Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA ZADRUGA MOZIRJE Z.O.O.
Sedež ali naslov: ATTEMSOV TRG 003
Poštna številka: 3342
Kraj: GORNJI GRAD
Matična številka: 5129893000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen in 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo in njegova matična številka, naslov drugega delodajalca b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjen pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35 člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga, knjigovodja, ki obračunava plače - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v posebnem arhivskem prostoru na sedežu zadruge, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen, 16. člen in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz obračuna plač, nadomestil plač, povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov ter iz izrabe delovnega časa
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo in njegova matična številka, naslov drugega delodajalca, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela na delovnem mestu, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanja, oznaka vrste statusa c) podatki o izrabi delovnega časa: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij in delodajalcev z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure brez nadomestila plače d) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo e) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela f) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki o poškodovancu: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, zakonski stan, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) b) podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja c) podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu d) podatki o neposrednem vodji: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, občina e) podatki o očividcu: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, občina f) poročilo zdravnika: priimek in ime zdravnika, naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, diagnoza poškodbe in šifra, predvideno trajanje delovne nesposobnosti, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o opravljenem usposabljanju delavcev za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in delavci, ki opravljajo delo, za katero veljajo posebne zahteve za varno delo, delavci usposobljeni za prvo pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrdilo o usposobljenosti delavcev za varno delo, prva pomoč delavcem v primeru nesreče pri delu ali drugih nesrečah, urejanje pravic delavca v primeru poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, delo, ki ga opravlja b) uspešnost opravljenega izpita
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrdilo o zdravstveni usposobljenost delavcev za varno delo, urejanje pravic iz delovnega razmerja v primeru neizpolnjevanja zdravstvenih zahtev za delo, ki ga delavec opravlja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki o poškodovancu: ime in priimek, dekliški priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, izobrazba, poklic, delo, ki ga opravlja, datum pričetka dela na sedanjem delovnem mestu, datum pričetka dela pri delodajalcu b) pomembni podatki o delovnem mestu iz ocene tveganja: opis delovnega mesta, podatki o delovni opremo, predmetih dela, izpostavljenosti tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec c) podatki o oceni izpolnjevanja zdravstvenih zahtev po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu: ime in priimek, dekliški priimek,, rojstni podatek, delo, ki ga delavec opravlja, datum zdravniškega pregleda, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za delo, ki ga opravlja, omejitve pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06), 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99), 203. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri zadrugi pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, b) podatki o pravicah iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja: datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki je priznana, podatki o omejitvah pri delu, datum prenehanja pravice c) podatki o poklicni rehabilitaciji
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o članih zadruge

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o zadrugah (Ur. l. RS št. 13/92, 7/93)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani zadruge
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic članov zadruge
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o članu: ime in priimek, davčna številka, EMŠO, spol, letnica rojstva, stalno prebivališče in naslov, zadružna enota b) podatki o članstvu: datum nastanka članstva, število obveznih in prostovoljnih deležev, ki jih je član vpisal, nominalni znesek vplačila, datum in znesek vplačila, znesek, do katerega odgovarja član za obveznosti zadruge, število glasov člana na občnem zboru in pri volitvah, datum in razlog prenehanja članstva ter datum izplačila deleža
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o članih zadružnih organov upravljanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o zadrugah (Ur. l. RS št. 13/92, 7/93), pisno soglasje člana
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predstavniki v občnem zboru, člani upravnih odborov ZE, člani upravnega in nadzornega odbora zadruge
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklicevanje organov upravljanja in uresničevanje pravice do odločanja po določili zadružnih Pravil
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, razen podatka o zadružni enoti in telefonski številki, ki se hranita do poteka mandata članu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno prebivališče in naslov, zadružna enota, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca sklenjenih pravnih poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen in 85. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 117/06), 11. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Ur. l. RS št. 117/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija sklenjenih pravnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o pogodbeni stranki ime in priimek, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, davčna številka b) podatki o pravnem poslu: - podatki o premičnem premoženju: vrsta premoženja, vrednost premoženja - podatki p nepremičnem premoženju: podatek o nepremičnini (parcelna številka, kultura, bonitetni razred, površina, zemljiškoknjižni vložek, katastrska občina), podatek o vrednosti nepremičnine - podatki o predmetu pravnega posla, vrednost pravnega posla
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), vodja knjigovodstva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v splošnem sektorju zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen in 85. člen Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 117/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji zadruge
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pravilno in pravočasno izstavljanje računov, pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka, plačilo in izterjava neporavnanih obveznosti, zagotavljanje podatkov davčnemu organu
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj 10 let po poteku leta, na katero se listina nanaša, za nepremičnine najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nanaša
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijska številka za DDV kupca blaga ali storitev, identifikacijska številka za DDV dobavitelja blaga ali storitev, ime in naslov kupca ali dobavitelja, količina in vrsta dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev, datum, ko je bila opravljena dobava blaga ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana, davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, cena na enoto brez DDV, kakršnokoli znižanje cene in popusti, ki niso vključeni v ceno na enoto, stopnja DDV, znesek DDV, številka transakcijskega računa z navedbo banke, pri kateri je odprt, za davčne zastopnike iz 76. člena zakona pa tudi identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim imenom in naslovom
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci iz 1. odst. 35. člena pravilnika, navedenega v 2. odst. 11. točke tega kataloga - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), vodja knjigovodstva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu zadruge, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27. 12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam