Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Mesarstvo Bobič d.o.o.
Sedež ali naslov: Škocjan
Poštna številka: 8275 Škocjan
Kraj: Škocjan 52
Matična številka: 1490516000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6., 7., 12. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur. list RS, št. 40/2006); Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS št. 42/2002); pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov Mesarstvo Bobič d.o.o Škocjan, proizvodnja in prodaja mesa in mesnih izdelkov, Škocjan 52, 8275 Škocjan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje delovnega razmerja – za sklepanje in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; delovno dovoljenje (tujci); invalid ali upokojenec, delovno mesto; tarifni in plačilni razred; osnovna plača, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog za določen čas, poskusno delo, konkurenčna klavzula, izobraževanje, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, odpovedni rok, razlog prenehanja delovnega razmerja; letni dopust, podatki o otrocih zaposlenih (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov in pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi (požarna vrata), ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času (elektronsko varovanje), izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana. Vsi nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih, ognjevarnih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6., 7., 12. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur. list RS, št. 40/2006); Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS št. 42/2002); pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov Mesarstvo Bobič d.o.o. Škocjan, proizvodnja in prodaja mesa in mesnih izdelkov, Škocjan 52, 8275 Škocjan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje delovnega razmerja – za sklepanje in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; invalid ali upokojenec, šolska izobrazba, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom; številka transakcijskega računa, bruto plača, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa bruto nadomestila plač, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov in pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi (požarna vrata), ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času (elektronsko varovanje), izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana. Vsi nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih, ognjevarnih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6., 7., 12. in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur. list RS, št. 40/2006); Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS št. 42/2002); pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov in pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času (elektronsko varovanje), izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana. Vsi nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih, ognjevarnih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka o naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika (ustna)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki pri Mesarstvo Bobič d.o.o. Škocjan, proizvodnja in prodaja mesa in mesnih izdelkov, Škocjan 52, 8275 Škocjan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenega odnosa
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 5 let po prenehanju pogodbenega odnosa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, rojstni datum, naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov, Davčna uprava Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi (požarna vrata), ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času (elektronsko varovanje), izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana. Vsi nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih, ognjevarnih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka kontaktnih oseb naročnikov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o sodelovanju (opravljanju storitev)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktne osebe naročnikov mesarstvo Bobič d.o.o
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbe o sodelovanju (opravljanje storitev)
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo do odpovedi pogodbe o sodelovanju (opravljanju storitev)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime kontaktne osebe naročnika, naziv in naslov naročnika, telefonska številka in e-mail, naslov kontaktne osebe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi (požarna vrata), ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času (elektronsko varovanje), izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana. Vsi nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih, ognjevarnih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam