Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Tafr Računovodstvo d.o.o.
Sedež ali naslov: Vojkova 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2160404000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen zakonao evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Do nadaljnega
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, PIZ, sodišča, podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so izven delovnega časa zakljenjeni, zbirka se hrani v zakljenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra)- podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravsteveno zavarovanje; ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa- podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plača: za delo s polnim ali krajšim delonim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: Naziv podatka- pooblaščenidelavci upravljavca- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.L.RS, št. 86/04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi v zakljenjenem arhivu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, zaposleni pri upravljavci in drugi vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, odmera letnega dopusta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki o delavcu- EMŠO, priimek in ime delavca, podatki o družinskih članih
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Center za socialno delo, Davčna uprava RS- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imjo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjenem arhivu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD Ur. l .RS, št. 56/99) in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled, podatki iz d+zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenjem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu, podatki z napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjevalni preventivni zdravstveni pregled, podatki z zdravniškega spričevala z oceno izoplnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenjem obdobnem ali drugme usmerjenem prevenitvnem zdravstvenem pregledu. Seznam obdobnih zdravstvenih pregledov: ime in priimek delavca, vsi zdravniški pregledi (datum), roki v katerem mora biti oseba poslana na specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi- podatki o zadnjem zdravniškem pregledu, roki, v katerem mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlogo v zakonu. Osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjenem arhivu družbe- ognjevarna omara
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam