613647000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva (če nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) - Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujec): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje - Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo - Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci – delavci invalidi, ki uveljavljajo pri ozganizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti; delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri delavcu neposredna možnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), spol, datum rojstva, stalno prebivališče in - naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), - datum priznanja pravice, - datum začetka uveljavljanja pravice, - vrsta pravice, ki se uveljavlja, - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca kataloga, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijakih in študentih na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki pri upravljalcu kataloga opravljajo obvezno delovno prakso, študentsko delo in počitniško delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku ali študentu: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, spol, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, številka transakcijskega računa ter naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca kataloga, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca študija ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o izobraževanju: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, stalno in začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, številka transakcijskega računa ter naziv banke, vrsta stroška – šolnine.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca kataloga, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebah, ki iščejo zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki iščejo zaposlitev oziroma kandidirajo za zaposlitev pri upravljavcu kataloga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izbirnega postopka kandidatov za delovno mesto v podjetju, za morebitno sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali drugega pogodbenega razmerja z osebo, ki išče zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, ki išče zaposlitev oziroma kandidira za zaposlitev pri upravljavcu kataloga: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, zakonski stan, poklic, šolska in strokovna izobrazba, delovne izkušnje, dodatna znanja, usposabljanja in izobraževanja, delovna doba, dejstvo, ali so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca kataloga, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva (če nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: o bruto plača za delo s polnim delovnim časom, o bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, o bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), o bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: o bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): o bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, o dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): o plača, o zaostalo izplačilo, o nadomestilo plače, o izredno izplačilo; Podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: o plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, o plačani prispevki za starševsko varstvo, o plačani prispevki za zaposlovanje; - prispevki v breme zavarovanca: o plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, o plačani prispevki za starševsko varstvo, o plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovske službe, upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev in delodajalca iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki o delavcih, ki so se poškodovali pri delu: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). Podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, - koliko ur je delal tistega dne, - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, - narava poškodbe, - poškodovani del telesa, - ali je bila poškodba smrtna, - podlaga zavarovanja. Podatki o poškodbi pri delu: - kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), - kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od prebivališča do kraja dela, na redni poti od kraja dela do prebivališča, na službenem potovanju, drugo), - koliko oseb se je skupaj poškodovalo, - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, - ali se je podobna nesreča že zgodila na istem delovnem mestu, - vir nesreče, - vzrok nesreče, - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, - uporaba osebnih varstvenih ukrepov (ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca kataloga, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi po posameznem koledarskem letu v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni službe varnosti pri delu (SVD), kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, pogodbeni sodelavci, delavci - zaposleni pri upravljavcu kataloga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zvočni in glasovni posnetek posameznika, datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Sintal d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se hranijo na elektronskem mediju pri podjetju Sintal d.d. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o stavkah Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a. podatke o delodajalcu: - ime delodajalca : INTERSOCKS D.O.O. - naslov delodajalca : Reška cesta 14 - matična številka delodajalca iz PRS: 5613647 - davčna številka delodajalca: 88400450 - šifra dejavnosti delodajalca po SKD: 17.710 - ime kolektivne pogodbe in šifra: - število zaposlenih: b. podatke o organizatorju stavke: - naziv organizatorja stavke; c. podatke o stavki: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, - razlogi za stavko, - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža) - trajanje stavke, - število izgubljenih delovnih dni, - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, - ocena rezultatov stavke. 2. Podatki o arbitražah delovnih sporov Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a. podatke o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra - število zaposlenih. b. podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - ime sindikalne organizacije, - naslov sindikalne organizacije, - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu. c. podatke o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora, - razlogi za delovni spor, - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže. Podatki iz te evidence se izpolnijo za vsak posamezni primer stavke ali arbitraži delovnega spora.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Statistični urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovske službe) upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem oktobra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam