Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CAMPERO d.o.o.
Sedež ali naslov: Dolenjska cesta 361
Poštna številka: 1291
Kraj: ŠKOFLJICA
Matična številka: 1663372000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCAO ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri CAMPERO d.o.o., ŠKOFLJICA, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti raz
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke: a) podatki o delavcu: – osebno ime,     – datum rojstva, če oseba nima EMŠO,     – kraj rojstva,     – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,     – enotna matična številka občana,     – davčna številka,     – državljanstvo,     – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),     – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),     – izobrazba,     – ali je delavec invalid,     – kategorija invalidnosti,     – ali je delavec delno upokojen,     – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,     – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,     – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);     b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):     – vrsta delovnega dovoljenja,     – datum izdaje delovnega dovoljenja,     – datum izteka delovnega dovoljenja,     – številka delovnega dovoljenja,     – organ, ki je izdal delovno dovoljenje;     c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:     – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,     – datum nastopa dela,     – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,     – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,     – poklic, ki ga opravlja delavec,     – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,     – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,     – število ur tedenskega rednega delovnega časa,     – razporeditev delovnega časa,     – kraj, kjer delavec opravlja delo,     – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;     č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:     – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,     – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Vodstvo družbe, oz. oseba, ki je za to pooblaščena Zavod za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v zaklenjeni omari v pisarni. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le Zupančič Borut. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev se nanaša na vse zaposlene pri CAMPERO d.o.o., ŠKOFLJICA, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroški dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 16. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: a) podatki o delavcu:   – osebno ime     – datum rojstva, če oseba nima EMŠO,     – kraj rojstva,     – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,     – enotna matična številka občana,     – davčna številka,     – državljanstvo,     – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),     – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),     – izobrazba,     – ali je delavec invalid,     – kategorija invalidnosti,     – ali je delavec delno upokojen,     – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,     – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,     – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:     plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:     – bruto plača za delo s polnim delovnim časom,     – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,     – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),     – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;     zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:     – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;     izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače):     – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti,     – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;     neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):     – plača,     – zaostalo izplačilo,     – nadomestilo plače,     – izredno izplačilo;     c) podatke o drugih stroških dela:     – povračila stroškov v zvezi z delom,     – regres za letni dopust,     – jubilejna nagrada,     – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,     – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,     – solidarnostna pomoč,     – odpravnina,     – stroški izobraževanja delavcev,     – davki na izplačane plače,     – ostali stroški dela;     č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:     prispevki v breme delodajalca:     – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,     – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,     – plačani prispevki za starševsko varstvo,     – plačani prispevki za zaposlovanje;     prispevki v breme zavarovanca:     – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,     – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,     – plačani prispevki za starševsko varstvo,     – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: direktor podjetja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se nanaša na vse zaposlene pri CAMPERO d.o.o., ŠKOFLJICA, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - direktor podjetja, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu se nanaša na vse zaposlene pri CAMPERO d.o.o., ŠKOFLJICA, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu z 20. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: (1) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu:     – ime delodajalca,     – naslov delodajalca,     – matična številka delodajalca iz PRS,     – davčna številka delodajalca,     – šifra dejavnosti delodajalca po SKD,     – ime kolektivne pogodbe in šifra,     – število zaposlenih,     – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke:     – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki:     – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno,     – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki,     – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki,     – razlogi za stavko,     – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža),     – trajanje stavke,     – število izgubljenih delovnih dni,     – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec,     – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a) podatke o delodajalcu:     – ime delodajalca,     – naslov delodajalca,     – matična številka delodajalca iz PRS,     – davčna številka delodajalca,     – šifra dejavnosti delodajalca po SKD,     – ime kolektivne pogodbe in šifra,     – število zaposlenih,     – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu:     – ime sindikalne organizacije,     – naslov sindikalne organizacije,     – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov:     – vrsta delovnega spora,     – razlogi za delovni spor,     – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: -direktor podjetja, -Statistični urad RS, -Inšpektorat za delo, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, -DURS, -Zavod za zdravstveno zavarovanje, -Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev in kupci, ter dobavitelji, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izstavitev, ali plačilo računov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca kupcev in dobaviteljev fizičnih oseb zajema naslednje podatke: - Ime in priimek fizične osebe, Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, davčna ali identifikacijska številka, telefonska številka, TRR ali osebni račun
 • Uporabniki zbirke: -direktor podjetja, -vsi zaposleni v računovodstvu, -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene pri CAMPERO d.o.o., ŠKOFLJICA in jim direktor odobri kakršnokoli vrste izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca posameznikov zajema naslednje podatke: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, številko, TR pri bankah za nakazila prejemnikov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA ŠTUDENTOV / DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri CAMPERO d.o.o., ŠKOFLJICA in druge.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela ter izplačilo štipendije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca študentov in dijakov vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, EMŠO, Naslov bivališča, Davčna številka, Telefonska številka, Številka GSM telefona
 • Uporabniki zbirke: -direktor podjetja -na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. I.INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe in ostale fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interni imenik fizičnih oseb zajema naslednje podatke: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam