Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inoprojekt d.o.o.
Sedež ali naslov: Stegne 11
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5504872000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na osnovi 1. in 7. člena Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravicposameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefon, EMŠO, davčna številka, TRR, datum rojstva, kraj rojstva, državljansktvo, spol, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, zdravstveno stanje, podatki o delovni knjižici, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, oblika delovnega razmerja, konkurenčna klavzula, delovna in pokojninska doba, datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, podatki o vzdrževanih članih družine delavca
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, SPIZ, VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.o.o., pooblaščeni delavci delodajalca, pogodbeni sodelavec za področje varstva pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 23.07.2007 izdal Inoprojekt. d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimrk, naslov, telefon, EMŠO, davčna številka, številka hranilne knjižice ali TRR, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, strokovna usposoljenost, delovne naloge, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, bolniški listi, opravljene ure, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti - stimulacija, neto plača, prispevki, povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se računalniki in druga strojna oprema izklopi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnik ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposlenosti, Zakon o delovnih razmerjih, Napotnica pooblaščene organizacije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu preko napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično obdelovanje, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, smer šolanja, delo, ki ga oseba opravlja, število opravljenih ur, plačilo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, pooblaščeni delavci delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se računalniki in druga strojna oprema isklopi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o osebah, ki prejemajo kadrovsko štipendijo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o štipendiranju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe s katerimi ima delodajalec sklenjeno pogodbo o štipendiranju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca, za statistične evidence, za druge namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, številka hranilne knjižice ali TRR, izobrazba, podatki o izobraževalni ustabovi na kateri je dosegel izobrazbo, podatki o izobraževalni ustanovi na kateri se ptipendist izobražuje, oblika izobraževanja, poklic za katerega se štipendist izobaržuje, letnik, ki ga štipendist obiskuje, uspeh v preteklem letniku, uspeh na posameznih izpitih, predviden zaključek šolanja, višina štipendije
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Izven delovnega časa se računalniki in druga strojna oprema isklopi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebah, ki za družbo opravljajo delo po pogodbi o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za družbo opravljajo delo preko pogodbe o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delu, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, TRR, plačilo za delo, telefon, strokovna izobrazba, datum sklenitve pogodbe o delu, datum nastopa dela, poklic, ki ga opravlja, kraj dela, datum prenehanja pogodbe o delu
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, pooblaščeni delavci delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbiko, se izven delovnega časa zaklepajo. Izven delovnega časa se računalniki in druga strojna oprema isklopi. Postopki i ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Prosilci za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposlenosti, Prošnja posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki iščejo zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, statistična evidenca, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, spol, datum rojstva, državljanstvo, telefon, e-naslov, strokovna izobrazba, šolska izobrazba, delovne izkušnje, dodatna znanja,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Izven delovnega časa se računalniki isklopijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji posamezniki oziroma posamezniki, ki so zaposleni pri poslovnih partnerjih pravnih osebah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovnih stikov, izvajanja dejavnosti in trženja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, izobrazba, podatki o zaposlitvi (naziv podjetja, telefon, prenosni telefon, faks, e.naslov, spletna stran, delovno mesto, področje dela, poslovni interes)
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se računalniki in duga strojna oprema isklopi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam