Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rutarjeva 18
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN
Sedež ali naslov: Rutarjeva 18
Poštna številka: 5220
Kraj: Tolmin
Matična številka: 1614452000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o dokumentaciji varstveno delovnega centra Tolmin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Varstveno delovnega centra Tolmin; delavci zaposleni v Varstveno delovnem centru Tolmin
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Knjige in splošni dokumenti varstveno delovnega centra: matična knjiga, razvojni in letni delovni načrti, poročila o uresničevanju načrtov, pravilniki in drugi pravni akti, kronika Varstveno delovnega centra Tolmin; b) dokumentacija o uporabniki storitve obsega: osebna mapa: vloga za sprejem z zahtevano dokumentacijo, mnenje o sprejemu, dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, odločba o vključitvi v Varstveno delovni center Tolmin, v primeru, da upravičenec v VDC skleneta tudi dogovor o izvajanju institucionalnega varstva je potrebna tudi odločba Centra za socialno delo o namestitvi v institucionalno varstvo v Varstveno delovni center Tolmin in odločba o morebitni delni ali celotni oprostitvi plačila storitve; odločba izdana od VDC Tolmin o namestitvi v VDC Tolmin, zdravstveni karton upravičenca, morebitna odločba o premestitvi in odpustu, podatki o strokovnih in specialističnih obravnavah, priznanja, nagrade..., evidenca prisotnosti, individualni program obravnave, evalvacije, druga dokumentacija; c) dokumentacija o delu strokovnih delavcev in sodelavcev: individualni programi obravnav, podatki o spremljanju in uresničevanju obravnav, pregled supervizijskih obravnav, letna priprava strokovnih delavcev in sodelavcev za delo, druga dokumentacija; d) dokumentacija o delu organov: zapisniki sestankov zbora delavcev, zapisniki sestankov zbora uporabnikov, zapisniki sestankov strokovnega sveta, zapisniki sestankov delavcev dnevnega in celodnevnega programa, zapisniki sestankov strokovnih aktivov in timov, zapisniki roditeljskih sestankov, zapisniki sveta zavoda.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Osebni podatki o uporabnikih storitev varstveno delovnega centra Tolmin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev varstveno delovnega centra; starši oziroma zakoniti zastopniki in skrbniki uporabnikov storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku storitve: ime, priimek, spol, datu, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, poštno številko, pošto, občino stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, pošno številko, pošto, občino začasnega prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka, transakcijski račun, podatki o invalidnosti - vrsta in stopnja; osebni zdravnik, specialist, zdravstveno stanje, bolezni, terapije, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za varovančevo varnost in za delo z varovancem (111. člen Zakona o socialnem varstvu); podatki o starših (mati, oče) oz. zakonitih zastopnikih in skrbnikih: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, pošta, poklic, zaposlitev, telefonska številka (doma in v službi) na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je varovanec vključen v varstveno delovni center: Za starše oz. skrbnike tistih varovancev, ki so v celodnevni oskrbi pa še transakcijski račun. Za vse vključene varovance pa so v katalogu podatkov tudi podatki o socialne in ekonomskem stanju: družinska pokojnina, nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, dodatek za pomoč in postrežbo (111. člen Zakona o socialnem varstvu).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni dohodki delavcev varstveno delovnega centra Tolmin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v Varstveno delovnem centru Tolmin
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o zaposlenih delavcih, ki vsebuje sledeče podatke: priimek in delavca, enotna matična številka občana, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčna olajšave, stroškovno mesto, številka transakcijskega računa, številka žiro računa, kraj rojstva (kraj, občina), krajevna skupnost, pošta, sedežna občina, nakazilo - banka, sindikat, članstvo v raznih strokovnih združenjih, poklic, šolska izobrazba - strokovna usposobljenost, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, napredovanje v plačilni razred, strokovni naziv, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je invalid dela ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oz. delodajalca, datum preventivnega zdravniškega pregleda, datum sanitarnega - živilskega pregleda, datum preizkusa znanja iz varstva pri delu in iz požarne varnosti; b) evidenca o osebnih dohodkih, ki zajema sledeče podatke: podatke o delavčevem delovnem času, podatke o bruto osebnem dohodku delavca, podatke o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem (število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa in odstotek povečanja).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): Vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije , Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno in zaklenjeno v ognjevarni omari v tajništvu in računovodstvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač ter za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo , naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, zredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: Prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno in zaklenjeno v ognjevarni omari v tajništvu in računovodstvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno in zaklenjeno v ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika in tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, pooblaščeni zdravnik VDC Tolmin, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja ter zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), delavno mesto, poklic, delovna organizacija, ki je izvedla usposabljanje, delovna organizacija kjer je delavec zaposlen, čas veljavnosti potrdila,številka potrdila, datum izvedbe izobraževanja, ime in priimek odgovorne osebe organizacije, ki je izvedla usposabljanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1), 32. in 33. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vseh pogodbenikov, ki so z VDC Tolmin sklenili kakršnokoli pogodbo ( pogodbe o poslovnem sodelovanju, podjemne pogodbe, pogodbe o delu, avtorske pogodbe..)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), 18. člen Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene pravne in fizične osebe, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oznaka firme, ime in priimek pogodbene stranke, datum in kraj rojstva, enotna matična številka, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel – predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja, roki plačila, plačilni pogoji, kraj dela, delovne naloge, ime in priimek kontaktne osebe, ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe, elektronski naslov, številka telefona, faksa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v računovodstvu in tajništvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu se nanaša na vse zaposlene v Varstveno delovnem centru Tolmin, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu z 20. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: (1) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a.) Podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika; b.) Podatke o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke; c. )Podatke o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a.) Podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika; b.) Podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c.) Podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Statistični urad RS, Inšpektorat za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine se hranijo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo v Varstveno delovnem centru Tolmin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstne podatke, naslov bivališča, davčna številka, telefonska številka, oz. številka GSM
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni v računovodstvu in na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine se hranijo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v računovodstvu in tajništvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o članih sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zavodih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti članov sveta zavoda ter veljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonska številka (doma, služba, gsm), številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine se hranijo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu in računovodstvu zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o uporabnikih storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 36/04-UPB1), 110. člen, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih stori
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve VDC Tolmin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – identiteta uporabnika ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika, rojstni podatki, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, številka transakcijskega oziroma drugega računa, podatki o državljanstvu, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki o prebivališču, podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, podatki o zakonitem zastopniku, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznika, družine, podatki o invalidnosti, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o prisotnosti, podatki o opravljenem delu, aktivnostih, zaposlitvah, podatki o nagradah in drugih dohodkih in prejemkih,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine se hranijo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu in računovodstvu zavoda. Podatki se hranijo v zaklenjenih predalih in omarah pri vodji dnevnega programa, pri vodji institucionalnega programa, pri vodji zdravstvene nege, v ambulanti, ter v delavnicah1,2,3. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o starših, skrbnikih oziroma zakonitih zastopnikih uporabnikov storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 36/04-UPB1), 110. člen, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih stori
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši, skrbniki oziroma zakoniti zastopniki upravičencev do storitve VDC Tolmin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – identiteta uporabnika ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov, upravičencev, rojstni podatki, enotna matična številka občana, davčna številka, številka transakcijskega oziroma drugega računa in naziv banke, pri kateri je odprt, podatki o prebivališču, telefonska številka (doma, služba, gsm), podatki o statusu: o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VDC Tolmin ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listine se hranijo v zaklenjenih in ognjevarnih omarah v tajništvu in računovodstvu zavoda. Podatki se hranijo v zaklenjenih predalih in omarah pri vodji dnevnega programa, pri vodji institucionalnega programa, pri vodji zdravstvene nege, v ambulanti, ter v delavnicah1,2,3. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 22.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam