Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Kokollari Feriz s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zidarstvo in fasaderstvo Feriz Kokollari s.p.
Sedež ali naslov: Ulica Toneta Melive 2
Poštna številka: 3210
Kraj: Slovenske Konjice
Matična številka: 1102451000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o eviden
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi , za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, šifra, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, bivališče, spol, narodnost, državljanstvo, vrsta pogodbe, stroškovno mesto, nosilec stroškovnega mesta, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta delovnega časa, dejanska izobrazba, zahtevana izobrazba, poklic, stopnja šolske izobrazbe, klasifikacija šole, invalidnost, delovno mesto, osnovna plača, tarifni razred, faktor znižanja ali povišanja osnovne plače, število kilometrov za obračun dovoza na delo, posebna olajšava za otroke in ostale vzdrževane družinske člane, šifra in naziv banke, številka osebnega račune.
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe, zunanji revizor za izvajanje revizijskega pregleda družbe, ZZZS, ZPIZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za sindikate, za ZZZS, za druge uradne institucije in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, tarifni in plačilni razred, osnovna plača, ure dela: redne, individualne, na čakanju (vnos po stroškovnih mestih in strojih), letni dopust, izredni plačni dopust, študijski dopust, državni praznik, delo na praznik, delo popoldan, nočno delo, nedeljsko delo, nadure, deljen delovni čas, število dni za obračun potnih stroškov in malice, bolezen do 30 dni, bolezen nad 30 dni, poškodba pri delu do 30 dni, poškodba pri delu nad 30 dni, poškodba izven dela do 30 dni, poškodba po tretji osebi izven dela do 30 dni, poškodba po tretji osebi izven dela nad 30 dni, spremstvo bolnika, nega ožjega družinskega člana, krvodajalstvo, stimulacija, krediti, šifra banke, TRR banke, ime banke, upravno izplačilne prepovedi, BVP odtegljaji, računi z službene mobilne telefone, razni drugi odtegljaji, stroški stanovanj, PZZ, kolektivno zavarovanje, preživnine, sklepi o prisilni izterjavi dolga iz osebnih prejemkov, sklep o izvršbi, odpravnina nad uredbo vlade.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZ, Sindikat, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, revizor podjetja za izvajanje revizije, pooblaščeni delavci podjetja v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti na delo ali z dela, na službeni poti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu, inšpekcijski nadzor in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, poklic in naslov, delovno mesto, trajanje zaposlitve, izobrazba, datum in ura prijave, dan v tednu, koliko ur je delal pred poškodbo, datum in ura, ko sej poškodba zgodila, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZ, Sindikat, zavarovalnice, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pooblaščeni delavci podjetja v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe in v pisarni pooblaščenca za VDP, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistematizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam