Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALKAM d.o.o., KAMNIK
Sedež ali naslov: Ljubljanska c. 45
Poštna številka: 1241
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 0005475929
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v pojetju ALKAM d.o.o., Kamnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za obdelavo in izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, - za potrebe statističnih obdelav, ki os določene z zakonom, - za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): V elektronski obliki se hranijo 10 let po prenehanju pravic. Po preteku tega obdobja pa se podatki arhivirajo in blokirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime delavca - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno prebivališče, - izobrazba in strokovna usposovljenost, - vrsta in čas delovnega razmerja ter status, - socialni status, - kraj dela, - podatki, povezani z delovnim razmerjem. -
 • Uporabniki zbirke: Vsi zakjonsko določeni uporabniki, ki morajo podatke pridobiti za uveljavljenje pravic, ki izhajajo delavcu iz delovnega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zborka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v nejm ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se vodijo ročno - v matičnih knjigah in personalni mapi, se izven delovnega časa zaklepajo v omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 25.07.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV PODJETJA ALKAM, d.o.o. KAMNIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki s podjetjem sodelujejo kot kupci ali dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za obdelavo podatkov, ki se povezani z evidencami o nakupu ali prodaji, - za obveščanje kupcev ali dobaviteljev, pošiljanje ponudb, itd...
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali preklica osebne privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv firme ali ime in priimek, - naslov, - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava RS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - evidence so v elektronski obliki. Dostop do njih imajo samo pooblaščene osebe s kodiranim vstopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam