Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TENIT PODJETJE ZA MONTA
Sedež ali naslov: GAšperšičeva 23
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5464935000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PODATKI O LASTNIKIH IN UPORABNIKIH V OBJEKTIH V UPRAVLJANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBE O UPRAVLJANJU NEPREMIČNIN, STANOVANJSKI ZAKON
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NA LASTNIKE NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU IN STANOVALCE V NJIHOVI LASTNINI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o upravljanju nepremičnin- v
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenosa na novega upravnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): podatke uporablja zaposleni, ki izvajajo obračune in vodi posamezne evidence, ostali niso pooblaščeni za dostop
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O NEPREMIČNINI PODATEK O LASTNIKU ( IME PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA , telefon- včasih ) PODATEK O UPORABNIKU NEPREMIČNIN - če so v najemu ( iem priimek ali firma, naslov, včasih telefon, davčna )
 • Uporabniki zbirke: upravnik, lastnik posamezne nepremičnine, najemnik posamezne nepremičnine v soglasju z lastnikom, nadzorni odbor, zbor lastbikov v skladu s Stanovanjskim zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniška oprema in programska oprema sta dostopni samo zaposlenim, ki so pooblaščeni za upravljanj z njimi. Zaščiteno je z gesli . Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, gesla so deponurana v trezornju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo v druge zbirke
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. podatki o poslovnih strankah, ki jim vodimo računovodstvo

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbe o poslovnem sodelovanju, zakonodaja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki podjetij, društev, zavodo, zadrug, samostojni podjetniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, zaposleni v vseh teh subjektih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe DURS, ZPIZa, Zavoda za zdravstvo, AJPESa, podjetij v obdelavi, izdelave zaključnih račununov, ...
 • Rok hrambe (neobvezno): odvisno od zakona podatke o plačah trajno, ob prekinitvi sodelovanja s posameznim subjektom se dokumentacija preda njim in se izbriše iz našega registra v roku enega leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): podatke uporabljajo zaposleni, ki posamezen subjekt obdelujejo, ostali nimajo do njih dostopa
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatek o lastnikih - davčna številka, ime priimek, naslov podatki o zaposlenih oz drugi pogodbeni sodelavci - davčna številka, ime priimek , naslov, Osebni računi podatki o prokuristih, podatki o tujcih zaposlenih pri firmah, ki jim vodimo poslovne knjige,
 • Uporabniki zbirke: lastniki podjetij, državne inštitucije kot so DURS, AJPES, ...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniki in programska oprema so pod gesli, ki jih poznajo samo zaposleni, ki jih potrebujejo, prostori so zaklenjeni , gelas so shranjena v trezorju
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. podatki o zaposlenih v podjetju TENIT d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno): za vedno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): obračun izvaja en zaposleni v podjetju
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime priimek, naslov, davčna, emšo, osebni račun, število otrok po potrebi, podatki o invlidnosti,
 • Uporabniki zbirke: uporabnik je durs, ZPIZ, zaposlen, statistika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalnik in programska oprema sta zaščitena z geslom, gesla z shranjena v trezorju, prostori so zaklenjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezana je ZPIZ m4 za pokojnino Zavod za zdravstvo za zdravstveno zavarovanje durs za dohodnino
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam