Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RCM d.o.o.
Sedež ali naslov: Glavarstvo 18
Poštna številka: 2391
Kraj: PREVALJE
Matična številka: 5689945000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DELA ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): NAPOTNICA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTI, KI OPRAVLJAJO DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC ŠTUDENTOV, KI IZHAJAJO IZ NAPOTNICE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, PREBIVALIŠČE, ROJSTNI PODATKI, ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR, VREDNOST IZPLAČILA.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: -Direktor podjetja, -Svetovalec poslovanja, -Vodja računovodstva, -Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari v tajništvu; kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 10.1. Matična številka: / 10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika: / 10.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Splošni podatki: ime in priimek, rojstni priimek, zakonski stan, državljanstvo, datum rojstva ter kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, telefon, številka delovne knjižice, podatki o družinski skupnosti - razmerje članov do zaposlenega; - Podatki o delovnem mestu: oddelek, delovno mesto; - Podatki o plači: količnik, število točk, vrednost točke, dodatki; - Podatki o izobrazbi: poklic, stopnja strokovne izobrazbe, vrsta končane šole, strokovna usposobljenost; - Ostali podatki: oblika delovnega razmerja (za določen, nedoločen čas), delovni čas (ur na teden), pretekle zaposlitve , zadnji zdravniški pregled; - Podatki o zavarovalni dobi, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v podjetje, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, skupna pokojninska doba, prenehanje delovnega razmerja, razlog prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: - Direktor podjetja, - Svetovalec poslovanja, - Vodja računovodstva, - Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari v tajništvu; kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni in drugi podatki: ime in priimek, stalno bivališče, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, spol, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), davčni urad, občina, stroškovno mesto, banka in TR za nakazovanje plače, delovna doba do vstopa v podjetje, olajšava dohodnine za družinske člane v znesku, datum vstopa v podjetje, datum izstopa, invalidnost, rezident, država rezidenta, začetek zavarovanja, datum izračuna dob na dan – delovna, pokojninska; - Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom v breme podjetja: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure strokovnega izobraževanja, ure nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - Podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme podjetja, za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih,; prejemki delavca: solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: - Direktor podjetja, - Svetovalec poslovanja, - Vodja računovodstva, - Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnem registratorju, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v pisarni računovodja; kodiran je pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, občina, poklic, šolska izobrazba; - Podatki o poškodovanem delavcu: koliko časa je poškodovanec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal tistega dne, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, tehnično zavarovano, ali je poškodovanec umrl; - Podatki o poškodbi na delu: kdaj se je poškodba pripetila, datum, dan v tednu, ura, kje se je poškodba pripetila, število poškodovancev, kratek opis poškodbe – nastanek, vzrok, oblika; - Podatki o neposrednem vodji – priimek, ime, naslov; podatki o očividcu – priimek, ime, naslov; priimek in ime osebe, ki je opravila ogled, datum; - Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca. - Prijava nezgode pri delu – kopija prijave poslane na Inšpektorat RS - z istimi podatki – v kolikor traja bolniška odsotnost nad tri delovne dni (podatki o delodajalcu, podatki o delavcu, podatki o nezgodi, podatki o prijavitelju).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: - Direktor podjetja, - Svetovalec poslovanja, - Vodja računovodstva, - Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnem registratorju, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavce.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Napotnica za predhodni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo/po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca). - Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto/ z naslednjimi omejitvami, začasno/ trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu). - Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljalcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca). - Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto/ z naslednjimi omejitvami, začasno/ trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delovno mesto, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu). - datum zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na prehodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: - Direktor podjetja, - Svetovalec poslovanja, - Vodja računovodstva, - Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnem registratorju, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG EVIDENCE O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni datum, delovno mesto, datum izpita, uspešnost opravljenega izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: - Direktor podjetja, - Svetovalec poslovanja, - Vodja računovodstva, - Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari v tajništvu; kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev za potrebe obračun plač in drugih prihodkov , nadzor nad izrabo letnega dopusta, nadzor nad bolniškim staležem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur; skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: - Direktor podjetja, - Svetovalec poslovanja, - Vodja računovodstva, - Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari v tajništvu; kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KATALOG EVIDENCE O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka, spol, datum rojstva, stalno bivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja; -Datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja: -Direktor podjetja, -Svetovalec poslovanja, -Vodja računovodstva, -Vodja kadrovske službe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari v tajništvu; kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 10.1. Matična številka: / 10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika: / 10.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VIDEO POSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, premoženja in arhiva družbe RCM d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe RCM d.o.o. ter pooblaščeni delavci družbe Mreža d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe RCM d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam