Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ERIKA KOSTANJŠEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E 3 PLUS RAČUNOVODSKE STORITVE, DAVČNO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE ERIKA KOSTANJŠEK S.P.
Sedež ali naslov: CESTA STANETA ŽAGARJA 37
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5651733000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi 2 odstavka 10. člena ZVOP-1, ker imamo z naročniki, ki so samostojni podjetniki, zadruge, društva in družbe z omejeno odgovornostjo sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri naročnikih, s katerimi sem sklenila Pogodbo o poslovnem so
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti raz
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); -podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni pri s.p. , Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v omari v računovodstvu. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so okna zaprta in računalniki ugasnjeni, poleg tega so dokumenti v omarah tako, da so mize pospravljene in na njih ni dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 1. odstavka 11.člena ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri nas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca študentov in dijakov vsebuje naslednje podatke: Ime in priimek, EMŠO, rojstne podatke, naslov bivališča, davčna številka, telefonska številka, oz. številka GSM, številka osebnega dokumenta, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: - Osebne podatke uporablja: - Erika Kostanjšek s.p., - vsi zaposleni v računovodstvu in - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v omari v računovodstvu. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so okna zaprta in računalniki ugasnjeni, poleg tega so dokumenti v omarah tako, da so mize pospravljene in na njih ni dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o strankah-naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi 2 odstavka 10. člena ZVOP-1, ker imamo z naročniki, ki so samostojni podjetniki, zadruge, društva in družbe z omejeno odgovornostjo sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, s katerimi imamo sklenjene Pogodbe o poslovnem sodelovanju, to so samostojni podjetniki, društva in družbe z omejeno odgovornostjo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun storitev, vzdrževanje kontakta in obveščanje strank.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok varovanja osebnih podatkov je odvisen od potreb za nadaljno sodelovanje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki, ki se zbirajo so: -Ime in priimek fizične osebe, -Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, -Davčna ali identifikacijska številka
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v zaklenjeni v omari v računovodstvu. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so okna zaprta in računalniki ugasnjeni, poleg tega so dokumenti v omarah tako, da so mize pospravljene in na njih ni dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam