Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEKOL d.d.
Sedež ali naslov: Ul. pohorskega bataljona 14
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5071976000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih in bivših zaposlenih v družbi TEKOL d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. št. 86/04 in 113/05), določbe 8., 9., 11. in drugih členov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni ali nadidati za delo v družbi TEKOL d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za posameznika v zvezi z delom in iz dela; uradna-statistična raziskovanja in druge namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, številka osebnega dokumenta s sliko, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, kraj dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja oziroma prenehanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerja, izobraževanja in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo, število točk delovnega mesta, podatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, številka delovne knjižice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe TEKOL d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari, so v enem prostoru, ki se zaklepa, zaklenjen je tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zatopnika po 5. členu ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. zbirka osebnih podatkov o pogodbenih partnerjih, poslovnih strankah in drugih osebah, ki sodelujejo z družbeo TEKOL d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki, podjetja, ki kot pogodbeni partnerji ali poslovne stranke stopajo v poslovni odnos z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerjih, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenega pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo in izvajanje obveznosti iz naslova dogovorov o sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov in dejavnost (za samostojne podjetje posameznike), naziv podjetja, sedež podjetja, davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), transakcijska številka računa, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: TEKOL d.d., Ul. pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko podatkov, ter računalniška oprema, ki službi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno javljalno napravo (vhod v vzgradbo ter hodnik). zbirke podatkov, ki se nahajajo na račulaniških sistemih so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško zbirko podatkov ter diskete in drugi nosilci podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti: podatki o naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o zaposlitvi, lastništvu osebnih vozil in vrednostnih papirjev, davčna številka, podatki o odprtih bančnih računih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po 5. členu ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III. Zbirka osebnih podatkov v zvezi s plačami in drugimi dohodki fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi, druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke, kjer je družba kot izplačevalec, dolžna odvesti dajatve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za posameznika v zvezi z delom in iz dela; uradne-statistične podatke in druge namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, osebna številka delavca, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (v primeru, da je zaposleni podal izjavo), delovno mesto, izobrazba, delovni čas, delovna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, posebi pogoji dela, število točk delovnega mesta ali znesek v primeru individualne pogodbe o zaposlitvi, odtegljaji od plače posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, zavor RS za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbira osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih kovinskih omarah, so v enem prostoru, ki je zaklenjen. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in si varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. čl. VZOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. Zbirka osebnih podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za posameznika v zvezi z delom in iz dela; uradna-statistična poročila in druge namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, osebna številka delavca, EMŠO, spol, rojstni podatki, stalno oz. začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, delovno mesto, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, kategorija invalidnosti, izvedenska mnenja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenem prostoru. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podtkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopa po 5. členu ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. Zbirka osebnih podatkov o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nalog iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, spol, bivališče-stalno ali začasno, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, opis del in nalog z vidika varstva pri delu, datum in vrsta opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, zmožnost za opravljanje dela, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, datum in vrsta zadolžitve osebnih varovalnih sredstev in delovne opreme, obrazci ER-8 (prijava nesreče pri delu), razvid del in nalog z večjo nevarnostjo za poškodbe, preizkusi in pregledi sredstev in opreme za osebno varnost pri delu, opravljanje usposabljanja za varno delo in preizksu praktičnega znanja, periodični zdravstveni pregledi dealvcev, poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec za področje varnosti in zdravja pri delu, Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, Inšpektorat RS za delo, Pooblaščeni zdravnik družbe za opravljanje predhodnih in periodičnih zdravstvenih pregledo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo pooblaščeni delavci družbe. Zbirka se vodi ročno in računalniško. ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenem prostoru. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5. členu ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VI. zbirka osebnih podatkov o dijakih in študentih, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študenti, ki opravljajo oziroma so opravljali začasna dela v družbi, na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje oziroma opravljanje dela študentov in dijakov in uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, spol, davčna številka, stalno oz. začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, vrsta dela, kraj dela, urna postavka, nadrejeni.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, Študentski servisi, drugi uporabi v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbira osebnih podatkov se vodi računalniško in ročno. Ročno zbrani podatki se hranijo v mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih prostorih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu, ki so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikvo programa. Postopki i8n ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Oseb ni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5. členu ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VII. Evidenca vstopov in izstopov iz prostora

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, pogodbeni delavci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola vstopa preko video domofona.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in čas vstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika v smislu 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIII. Zbirka osebnih podatkov o dolžnikih v postopku izterjave in o bivših dolžnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju, Obligacijski zakonik, ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki v postopku izterjave in bivši dolžniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za sodno izterjavo dolga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, davčna številka; za pravne osebe: naziv pravne osebe, matična številka, naslov podjetja, transakcijski račun, davčna številka, podatek o lastništvu motornih vozil, dolgovani znesek, podatek o zaposlitvi, podatek o opravljenem rubežu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni odvetniki, DURS, Upravne enote, sodišča ter drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, ki so na podlagi zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v omarah v zaklenjenem prostoru. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5. členu ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam