Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Container, d.o.o.
Sedež ali naslov: Bežigrajska 6
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5669057000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), konkurenčna klavzula
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu družbe, z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog evidence o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plači: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog evidence o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. SFRJ, št. 40/06, 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom - opravljene ure v času nadurnega dela - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalcev - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem - oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah pooblaščenih delavcev, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog evidence videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Monitor v vratarnici je dostopen samo pooblaščenim osebam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog evidence vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje delovnih ur
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - matična številka zaposlenega - čas prihoda v službo, gibanje znotraj družbe in čas odhoda iz službe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Katalog evidence o zdravniških pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, državljanstvo, datum rojstva, naslov, številka delovnega dovoljenja in veljavnost le-tega (za tujce), poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, invalidnost (če gre za invalida), datum zaposlitve, delovno mesto, opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti za delo, osebna varovalna oprema, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca, napotnico oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti, izpolnjevanje zahtev, rezultati psihološkega testiranja, mnenje zdravnika, predlagani ukrepi, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjavarni in vodotesni omari v tajništvu družbe. Z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Katalog evidence štipendistov in praktikantov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti in praktikanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, ustanova, kjer se izobražuje, šolska izobrazba, pogodba o štipendiranju, datum začetka in prenehanja štipendiranja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pri referentu za kadre in koordinatorju za nagrajevanje, z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Katalog evidence o usposabljanju delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in ostali na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu in dodatnega izobraževanja, potrebnega za delo pri delodajalcu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, državljanstvo, datum rojstva, naslov, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi, podatki o delovnem mestu, rok in pridobivanja in preizkus znanja, podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja, izobraževanje s področja varstva pri delu, podatki o programu, čas usposabljanja, seznami oseb na usposabljanju, podatki o osebah, ki vodijo usposabljanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu družbe ali pri koordinatorju za nagrajevanje. Z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Katalog evidence o družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek družinskih članov, enotna matična številka družinskih članov, državljanstvo družinskih članov, datum rojstva družinskih članov, naslov družinskih članov, poklic družinskih članov, izobrazba družinskih članov, strokovna usposobljenost družinskih članov, invalidnost (v primeru, da gre za invalidno osebo, za katero delavce skrbi in jo neguje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Katalog evidence o nagrajevanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki zaposlenega, delovno mesto, datum in čas trajanja zaposlitve - namen in izplačilo nagrade oz. jubileja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Katalog evidence neizbranih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpise
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki osebe, naslov, izobrazba, poklic, znanja in kvalifikacije, prejšnje in trenutna zaposlitev, družinsko stanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pri kadrovskemu referentu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Katalog evidence o zunanjih/najetih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najeti ali zunanjih sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), dovoljenje za delo (če gre za tujca), zavarovalna doba, oblika pogodbenega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve pogodbenega razmerja, datum prenehanja pogodbenega razmerja, razlog prenehanja pogodbenega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) - število opravljenih ur - podatki o plači
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari in računalniku (kodiran z geslom) pri poslovnemu sekretarju, kadrovskemu referentu, koordinatorju za nagrajevanje, administratorju
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Katalog evidence o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizični kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prodaja izdelkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki kupca (ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka) - podatki o kupljenih izdelkih in znesku nakupa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari, z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Katalog evidence o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci koncerna MAKSIM, d.o.o., Celje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno pri vodji za kontrolo in kakovost ter ravnanje z okoljem, z geslom kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam