Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Diagnostični center Clarus d.o.o. Ljubljana
Sedež ali naslov: Šmartinska cesta 152
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5699797000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: priimek in ime, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, poklic, dosežena stopnja in vrsta izobrazbe, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, telefonska in mobilna številka, naziv šole oz. fakultete. b) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja ter organ, ki je delovno dovoljenje izdal. c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum predloga pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, razlog sklenitve pogodbe za določen čas, kraj kjer delavec opravlja delo, višina bruto plače, transakcijski račun delavca in banka kjer je račun odprt. č) Podatek o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Finančna uprava RS, Inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Personalne mape se nahajajo v poslovnih prostorih. Hranijo se v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe. Prostor, kjer se zbirka nahaja se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščene osebe. Prostori so varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 17. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki o stroških dela hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti posameznika, plača, nadomestilo plače, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, ; b) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, davki na izplačane plače, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev; c) Podatki o določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje; d) Prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: Unija računovodska hiša d.o.o., Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani – zunanji pogodbeni izvajalec računovodskih storitev, pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Finančna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Del zbirka podatkov se hrani v poslovnih prostorih družbe. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe. Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zaščiten z sistemom gesel. Računalniški zasloni so nameščeni tako, da je onemogočen vpogled v osebne podatke strankam. Prostor, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega čas zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščene osebe. Prostori so varovani z alarmnim sistemom. Zbirka podatkov se hrani in obdeluje tudi pri zunanjem pogodbenem izvajalcu - Unija računovodska hiša d.o.o., Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci DCC d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v DCM d.o.o., kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci DCC d.o.o. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v DCM d.o.o, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/91, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjemni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz podjemne pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka - davčna številka, - kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno prebivališče, - številka transakcijskega računa, - številka telefona, domači elektronski naslov - kraj dela, - poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, - datum sklenitve podjemne pogodbe, - datum prenehanja podjemne pogodbe, - razlog prenehanja podjemne pogodbe, - ....
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci DCC-ja d.o.o. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. Rs, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca študentov, obračun nakazil
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, državljanstvo, strokovna usposobljenost, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, številka TRR študenta, telefonska številka, GSM številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Diagnostičnega centra Clarus d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni kadrovske službe DCM d.o.o., kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o pacientih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1) 10. člen in področna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, uporabniki zdravstvenih storitev diagnostičnega centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 7 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, telefonska številka, številka zdravstvenega zavarovanja, naziv zavarovalnice, kjer je dodatno zavarovana oseba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Zavod za zdravstveno zavarovanje, zavarovalnice, ki nudijo prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Podatki za samoplačniške preglede se posredujejo Inštitutu za varovanje zdravja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov o pacientih se hrani v dveh delih. Prvi del osebnih podatkov se hrani v posebnem prostoru v kartotečnih omarah. Prostor je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Ti podatki se hranijo 7 let. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku v programu Hipokrat in Helios je zaščitena s sistemom gesel. Dostop do aplikacije imajo pooblaščene osebe z osebnim geslom. Zasloni so nameščeni tako, da vanj nimajo vpogleda nepooblaščene osebe. Podatki se hranijo trajno. Poslovni prostori, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov so zavarovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca : baza podjetij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30 IN 32.ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV(UR.I.RS ŠT.86/04
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv podjetja - Naslov podjetja - Davčna številka - Tansakcijski račun - številka telefona, elektronski naslov - Direktor podjetja - ....
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci DCC-ja d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v prostorih DCC-ja d.o.o., kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki o izrabi delovnega časa se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v poslovnih prostorih. Hranijo se v zaklenjeni omari in v računalnikih, zaščitenimi z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe. Prostor, kjer se zbirka nahaja se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščene osebe. Prostori so varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam