Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOPROD d.o.o.
Sedež ali naslov: Stegne 25 a
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5620554000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime - kraj rojstva - država rojstva - enotna matična številka občana - davčna številka - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) - naslov začasnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) - izobrazba - ali je delavec invalid - kategorija invalidnosti - ali je delavec delno upokojen - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja - datum izdaje delovnega dovoljenja - datum izteka delovnega dovoljenja - številka delovnega dovoljenja - organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi - datum nastopa dela - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi - razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas - poklic, ki ga opravlja delavec - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi - število ur tedenskega rednega delovnega časa - razporeditev delovnega časa - kraj, kjer delavec opravlja delo - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Tekoča dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se nahaja v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov ima oseba, ki dela s kadri. Arhiv dokumentacije se prav tako nahaja v zaklenjenih omarah. Podatki se nahajajo v računalniku, dostop do datoteke je varovan z geslom. V prostor se lahko vstopa samo s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto, za izpolnjevanje zakonskih zahtev in ISO standardov, za presojo napredovanj, plačilnih razredov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o izobraževanju: - ime in priimek zaposlenega - časovno obdobje izobraževanja - naslov/tema izobraževanja - kraj izobraževanja - cilj in učna tematika izobraževanja - ocena/ rezultat izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Pisna dokumentacija o izobraževanjih se nahaja v zaklenjenih omarah, dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe. Prostor je izven delovnega časa zaklenjen in varovan z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, odmera letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vzdrževanih družinskih članih: - ime in priimek zaposlenega - ime in priimek vzdrževanega družinskega člana - datum rojstva vzdrževanega družinskega člana - naslov stalnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, davčna uprava republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Dokumenti se nahajajo v personalnih mapah zaposlenih, v zaklenjenih omarah, dostop do podatkov ima oseba, ki dela s kadri. Izven delovnega časa je prostor zaklenjen in varovan z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi delom določa zakonodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: - ime in priimek - podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: - kdaj se je pripetila nesreča- datum, dan v tednu, doba dneva - kje se je pripetila nesreča: - na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, - na redni poti od kraja dela domov, - drugo - koliko oseb se je skupaj poškodovalo: - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu - vir nesreče, vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen - uporaba osebnih varstvenih ukrepov- ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu - oblika- zunanji vzrok poškodbe - vzrok- materialni povzročitelj poškodbe - nastanek poškodbe- kratek opis - podatki o neposrednem vodji: - ime in priimek - stalno prebivališče - podatki o očividcu: - ime in priimek - stalno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat za delo republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Dokumenti se nahajajo v mapi, zaklenjeni omari za VZD (varnost in zdravje pri delu), dostop do podatkov ima oseba zadolžena za varnost in zdravje pri delu. V prostor se lahko vstopa samo s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o preventivnem zdravstvenem pregledu: - ime in priimek delavca - kraj rojstva - EMŠO - naslov - izobrazba - poklic - preventivni pregled se opravlja zaradi: - pregled pred prvo zaposlitvijo - po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev - na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani - kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto - delovna oprema - predmeti dela - izpostavljenost tveganjem - osebna varovalna oprema - posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec - zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Dokumenti (napotnice) se nahajajo v personalnih mapah zaposlenih, v zaklenjeni omari, do katere ima dostop samo pooblaščena oseba. V prostor se lahko vstopa samo s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan tudi z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja ter o civilni zaščiti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o opravljenem usposabljanju: - ime in priimek delavca - datum in kraj rojstva - podatki o strokovni izobrazbi delavca - roki pridobivanja znanja - program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev z navedbo učne snovi - preizkus znanja - podatki o prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge - seznam oseb (ime, priimek, strokovna izobrazba in funkcija oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja delavca za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Dokumenti se nahajajo v mapah, zaklenjeni omari, dostop do podatkov ima samo za to pooblaščena oseba. V prostor se lahko vstopa samo s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan tudi z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, letno poročanje za dohodnino, letno poročanje za pokojninsko zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega - matična številka - datum izplačila - redni mesečni obračunski podatki: - skupna bremenitev delodajalca - redno delo - koriščeni dopust - zakoniti prazniki - nadure - nočno delo - boleznine - osebna stimulacija - višina dodatka po zakonu - prispevki - pokojninsko in invalidsko zavarovanje - zdravstveno varstvo - prispevek za zaposlovanje - prispevek za starševsko varstvo - dohodnina - davčna osnova + bonitete - davčna osnova + bonitete- olajšave - posojila - ostalo - prehrana med delom - prevoz na delo
 • Uporabniki zbirke: Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Davčna uprava RS, center za socialno delo, banke, revizorji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Tekoča dokumentacija v zvezi s plačami se hrani v zaklenjenih omarah, vstop v prostor imajo samo za to pooblaščene osebe. Podatki, ki se nanašajo na računalniku, so varovani z geslom. V prostor se lahko vstopa s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega - boleznine - dopust - neplačana odsotnost - izredno plačana odsotnost - nadure - nočno delo - nedeljsko delo - skupno število ur
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Tekoča dokumentacija o izrabi delovnega časa se nahaja v mapah, zaklenjenih omarah. Podatki na računalniku so varovani z geslom.V prostor se lahko vstopa s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki oopravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov zaposlenih, ki delajo na podlagi napotnice ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, posredovanje podatkov DURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv oziroma ime agencije z navedbo organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica - številka napotnice - naziv naročnika - ime in priimek - rojstni datum, številka osebnega dokumenta - naslov stalnega/začasnega bivališča napotene osebe - naziv izobraževalne organizacije - vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba - datum začetka in konca dela - rok plačila računa - datum in kraj izdaje napotnice
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Dokumentacija se nahaja v mapah, v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov ima oseba zadolžena za kadre. V prostor se lahko vstopa s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o pravicah vstopa in gibanja po poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prihoda zaposlenih in na podlagi drugih pravnih naslovov glede gibanja po poslovnih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum - ura prihoda - priimek in ime - matična številka - vstopna vrata
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sedež podjetja BIOPROD d.o.o., Ljubljana. Podatki se nahajajo na računalniku, do katerega ima dostop za to pooblaščena oseba. V prostor se lahko vstopa s pomočjo kode, izven delovnega časa je prostor varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam